REKRUTACJA W 12 KROKACH!


Krok 1. Załóż indywidualne konto w uczelnianym systemie rekrutacyjnym irk.uph.edu.pl

Krok 2. Wpisz dane osobowe.

Krok 3. Wybierz kierunek lub kierunki studiów.

Krok 4. Wprowadź informacje dotyczące swojego wykształcenia (np. matura, licencjat).

Krok 5. Wnieś opłatę rekrutacyjną.

Krok 6. Prześlij zdjęcie w wersji elektronicznej.

Krok 7. Przystąp do egzaminu wstępnego, jeśli to jest wymagane przez szczegółowe zasady rekrutacji.

Krok 8. Sprawdź status rekrutacji.

Gdy otrzymasz informację na swoim indywidualnym koncie rekrutacyjnym, że przeszedłeś pozytywnie pierwszy etap rekrutacji i zakwalifikowałeś się do dalszego postępowania kwalifikacyjnego…

Krok 9. Wydrukuj z systemu podanie o przyjęcie na studia.

Krok 10. Skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do siedziby komisji rekrutacyjnej, w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji.

Krok 11. Odbierz osobiście decyzję administracyjną lub poczekaj na otrzymanie jej listem poleconym.

Krok 12. Odbierz indeks UPH w Siedlcach!

Szczegóły na www.rekrutacja.uph.edu.pl

Dodatkowe informacje


DokumentPlik  
Uchwała nr 21/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia  rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów prowadzonych w roku akademickim 2017/2018   Plik PDF
Uchwała nr 29/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na poszczególne kierunki studiów w Uniwersytecie Przyrodniczo - Humanistycznym w Siedlcach w roku akademickim 2016/2017   Plik PDF
Zarządzenie nr 9/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie szczegółowego trybu postępowania rekrutacyjnego na studia w UPH w roku akademickim 2016/2017   Plik PDF
Uchwała nr 24/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie określenia zasad przyjęć laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w latach akademickich 2015/2016 - 2017/2018   Plik PDF
Zarządzenie nr 35/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie podejmowania i odbywania studiów, studiów doktoranckich oraz studiów podyplomowych w UPH przez osoby niebędące obywatelami polskimi   Plik PDF
Uchwała nr 18/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2016/2017   Plik PDF
 - załącznik 1: szczegółowe warunki rekrutacji dla studiów doktoranckich prowadzonych przez Wydział Humanistyczny   Plik PDF
 - załącznik 2: szczegółowe warunki rekrutacji dla studiów doktoranckich prowadzonych przez Wydział Przyrodniczy   Plik PDF
Zarządzenie Nr 36/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2016/2017   Plik PDF
Do odczytania dokumentów PDF Plik PDF niezbędny jest program Adobe Reader. Dokumenty oznaczone Plik DOC zapisane są w formacie MSWord 97-2003.ZARZĄDZENIE Nr 9/2016 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach
z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie szczegółowego trybu postępowania rekrutacyjnego na studia w UPH w roku akademickim 2016/2017

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm) w związku z § 1 ust. 4 uchwały Senatu UPH Nr 29/2015 z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na poszczególne kierunki studiów w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach (dalej UPH), w roku akademickim 2016/2017 zarządza się, co następuje:

§ 11. Rekrutacja kandydatów na studia, w roku akademickim 2016/2017, odbywa się na zasadach określonych w Uchwale Senatu Nr 29/2015 z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na poszczególne kierunki studiów w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, w roku akademickim 2016/2017.

2. Warunkiem rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na studia w UPH jest zarejestrowanie się przez kandydata na studia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Rejestracji dokonuje się pod adresem https://irk.uph.edu.pl - z dowolnego komputera posiadającego dostęp do internetu.

3. System IRK, w terminach określonych w załącznikach do niniejszego zarządzenia, czynny jest całą dobę i umożliwia rejestrację oraz modyfikację wprowadzonych danych. UPH nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zarejestrowania się lub dokonania zmian wprowadzonych danych z przyczyn niezależnych od UPH, w szczególności awarii sieci lub przeciążenia serwerów.

§ 2

1. Rejestracji w IRK można dokonać skutecznie pod warunkiem:

1) wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez UPH;

2) założenia osobistego konta rejestracyjnego (identyfikatorem konta jest numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – jedenastocyfrowy numer wygenerowany przez system IRK);

3) wypełnienia i zatwierdzenia formularza danych osobowych;

4) dokonania wyboru kierunków oraz formy studiów;

5) wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości obliczonej przez system IRK.

