Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach jest uczelnią, która powstała w Siedlcach w 1969 roku jako Wyższa Szkoła Nauczycielska, pierwsza na południowym Podlasiu państwowa szkoła wyższa z misją kształcenia młodzieży, głównie kadry pedagogicznej dla potrzeb regionu. Z czasem uczelnia zmieniła charakter swojej misji przekształcając się kolejno w Wyższą Szkołę Pedagogiczną, a następnie w Wyższą Szkołę Rolniczo-Pedagogiczną. 1 października 1999 roku uczelnia została przekształcona w Akademię Podlaską. Dnia 1 października 2010 roku uczelnia została przekształcona w Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.

Uniwersytet prowadzi kształcenie na studiach I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Prowadzi także studia podyplomowe. Posiada uprawnienia do nadawania tytułów zawodowych licencjata, inżyniera, magistra i magistra inżyniera oraz stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego.

 

Podstawową jednostką organizacyjną jest wydział. Uczelnia składa się z 5 wydziałów:

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach jest organizatorem corocznych, znanych i cenionych imprez m.in.:

 • Festiwalu Nauki i Sztuki,
 • Szkoły Matematyki Poglądowej,
 • Letniej Szkoły Języka Polskiego i Kultury Polskiej,
 • Tygodnia Międzynarodowego,
 • Konferencji poświęconej jakości kształcenia,
 • Konferencji studenckich kół naukowych.
Konferencja naukowa
Wyjazd stypendialny studentów w ramach programu LLP/Erasmus

Rozwój uczelni

Lata 2002-2010 to dynamiczny rozwój bazy dydaktycznej Uniwersytetu. Zakończono rozbudowę budynku Wydziału Nauk Ścisłych, oddano do użytku gmach Biblioteki Głównej przy ul. ks. J. Popiełuszki. Jest to największa w regionie biblioteka naukowa o charakterze publicznym. Zbiory biblioteki liczą blisko 360 tys. woluminów. Budynek dysponuje 377 miejscami w 10 czytelniach i 15 kabinach pracy indywidualnej, aulą i 5 salami wykładowymi. Biblioteczną sieć komputerową tworzą 163 komputery i 7 serwerów.

Gmach Biblioteki Głównej
Magazyn w Bibliotece Głównej
Wejście do czytelni ogólnej w BG
Wypożyczalnia w BG


Zakończona została rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej. Do użytku oddano nowoczesną halę sportową z widownią, krytą bieżnią, siłownią, salą gimnastyczną i salą aerobową.

Hala sportowa
Siłownia


W 2001 roku uczelnia stała się właścicielem Pałacu Ogińskich przy ulicy Konarskiego 2. Obiekt poddany został gruntownej rewaloryzacji w wyniku której przywrócony został pierwotny stan budynku. Obecnie jest siedzibą władz Uniwersytetu i administracji oraz miejscem konferencji naukowych, wystaw. Stanowi ważny element kulturotwórczy dla całego regionu. Pałac Ogińskich jest obecnie najcenniejszym zabytkiem Siedlec, atrakcją turystyczną oraz wspaniałą wizytówką uczelni.

Pałac Ogińskich
Pałac Ogińskich
Kolędowanie w Pałacu Ogińskich
Sala Senatu w Pałacu Ogińskich


W roku 2013 została zakończona budowa nowej siedziby Wydziału Humanistycznego, która była wpisana na listę projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Mazowieckiego.

Nowy gmach Wydziału Humanistycznego
Wewnątrz gmachu Wydziału Humanistycznego
Sala koncertowa
Pracownia plastyczna

Rozwijanie zainteresowań

Studenci realizują swoje zainteresowania i poszerzają horyzonty naukowe poprzez działalność w ponad 30 kołach naukowych, które funkcjonują na każdym wydziale dla różnych kierunków kształcenia. Corocznie na terenie Uczelni organizowane są międzynarodowe i ogólnopolskie konferencje, debaty, festiwale, co umożliwia śledzenie na bieżąco aktualnych informacji z różnych dziedzin nauki.
Animatorem życia artystycznego na uczelni i w mieście jest Uczelniany Ośrodek Kultury. W ramach UOK prowadzonych jest kilkanaście stałych form działalności, m.in. Klub Miłośników Teatru, Klub Piosenki, Siedlecką Piwnicę, w której odbywają się cykliczne prezentacje artystyczne studentów, Klub Literacki, Dyskusyjny Klub Filmowy „Doza”, Galeria LIMES, Studencki Teatr „Chwila”, Chór Akademicki, Ogólnopolski Festiwal Piosenki Studenckiej, Wiosenną i Jesienną Giełdę Piosenki, doroczne święto kultury studentów Uniwersytetu "Jackonalia" i festiwal twórczości studenckiej oraz inne formy działań kulturalnych. Osiągnięcia ośrodka w dziedzinie upowszechniania kultury i sztuki zostały uhonorowane wieloma nagrodami i dyplomami, a LIMES otrzymał dyplom Czerwonej Róży za zajęcie 3 miejsca w ogólnopolskim konkursie za najlepszy klub studencki w Polsce.

Wydarzenie kulturalne w klubie PeHa
Spotkanie opłatkowe w klubie PeHa
Wystawa w Bibliotece Głównej
Wernisaż wystawy w Akademickiej Galerii Fotografii

 

Zakwaterowanie

Uczelnia dysponuje 4 domami studenckimi o łącznej liczbie 510 miejsc. Z liczby tej wydzielone są miejsca specjalnie przystosowane dla studentów niepełnosprawnych. Akademiki mieszczą się w bezpośrednim sąsiedztwie budynków w których odbywają się zajęcia, przy ulicach: 3 Maja 49, Żytniej 17/19. Wszystkie oferują wysoki standard oraz dostęp do internetu.

Miejsce w domu studenta w pierwszej kolejności, może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Student studiów stacjonarnych może także z tego tytułu otrzymać stypendium mieszkaniowe. W celu otrzymania miejsca w domu studenckim należy złożyć wniosek pobrany ze strony internetowej uczelni (zakładka Studenci -> Sprawy studenckie -> Domy studenckie) do kierownika wybranego akademika bezpośrednio po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia.

Pomoc materialna

Głównym źródłem finansowania pomocy materialnej dla studentów jest budżet państwa. W ramach pomocy materialnej student może ubiegać się o następujące świadczenia:

 • stypendium socjalne,
 • stypendium rektora dla najlepszych studentów,
 • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia,
 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
 • zapomogę.

Uzupełniającą formą pomocy materialnej są kredyty studenckie z korzystnymi dla studenta warunkami spłaty. Świadczenia socjalne (stypendium socjalne, mieszkaniowe, na wyżywienie) może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, którą określa się na podstawie dochodu przypadającego na osobę w rodzinie studenta składającego wniosek.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Stypendium za wyniki w nauce lub sporcie jest przyznawane studentowi, który za rok studiów uzyskał wysoką średnią ocen albo wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym. Szczególnie wyróżniający się studenci mogą ubiegać się o stypendium ministra za osiągnięcia w nauce lub stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe. Student, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać jednorazową zapomogę.

Szczegółowe zasady przyznawania pomocy materialnej oraz wzór wniosku, określa Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dostępny na stronie internetowej Uniwersytetu w zakładce Studenci -> Stypendia. Na podstawie tego Regulaminu, studenci ubiegający się o przyznanie pomocy materialnej powinni złożyć wymaganą dokumentację we właściwym dziekanacie w terminie do 30 września.