Na studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie  kandydat zobowiązany jest złożyć:

 • kserokopię świadectwa dojrzałości, dyplomu IB, dyplomu EB lub świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą (oryginał lub odpis dokumentu do wglądu);
 • ankietę osobową zawierającą zdjęcie kandydata zgodne z wymaganiami stosowanymi dla fotografii do dowodów osobistych, wydrukowaną z osobistego konta rejestracyjnego kandydata (Uwaga: status zdjęcia „Czekające na akceptację” nie ma wpływu na możliwość wydruku podania);
 • podanie o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej, wydrukowane po wprowadzeniu przez kandydata na osobiste konto rejestracyjne swojej fotografii;*
 • oświadczenie o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne na wybranym kierunku studiów;
 • teczkę na dokumenty.

Dokumenty dodatkowe

 • dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej – w przypadku konieczności dostarczenia potwierdzenia jej dokonania,
 • zaświadczenie lekarza medycyny pracy - w przypadku osób ubiegających się o przyjęcie na studia na kierunki: agroleśnictwo, analityka z diagnostyką molekularną, biologia nauczycielska, biologia sądowa, chemia, dietetyka, gastronomia i hotelarstwo, informatyka, kryminologia stosowana, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, rolnictwo, zoopsychologia z animaloterapią, zootechnika - skierowanie zostanie wysłane kandydatowi na adres domowy razem z informacją o spełnieniu warunku do wpisu na listę studentów. Orzeczenie należy dostarczyć do dziekanatu wydziału w terminie podanym w informacji o spełnieniu warunku do wpisu na listę studentów;
 • kandydat z niepełnosprawnością składa dodatkowo kwestionariusz opracowany przez Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnościami UPH, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespól ds. Orzekania o Niepełnosprawności bądź Orzeczenia Lekarza Orzecznika ZUS lub równoważny dokument stwierdzający stopień niepełnosprawności. Dokumenty te należy złożyć osobiście w Centrum przy ul. Popiełuszki 9, tel. 025/ 643 17 39;
 • kandydaci z obywatelstwem polskim posiadający świadectwo maturalne uzyskane za granicą składają dodatkowo dokumenty określone w Uchwale Nr 76/2019 Senatu UPH z 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów prowadzonych w roku akademickim 2020/2021.

Na studia II stopnia kandydat bezpośrednio po dokonaniu rejestracji w systemie IRK zobowiązany jest złożyć:

 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis dokumentu do wglądu),
 • ankietę osobową zawierającą zdjęcie kandydata zgodne z wymaganiami stosowanymi dla fotografii do dowodów osobistych, wydrukowaną z osobistego konta rejestracyjnego kandydata (Uwaga: status zdjęcia „Czekające na akceptację” nie ma wpływu na możliwość wydruku podania);
 • oświadczenie o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne na wybranym kierunku studiów;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
 • teczkę na dokumenty.

Dokumenty dodatkowe:

 • potwierdzenie uzyskania przygotowania pedagogicznego (np. suplement do dyplomu, indeks) – dotyczy kandydatów na kierunek pedagogika specjalna;
 • potwierdzenie uzyskania przygotowania nauczycielskiego (np. suplement do dyplomu, indeks) – dotyczy kandydatów na kierunek logopedia;
 • suplement do dyplomu lub indeks – dotyczy wyłącznie kandydatów, w przypadku których zachodzi konieczność rozstrzygnięcia, czy ukończony przez kandydata kierunek studiów jest kierunkiem pokrewnym;
 • podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, wydrukowane po wprowadzeniu przez kandydata na osobiste konto rejestracyjne swojej fotografii;*
 • zaświadczenia lekarza medycyny pracy – w przypadku kierunków: biologia, dietetyka - skierowanie zostanie wysłane kandydatowi na adres domowy razem z informacją o spełnieniu warunku do wpisu na listę studentów. Orzeczenie należy dostarczyć do dziekanatu wydziału w terminie podanym w informacji o spełnieniu warunku do wpisu na listę studentów;
 • kandydat z niepełnosprawnością składa dodatkowo kwestionariusz opracowany przez Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnościami UPH, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespól ds. Orzekania o Niepełnosprawności bądź Orzeczenia Lekarza Orzecznika ZUS lub równoważny dokument stwierdzający stopień niepełnosprawności. Dokumenty te należy złożyć osobiście w Centrum przy ul. Popiełuszki 9, tel. 025/ 643 17 39;
 • kandydaci z obywatelstwem polskim posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych uzyskany za granicą składają dodatkowo dokumenty określone w Uchwale Nr 76/2019 Senatu UPH z 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów prowadzonych w roku akademickim 2020/2021.

*UWAGA !

Student może posiadać tylko jedną legitymację. Podania o ELS nie składają osoby, które  posiadają legitymację wydaną przez UPH (np. studenci lub tegoroczni absolwenci UPH).

Opłatę za Elektroniczną Legitymacje Studencką  należy wnieść w terminie późniejszym, podanym w informacji o przyjęciu na studia, wyłącznie na indywidualny numer konta bankowego wygenerowany w systemie USOSweb na stronie www.uph.edu.pl w zakładce STUDENCI/System USOSweb.

PROSIMY O NIE WPŁACANIE OPŁAT ZA ELS NA KONTA, NA KTÓRE WPŁACALI PAŃSTWO OPŁATĘ REKRUTACYJNĄ – NIE MA MOŻLIWOŚCI UZNANIA TYCH WPŁAT.

W celu skorzystania z programu USOSweb należy wykorzystać adres e-mail jako identyfikator oraz hasło, które były używane podczas rejestracji w systemie IRK. Osoby będące już wcześniej studentami UPH logują się w systemie USOSweb przy pomocy dotychczasowych danych.

Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy można uzyskać, na podstawie wystawionego przez uczelnię skierowania przekazanego wraz z informacją o wpisie na listę studentów, w wybranych przychodniach w ramach przyznanych tym przychodniom limitów i są bezpłatne.

Wykaz placówek z
województwa mazowieckiego wykonujących badania. Szczegółowe informacje dotyczące bezpłatnych badań lekarskich można uzyskać na stronie internetowej Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy.