Kandydaci

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Rektora Nr 30/2021

Terminarz rekrutacji na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie

 
 I etap                          II etap                          III etap                          
Rejestracja elektroniczna w IRK: 1.04. - 09.07.2021
do godz. 20.00
10.07. - 24.08.2021
do godz. 16.00
25.08. - 23.09.2021
do godz. 16.00
Ostatni dzień wnoszenia opłaty rekrutacyjnej przez kandydata: 9.07.2021 24.08.2021 23.09.2021
Egzamin z języka polskiego dla kandydatów cudzoziemców: 9.07.2021
godz. 11.00
24.08.2021
godz. 11.00
23.09.2021
godz. 11.00
Rozmowa kwalifikacyjna na kierunek logopedia z audiologią: 13.07.2021
godz. 9.00
27.08.2021
godz. 9.00
27.09.2021
godz. 9.00
Ostatni dzień pobierania wpłat kandydatów: 15.07.2021 2.09.2021 29.09.2021
Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia: 16.07.2021
godz. 14.00
nie dotyczy II etapu nie dotyczy III etapu
Składanie dokumentów (dotyczy również dokumentów przesyłanych pocztą) dla kandydatów niebędących obywatelami polskimi oraz kandydatów z maturą zagraniczną, maturą międzynarodową (IB), maturą europejską (IB): 20.05.-09.07.2021
do godz. 15.00
12.07. - 24.08.2021
do godz. 15.00
25.08. - 23.09.2021
do godz. 15.00
- w przypadku kandydatów z dyplomem zagranicznym 20.05. - 24.07.2021
do godz. 15.00
26.07. - 24.08.2021
do godz. 15.00
25.08. - 23.09.2021
do godz. 15.00
Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów: 27.07.2021
godz. 10.00
27.08.2021
godz. 10.00
27.09.2021
godz. 10.00
Ogłoszenie wyników w systemie IRK - list osób spełniających warunek do wpisania na listę studentów i list osób nieprzyjętych na studia: 30.07.2021
godz. 14.00
3.09.2021
godz. 14.00
30.09.2021
godz. 14.00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Rektora Nr 30/2021

Terminarz rekrutacji na studia drugiego stopnia

 
 I etap                          II etap                          III etap                          
Rejestracja elektroniczna w IRK: 01.04. - 24.07.2021
do godz. 16.00
26.07. - 24.08.2021
do godz. 16.00
25.08. - 23.09.2021
do godz. 16.00
Ostatni dzień wnoszenia opłaty rekrutacyjnej przez kandydata: 24.07.2021 24.08.2021 23.09.2021
Składanie dokumentów (dotyczy również dokumentów przesyłanych pocztą) dla kandydatów niebędących obywatelami polskimi oraz kandydatów z dyplomem zagranicznym: 20.05. - 24.07.2021
do godz. 15.00
26.07. - 24.08.2021
do godz. 15.00
25.08. - 23.09.2021
do godz. 15.00
Egzamin z języka polskiego dla kandydatów cudzoziemców: 24.07.2021
godz. 11.00
24.08.2021
godz. 11.00
23.09.2021
godz. 11.00
Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów: 27.07.2021
godz. 10.00
27.08.2021
godz. 10.00
27.09.2021
godz. 10.00
Ogłoszenie wyników w systemie IRK - list osób spełniających warunek do wpisania na listę studentów i list osób nieprzyjętych na studia: 30.07.2021
godz. 14.00
3.09.2021
godz. 14.00
30.09.2021
godz. 14.00


Załącznik 3 do Zarządzenia Rektora Nr 30/2021

Terminarz rekrutacji na studia drugiego stopnia prowadzone w języku angielskim

 
 I etap                          II etap                          III etap                          
Rejestracja elektroniczna w IRK 1): 01.04. - 24.07.2021
do godz. 16.00
26.07. - 24.08.2021
do godz. 16.00
25.08. - 23.09.2021
do godz. 16.00
Ostatni dzień wniesienia opłaty rekrutacyjnej: 24.07.2021 24.08.2021 23.09.2021
Składanie dokumentów (dotyczy również dokumentów przesyłanych pocztą): 17 - 24.07.2021
do godz. 15.00
2 - 24.08.2021
do godz. 15.00
6 - 23.09.2021
do godz. 15.00
Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów/egzamin z języka angielskiego: 27.07.2021
godz. 10.00
27.08.2021
godz. 10.00
27.09.2021
godz. 10.00
Ogłoszenie wyników - list osób spełniających warunek do wpisania na listę studentów i list osób nieprzyjętych na studia: 30.07.2021
godz. 14.00
3.09.2021
godz. 14.00
30.09.2021
godz. 14.00

1) w celu wstępnej weryfikacji kandydat na studia drugiego stopnia prowadzone w języku angielskim przesyła skany (w języku angielskim lub polskim):

a) dyplomu ukończenia studiów wyższych (z legalizacją lub apostille) z dopiskiem lub jako oddzielny dokument, że dyplom uprawnia do kontynuowania kształcenia w każdym typie szkoły wyższej w kraju, w którym wydano dyplom. Zaświadczenie to może być wydane przez uczelnię/instytucję edukacyjną, w której odbywała się nauka albo przez władze oświatowe państwa na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dyplom;

b) suplementu lub indeksu;

c) certyfikatu poświadczającego znajomość języka angielskiego.