2. Kandydaci na studia pierwszego stopnia:

1) legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. „starej matury” wpisują uzyskane w części pisemnej i ustnej oceny (jedynie w przypadku braku wymaganych przedmiotów na świadectwie dojrzałości, możliwe jest wpisanie oceny końcowej klasyfikacji
z wybranego przedmiotu);

2) legitymujący się świadectwem maturalnym uzyskanym w trybie tzw. „nowej matury” zaznaczają wszystkie przedmioty zdawane wyłącznie w części pisemnej egzaminu, ich poziom oraz wpisują uzyskane wyniki;

3) legitymujący się maturą zagraniczną zaznaczają przedmioty wymagane w postępowaniu rekrutacyjnym na wybranym przez siebie kierunku nie wpisując osiągniętych wyników,

4) w przypadku posiadania większej niż wymagana w rekrutacji liczba przedmiotów, kandydat zobowiązany jest do wskazania tych przedmiotów, które mają być brane pod uwagę przy obliczaniu ostatecznej liczby punktów.

3. Kandydaci na studia drugiego stopnia wybierają dokument uprawniający do podjęcia studiów
(np. dyplom licencjata/inżyniera, magistra), wpisują ukończony kierunek studiów oraz ocenę
z dyplomu.

4. Rejestrację uznaje się za wiążącą po wprowadzeniu przez kandydata wszystkich wymaganych danych, wyborze kierunku studiów, wniesieniu opłaty rekrutacyjnej oraz uzyskaniu przez UPH potwierdzenia bankowego o wpłynięciu tej opłaty na konto uczelni.

5. Hasło dostępu, które kandydat wybiera w procedurze rejestracji w systemie IRK, winno być zachowane do późniejszego wykorzystania w kolejnych etapach procesu rekrutacji. Hasło jest jedyną formą autoryzacji użytkownika systemu, w związku z tym nie powinno być udostępniane osobom trzecim. UPH nie odpowiada za skutki jego udostępnienia, a w szczególności za zmiany zapisów autoryzowane tym hasłem.

§ 3

1. Komisja Rekrutacyjna z chwilą otrzymania od kandydata kompletu dokumentów:

1) sprawdza poprawność wpisanych do systemu IRK danych; wszelkie konsekwencje związane z błędnym wypełnieniem pól formularzy internetowych, ich niewypełnieniem lub podaniem informacji nieprawdziwych ponosi kandydat;

2) w przypadku kandydatów na studia pierwszego stopnia legitymujących się maturą zagraniczną, komisja rekrutacyjna dokonuje przeliczenia punktów/wyników z wybranego przedmiotu objętego egzaminem maturalnym, indywidualnie dla każdego kandydata, z uwzględnieniem skali ocen obowiązującej w kraju, z którego pochodzi kandydat.

§ 4

1. Rekrutację na studia w UPH, w roku akademickim 2016/2017, prowadzi się na poszczególne kierunki i formy studiów. Wyboru specjalności na poszczególnych kierunkach studiów, z wyjątkiem kierunku filologia oraz pedagogika (studia drugiego stopnia), dokonuje się w trakcie trwania studiów.

2. Kandydaci na studia na kierunku filologia oraz pedagogika (studia drugiego stopnia) zobowiązani są do wskazania w systemie IRK jednej, wybranej specjalności.

§ 5


1. Osobiste konto rejestracyjne kandydata na studia służy do:

1) wpisania i potwierdzenia przez kandydata danych osobowych;

2) wyboru oraz ewentualnych zmian kierunków i form studiów;

3) przekazywania przez komisje rekrutacyjne oraz Dział Organizacji Studiów informacji dotyczących kolejnych etapów postępowania, w tym: wyników tych etapów,  terminu i miejsca składania dokumentów, wiadomości niezbędnych do komunikacji kandydata z komisją rekrutacyjną.

2. Osobiste konto rejestracyjne jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji, co oznacza, że wiadomości tam umieszczone uznaje się za dostarczone i wiążące.

3. UPH nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata na studia z wiadomościami przekazanymi za pośrednictwem jego osobistego konta rejestracyjnego.

§ 6

1. W trakcie rejestracji w systemie IRK każdemu kandydatowi system wygeneruje indywidualny numer konta bankowego. Ostatnie jedenaście cyfr tego numeru to PESEL kandydata.

2. Wysokość opłaty rekrutacyjnej system IRK wylicza po wybraniu przez kandydata kierunku studiów. Zaleca się, aby opłaty dokonywane były przelewem za pośrednictwem systemów  gwarantujących szybki przepływ środków, np. rozliczeń międzybankowych, z rachunków internetowych.

