Uniwersytet

XIX międzynarodowa konferencja naukowa "WIELOWYMIAROWOŚĆ EDUKACJI XXI WIEKU"

W czerwcu br., w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach koło Siedlec, odbyła się XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Wielowymiarowość Edukacji XXI wieku", w której udział wzięły 133 osoby, w tym 63 z zagranicy i 70 z Polski, zarówno w sposób stacjonarny, jak i on-line. Uczestnicy z zagranicy reprezentowali 26 ośrodków. Organizatorami konferencji są:

  1. Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach (Polska)
  2. Wydział Pedagogiczny Preszowskiego Uniwersytetu w Preszowie (Słowacja)
  3. Wydział Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku (Polska)
  4. Międzynarodowa Akademia Nauk Szkoły Wyższej w Moskwie (Rosja)
  5. Siedleckie Towarzystwo Naukowe (Polska)
  6. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku (Polska)

Uroczystego otwarcia konferencji dokonali: JM Rektor prof. dr hab. Mirosław Minkina oraz Dziekan Wydziału Nauk Społecznych dr hab. Malina Kaszuba, prof. uczelni. Otwarcie konferencji uświetnił koncert skrzypcowy w wykonaniu dra Grzegorza Kramarza.

Konferencja odbyła się w systemie hybrydowym. W pierwszym dniu wystąpili on-line goście z zagranicy. Drugi dzień poświęcony był wystąpieniom oraz głosom w dyskusji gości uczestniczących stacjonarnie w konferencji. Trzeciego dnia dokonano podsumowania. Uczestnicy pozytywnie wypowiadali się na temat formy prowadzenia obrad, jaką jest uczestnictwo on-line. Stwierdzono, że w dobie pandemii nie ma przeszkód dla nauki i wymiany myśli naukowej. Udział w konferencji za pomocą łączy internetowych jest dobrym rozwiązaniem nie tylko w czasach zagrożenia zdrowia, ale także w sytuacji braku innych możliwości udziału. Mimo wielu obaw, konferencja naukowa organizowana w sposób hybrydowy okazała się możliwa do realizacji.

Cykliczna konferencja, organizowana od 2002 roku, jest efektem współpracy naukowej z wybitnymi pedagogami z Polski i zagranicy. Jest forum wymiany doświadczeń, upowszechniania nauki oraz działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej pomiędzy pracownikami naukowymi uczelni krajowych i zagranicznych. Jej celem jest promocja i popularyzowanie osiągnięć naukowych przyczyniających się do rozwoju edukacji w XXI wieku, a także prezentowanie założeń teoretycznych i wyników badań w tym zakresie. Ponadto celem konferencji jest wymiana dobrych praktyk i doświadczeń dotyczących wspierania poprawy jakości, atrakcyjności i dostępności ofert w zakresie edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych. Celem konferencji jest także zwrócenie uwagi na zwiększenie uczestnictwa w edukacji osób o szczególnych potrzebach edukacyjnych, grup defaworyzowanych oraz mniejszości narodowych i etnicznych (migrantów) niezależnie od ich środowiska społeczno-gospodarczego. Konferencja skierowana jest do pracowników naukowych, doktorantów, studentów, nauczycieli i wszystkich tych, którzy interesują się poprawą jakości edukacji w związku z przemianami dokonującymi się w różnych dziedzinach życia w XXI wieku.

Wszystkim uczestnikom, w imieniu organizatorów konferencji, serdecznie dziękuję za udział i podzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniami dotyczącymi wielowymiarowości edukacji XXI wieku.

W imieniu komitetu naukowego i organizacyjnego zapraszam do udziału w XX Międzynarodowej Konferencji Naukowej w roku 2022.

Przewodnicząca komitetu organizacyjnego

dr hab. Anna Klim-Klimaszewska, prof. uczelni


Fotogaleria