Kandydaci

Zarządzenie Rektora Nr 21/2023


Terminarz rekrutacji na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie

 
 I etap                          II etap                          III etap                          
Rejestracja elektroniczna w IRK: 3.04.-10.07.2023
do godz. 20.00
11.07.-21.08.2023
do godz. 16.00
22.08.-21.09.2023
do godz. 16.00
Ostatni dzień wnoszenia opłaty rekrutacyjnej przez kandydata: 10.07.2023 21.08.2023 21.09.2023
Egzamin z języka polskiego dla kandydatów cudzoziemców: 10.07.2023
godz. 11.00
21.08.2023
godz. 11.00
21.09.2023
godz. 11.00
Rozmowa kwalifikacyjna na kierunek logopedia z audiologią: 12.07.2023
godz. 9.00
23.08.2023
godz. 9.00
25.09.2023
godz. 9.00
Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia: 14.07.2023
godz. 14.00
nie dotyczy II etapu nie dotyczy III etapu

Składanie dokumentów (dotyczy również dokumentów przesyłanych pocztą):

- kandydaci niebędący obywatelami polskimi oraz kandydaci z maturą zagraniczną, maturą międzynarodową (IB), maturą europejską (IB):
01.06.-10.07.2023 11.07.-21.08.2023 22.08.-21.09.2023
Ogłoszenie wyników w systemie IRK - list osób spełniających warunek do wpisania na listę studentów i list osób nieprzyjętych na studia: 31.07.2023
godz. 14.00
31.08.2023
godz. 14.00
29.09.2022
godz. 14.00

 


Terminarz rekrutacji na studia drugiego stopnia

 
 I etap                          II etap                          III etap                          
Rejestracja elektroniczna w IRK: 03.04.-24.07.2023
do godz. 16.00
25.07.-21.08.2023
do godz. 16.00
22.08.-21.09.2023
do godz. 16.00
Ostatni dzień wnoszenia opłaty rekrutacyjnej przez kandydata: 24.07.2023 21.08.2023 21.09.2023

Składanie dokumentów (dotyczy również dokumentów przesyłanych pocztą):

kandydaci niebędący obywatelami polskimi oraz kandydaci z dyplomem zagranicznym:
01.06.-24.07.2023 25.07.-21.08.2023 22.08.-21.09.2023
Egzamin z języka polskiego dla kandydatów cudzoziemców: 24.07.2023
godz. 11.00
21.08.2023
godz. 11.00
21.09.2023
godz. 11.00
Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów: 26.07.2023
godz. 10.00
23.08.2023
godz. 10.00
25.09.2023
godz. 10.00
Ogłoszenie wyników w systemie IRK - list osób spełniających warunek do wpisania na listę studentów i list osób nieprzyjętych na studia: 31.07.2023
godz. 14.00
31.08.2023
godz. 14.00
29.09.2023
godz. 14.00

 


Terminarz rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim

 
 I etap                          II etap                           
Rejestracja elektroniczna w IRK 1* 03.04. - 10.07.2023
do godz. 16.00
11.07. - 15.09.2023
do godz. 16.00
 
Ostatni dzień wnoszenia opłaty rekrutacyjnej 10.07.2023 15.09.2023  
Składanie dokumentów (dotyczy również dokumentów przesyłanych pocztą): 01.06.-10.07.2023 11.07.- 15.09.2023  
Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów: 2* 26.07.2023
godz. 12.00
25.09.2023
godz. 12.00
 
Ogłoszenie wyników - list osób spełniających warunek do wpisania na listę studentów i list osób nieprzyjętych na studia: 18.08.2023
godz. 14.00
29.09.2023
godz. 14.00
 

1* w celu wstępnej weryfikacji kandydat na studia prowadzone w języku angielskim przesyła skany (w języku angielskim lub polskim):

- świadectwa maturalnego albo dyplomu ukończenia studiów wyższych (z legalizacją lub apostille) z dopiskiem lub jako oddzielny dokument, że świadectwo/dyplom uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia albo kontynuowania kształcenia w każdym typie szkoły wyższej w kraju, w którym wydano świadectwo/dyplom. Zaświadczenie to może być wydane przez uczelnię/instytucję edukacyjną, w której odbywała się nauka albo przez władze oświatowe państwa na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dyplom;
- suplementu lub indeksu;
- certyfikatu poświadczającego znajomość języka angielskiego.


2*  rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim. Dotyczy kandydatów, o których mowarozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim. Dotyczy kandydatów, o których mowaw § 5 ust. 2 pkt 3 lub w § 18 ust. 1 Uchwały Nr 158/2022 Senatu UPH.