3. Po wpłynięciu opłaty rekrutacyjnej na konto UPH, na indywidualnym koncie rejestracyjnym kandydata pojawi się potwierdzenie jej wniesienia. Jeżeli taka informacja nie ukaże się po około czterech dniach roboczych od momentu jej dokonania, kandydat winien skontaktować się   z Działem Organizacji Studiów.

4. Wysokość opłaty rekrutacyjnej ustala Rektor UPH w drodze zarządzenia. Rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie na studia po dokonaniu opłaty nie stanowi, z zastrzeżeniem ust. 5, podstawy do jej zwrotu.

5. Kandydatowi przysługuje zwrot opłaty w przypadku:

1) nieważnej rejestracji (w tym braku zapisu na kierunek/specjalność, wniesienia opłaty po terminie, negatywnego wyniku egzaminu maturalnego);

2) rejestracji na mniej kierunków/specjalności niż wynika to z wniesionej opłaty;

3) nie uruchomienia kierunku/specjalności z powodu zbyt małej liczby kandydatów.

6. Decyzję w sprawie zwrotu opłaty rekrutacyjnej podejmuje Prorektor ds. Studiów po zakończeniu procesu rekrutacji, na podstawie złożonego przez kandydata podania.

§ 7

1. Ustala się terminy rekrutacji:

1) na studia pierwszego stopnia - określone w załączniku nr 1 i nr 3 do zarządzenia;

2) na studia drugiego stopnia - określone w załączniku nr 2 i nr 4 do zarządzenia.

2. Rektor może, na pisemny wniosek kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej, podjąć decyzję o nie prowadzeniu rekrutacji na kierunek studiów lub specjalność w kolejnych etapach rekrutacji.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR

dr hab. Tamara Zacharuk
profesor nadzwyczajny

 

Terminy rekrutacji


Terminy obowiązujące w czasie rekrutacji na studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2016/2017

  I etap II etap III etap
Rejestracja elektroniczna w IRK:
studia stacjonarne
01.06. – 11.07.2016
do godz. 20.00
12.07.-18.08.2016
do godz. 16.00
19.08. - 26.09.2016
do godz. 16.00
studia niestacjonarne 19.08. – 12.10.2016
do godz. 16.00
Centralny Punkt Obsługi Kandydata 04.07. – 21.10.2016
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8-17; w soboty w godz. 9-13
Ostatni dzień wnoszenia opłaty rekrutacyjnej:
studia stacjonarne
11.07.2016 18.08.2016 26.09.2016
 studia niestacjonarne 12.10.2016
Egzamin z rysunku  dla kandydatów na kierunek edukacja artystyczna w/z sztuk plastycznych 13.07.2016
godz. 9.00
22.08.2016
godz. 9.00
28.09.2016
godz. 9.00
Egzamin z języka angielskiego 1):
studia stacjonarne
13.07.2016
godz. 10.00
22.08.2016
godz. 10.00
28.09.2016
godz. 10.00
studia niestacjonarne 14.10.2016
godz. 10.00
Ostatni dzień pobierania wpłat kandydatów:
studia stacjonarne
15.07.2016 23.08.2016 29.09.2016
                                       studia niestacjonarne 17.10.2016
Ogłoszenie wyników - list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia 15.07.2016
godz. 14.00
nie dotyczy
II rekrutacji
nie dotyczy
III rekrutacji
Składanie dokumentów (dotyczy również dokumentów przesyłanych pocztą):
                                         studia stacjonarne
16 –22.07.2016 01 - 18.08.2016   01.09. – 26.09.2016
studia niestacjonarne 01.09. - 12.10.2016
Ogłoszenie  wyników - list osób przyjętych i nieprzyjętych na studia:
studia stacjonarne
28.07.2016
godz. 14.00
25.08.2016
godz. 14.00
29.09.2016
godz. 14.00
                                       studia niestacjonarne 18.10.2016
godz. 14.00
  1. dotyczy wyłącznie kandydatów ze „starą maturą” na kierunek filologia sp. filologia angielska z uprawnieniami nauczycielskimi oraz sp. język angielski w biznesie z translatoryką
 
