Studenckie Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego działające w Instytucie Nauk Społecznych i  Bezpieczeństwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w  Siedlcach, zrealizowało prestiżowy wyjazd naukowy do Wiednia, zorganizowany w odpowiedzi na zaproszenie Ambasadora Przemysława Grudzińskiego. Odbył się w dniach 17-21 kwietnia 2013 r. Uczestniczyło w nim czterech najlepszych studentów SKNBN oraz czterech studentów kierunku bezpieczeństwo narodowe, będących laureatami konkursu z wiedzy o organizacjach międzynarodowych.


            Zaaranżowany przez Koło projekt, umożliwił bliższe poznanie działalności Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Biurze Narodów Zjednoczonych i organizacjach międzynarodowych w Wiedniu. Nasi studenci w sposób niezwykle aktywny uczestniczyli w dyskusji z prof. Przemysławem Grudzińskim (byłym podsekretarzem stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz Ministerstwie Spraw Zagranicznych, ambasadorem RP w Waszyngtonie w latach 2000-2005, a obecnie Stałym Przedstawicielem RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych i organizacjach międzynarodowych w Wiedniu); z ministrem Mieczysławem Kuzińskim pracownikiem referatu ds. ONZ (zastępcą kierownika placówki MAEA, GDJ, Komitetu Zanggera, Porozumienia z Wassenaar) - o bieżących problemach i sprawach międzynarodowych a także z pracownikiem referatu ds. OBWE Panem ministrem Grzegorzem Jazowskim, o przyszłości Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

Studenci reprezentowali UPH na posiedzeniu Stałej Rady Organization for Security and Co-operation in Europe oraz brali udział w briefingu z zastępcą dyrektora Centrum Zapobiegania Konfliktom Panem Pascalem Heymanem nt. „Zamrożone konflikty na obszarze OBWE: Mołdowa, Gruzja – rola OBWE”. W Permanent Mission of the Republic of Poland to the United Nations Office and the International Organizations in Vienna, studenci brali udział w dwugodzinnej debacie z pracownikami referatu OBWE na tematy związane z wymiarem polityczno-wojskowym, ekonomiczno-środowiskowym oraz ludzkim.

W trakcie wyjazdu studenci mieli okazję gościć w Vienna International Center (Guided tour) zwiedzając siedzibę ONZ oraz działające w jej ramach instytucje. Była to także świetna okazja do breifingu z Eweliną Hilger-External Relations Oficer in IAEA (Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej) oraz z Katarzyną Wroną radca UNIDO, UNCITRAL. W siedzibie ONZ studenci uczestniczyli również, w spotkaniu z Sylwinem Jerzym Giżowskim (przewodniczący grupy ekspertów ds. zakazu użycia broni chemicznej), który oprowadził grupę studentów po centrali CTBTO i stacji IMS, a także zobrazował prezentację nt. Traktatu o całkowitym zakazie prób z bronią jądrową wprowadzając ipso facto bardzo ciekawą dyskusję.  

Projekt w znacznym stopniu przyczynił się promocji naszej Uczelni, a studentom zagwarantował możliwość odbycia stażu, który ułatwi przyszłą drogę do ubiegania się o pracę w instytucjach i organizacjach międzynarodowych. Wyjazd stanowił, solidną wykładnię do poszerzenia nabytej przez studentów wiedzy teoretycznej z zakresu bezpieczeństwa zewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej o aspekty praktyczne - w tym przybliżenia problematyki funkcjonowania oraz codziennego działania organizacji międzynarodowych stanowiących fronton współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego.

Warto nadmienić, iż zrealizowany wyjazd naukowy, stanowi dobry punkt wyjścia do powstania drugiej części publikacji naukowej nt. Bezpieczeństwa euroatlantyckiego, której treścią będą artykuły napisane przez uczestników wyjazdu. Zdobyta w trakcie wyjazdu wiedza naukowa znacząco przyczyni się do powstania drugiego numeru czasopisma naukowego wydawanego w formie publikacji elektronicznej pt.: Analizy SKNBN. Pismo naukowe wydawane przez Studenckie Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego – autorami artykułów są członkowie Koła.

Lic. Sławomir Wierzbicki

Przewodniczący Studenckiego

Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego

 

Fotogaleria