Kandydaci

Kandydaci nieposiadający polskiego obywatelstwa aplikujący na studia w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, biorą udział w rekrutacji na takich samych zasadach, jak cudzoziemcy, bez względu na posiadane uprawnienia.
Uwaga: KARTA POLAKA ani karta pobytu nie są równoznaczne z posiadaniem polskiego obywatelstwa!

Z wyjątkiem przypadków, o których mowa w zakładce Opłaty za usługi edukacyjnecudzoziemcy podejmujący studia wnoszą opłatę za studia (tzw. czesne).

Ogólne zasady rekrutacji
Rekrutacja odbywa się przez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK). Kandydat znajdzie tutaj katalog studiów i karty rejestracji na poszczególne kierunki. IRK jest platformą komunikacji pomiędzy uniwersytetem a kandydatem, gdzie przyszły student zapoznaje się z ważnymi komunikatami dotyczącymi przebiegu rekrutacji oraz sprawdza jej wyniki.

Terminy rekrutacji
Rekrutacja odbywa się w kilku turach określonych w terminarzu rekrutacji znajdującym się w zakładce Terminarz rekrutacji. W każdej turze przewidziany jest termin na egzamin wstępny na wybranych kierunkach (rozmowa), ogłoszenie wyników oraz składanie dokumentów.

Wpis na studia
Kandydat niebędący obywatelem polskim lub kandydat posiadający maturę zagraniczną po otrzymaniu pozytywnego wyniku rekrutacji zobowiązany jest do złożenia kompletu dokumentów w Dziale Organizacji Studiów i do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami odpłatności za studia.