Terminarz rekrutacji na studia drugiego stopnia

  I etap II etap III etap
Rejestracja elektroniczna w IRK:
studia stacjonarne
01.06. – 22.07.2016
do godz. 16.00
23.07.-18.08.2016
do godz. 16.00
19.08. - 26.09.2016
do godz. 16.00
studia niestacjonarne 19.08. – 12.10.2016
do godz. 16.00
Centralny Punkt Obsługi Kandydata 04.07. – 21.10.2016
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8-17; w soboty w godz. 9-13
Ostatni dzień wniesienia opłaty rekrutacyjnej:
studia stacjonarne
22.07.2016 18.08.2016 26.09.2016
 studia niestacjonarne 12.10.2016
Składanie dokumentów (dotyczy również dokumentów przesyłanych pocztą):
studia stacjonarne
16 - 22.07.2016 01 - 18.08.2016   01.09. - 26.09.2016
studia niestacjonarne 01.09. – 12.10.2016
Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów:
studia stacjonarne
26.07.2016
godz. 11.00
22.08.2016
godz. 11.00
28.09.2016
godz. 11.00
studia niestacjonarne 14.10.2016
godz. 11.00
Ogłoszenie wyników:
studia stacjonarne
28.07.2016
godz. 14.00
25.08.2016
godz. 14.00
29.09.2016
godz. 14.00
                                studia niestacjonarne 18.10.2016
godz. 14.00
                                                                                                                                                                                                                         

Terminarz rekrutacji na studia pierwszego stopnia dla kandydatów niebędących obywatelami polskimi

  I etap II etap III etap
Rejestracja elektroniczna w IRK:
studia stacjonarne
01.06. – 11.07.2016
do godz. 20.00
12.07. - 18.08.2016
do godz. 16.00
19.08. - 26.09.2016
do godz. 16.00
studia niestacjonarne 19.08. – 12.10.2016
do godz. 16.00
Składanie dokumentów (dotyczy również dokumentów przesyłanych pocztą):
                                         studia stacjonarne
01.06. – 11.07.2016
do godz. 15.00
12.07. - 18.08.2016
do godz. 15.00
  19.08. – 26.09.2016
do godz. 15.00
studia niestacjonarne 19.08. – 12.10.2016
do godz. 15.00
Ostatni dzień wnoszenia opłaty rekrutacyjnej:                                                                        
studia stacjonarne
11.07.2016 18.08.2016 26.09.2016
 studia niestacjonarne 12.10.2016
Egzamin z języka polskiego:
studia stacjonarne
11.07.2016
godz. 11.00
18.08.2016
godz. 11.00
26.09.2016
godz. 11.00
studia niestacjonarne 12.10.2016
godz. 11.00
Egzamin z rysunku dla kandydatów na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 13.07.2016
godz. 9.00
22.08.2016
godz. 9.00
28.09.2016
godz. 9.00
Ogłoszenie wyników:
studia stacjonarne
28.07.2016
godz. 14.00
25.08.2016
godz. 14.00
29.09.2016
godz. 14.00
                                    studia niestacjonarne 18.10.2016
godz. 14.00


Terminarz rekrutacji na studia drugiego stopnia dla kandydatów niebędących obywatelami polskimi

  I etap II etap III etap
Rejestracja elektroniczna w IRK:
studia stacjonarne
01.06. – 22.07.2016
do godz. 16.00
23.07.-18.08.2016
do godz. 16.00
19.08. - 26.09.2016
do godz. 16.00
studia niestacjonarne 19.08. – 12.10.2016
do godz. 16.00
Ostatni dzień wniesienia opłaty rekrutacyjnej:
studia stacjonarne
22.07.2016 18.08.2016 26.09.2016
 studia niestacjonarne 12.10.2016
Składanie dokumentów (dotyczy również dokumentów przesyłanych pocztą):
studia stacjonarne
01.06. - 22.07.2016
do godz. 15.00
23.07. - 18.08.2016
do godz. 15.00
  19.08. - 26.09.2016
do godz. 15.00
studia niestacjonarne   19.08. – 12.10.2016
do godz. 15.00
Egzamin z języka polskiego:
studia stacjonarne
22.07.2016
godz. 11.00
18.08.2016
godz. 11.00
26.09.2016
godz. 11.00
studia niestacjonarne 12.10.2016
godz. 11.00
Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów:
studia stacjonarne
26.07.2016
godz. 11.00
22.08.2016
godz. 11.00
28.09.2016
godz. 11.00
studia niestacjonarne 14.10.2016
godz.  11.00
Ogłoszenie wyników:
studia stacjonarne
28.07.2016
godz. 14.00
25.08.2016
godz. 14.00
29.09.2016
godz. 14.00
                                 studia niestacjonarne 18.10.2016
godz. 14.00

Miejsce składania dokumentów:

Siedlce, ul. Żytnia 39 (wejście od ul. Popiełuszki 9)