Kandydaci

 • Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia w UPH wynosi 85 zł za każdy wybrany kierunek studiów na danym poziomie studiów. Wysokość opłaty rekrutacyjnej system IRK wylicza po wybraniu przez kandydata kierunku studiów.
 • Opłata rekrutacyjna musi być dokonana z odpowiednim wyprzedzeniem w celu zaksięgowania jej na koncie UPH - nie później niż ostatniego dnia rejestracji na dany kierunek studiów. Zaleca się, aby opłaty dokonywane były przelewem za pośrednictwem systemów gwarantujących szybki przepływ środków.
 • Po wpłynięciu opłaty rekrutacyjnej na konto UPH, na indywidualnym koncie rejestracyjnym kandydata pojawi się potwierdzenie jej wniesienia. Jeżeli taka informacja nie ukaże się po około czterech dniach roboczych od momentu jej dokonania, kandydat winien skontaktować się z Działem Organizacji Studiów.
 • Po otrzymaniu informacji o wpłynięciu opłaty na osobiste konto rejestracyjne kandydata, ma on obowiązek sprawdzić ustawienie priorytetów przypisania opłaty do kierunku studiów lub ustawić je samodzielnie w terminie, do którego opłata na dany kierunek studiów musi być zaksięgowana.
 • Kandydatowi przysługuje zwrot opłaty w przypadku:
  • nieważnej rejestracji (w tym braku zapisu na kierunek, wniesienia opłaty po terminie, negatywnego wyniku egzaminu maturalnego);
  • rejestracji na mniej kierunków niż wynika to z wniesionej opłaty;
  • nie uruchomienia kierunku z powodu zbyt małej liczby kandydatów.
 • Decyzję w sprawie zwrotu opłaty rekrutacyjnej podejmuje prorektor ds. studiów po zakończeniu procesu rekrutacji, na podstawie złożonego przez kandydata podania.