Kandydaci

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia składają następujące dokumenty:

 • na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie – oryginał świadectwa maturalnego celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej za zgodność z oryginałem;
 • na studia drugiego stopnia - dyplom ukończenia studiów wyższych oraz suplement lub indeks w przypadku kandydatów gdzie zachodzi konieczność rozstrzygnięcia, czy ukończony przez kandydata kierunek studiów jest kierunkiem pokrewnym - celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej przez uczelnię za zgodność z oryginałem;
 • poświadczenie w formie legalizacji lub apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych;
 • zaświadczenie potwierdzające, iż złożone świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia studiów wyższych uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe lub kontynuowania kształcenia w każdym typie szkoły wyższej w systemie edukacji, w którym działa instytucja wydająca dokument. Zaświadczenie to może być wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną, w której odbywała się nauka albo przez władze oświatowe państwa na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo/dyplom;
 • podanie o przyjęcie na studia - ankieta osobowa kandydata, zawierające zdjęcie kandydata zgodne z wymaganiami stosowanymi dla fotografii do dowodów osobistych, wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata (Uwaga: status zdjęcia „Czekające na akceptację” nie ma wpływu na możliwość wydruku podania);
 • podanie o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej, wydrukowane po wprowadzeniu przez cudzoziemca na osobiste konto rejestracyjne swojej fotografii;
 • oświadczenie o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne na wybranym kierunku studiów (wydruk z systemu IRK)
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości obowiązującej kandydatów będących obywatelami polskimi;
 • zgodę rodziców/opiekunów prawnych na podjęcie studiów, w przypadku osoby niepełnoletniej;
 • oświadczenie o posiadaniu polskiego pochodzenia, w przypadku kandydatów pochodzenia polskiego;
 • potwierdzenie znajomości języka, w którym prowadzone będą studia;
 • okazanie dokumentów potwierdzających uprawnienia do podjęcia studiów bez opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim, czyli:
  • dokument potwierdzający obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego, Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
  • dokument potwierdzający udzielenie zezwolenia na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, lub
  • dokument potwierdzający udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub
  • dokument potwierdzający przyznanie statusu uchodźcy, ochrony czasowej lub ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
  • certyfikat znajomości języka polskiego jako obcego, co najmniej na poziomie C1, wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
  • Kartę Polaka lub decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia, lub
  • dokument potwierdzający bycie członkiem bliskiej rodziny (małżonek, rodzic, dziadek, dziecko, wnuk) osoby posiadającej polskie obywatelstwo;
  • dokumentu potwierdzającego udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub dokumentu potwierdzającego, iż cudzoziemiec  przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub wizy krajowej wydanej w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

Dokumenty dodatkowe

 • w przypadku świadectwa maturalnego lub dyplomu wydanego w kraju, z którym Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu oraz w przypadku dokumentu z kraju, z którym Polska zawarła ww. umowę, ale dokument ten nie jest nią objęty, cudzoziemiec składa zaświadczenie o nostryfikacji albo decyzję administracyjną wydaną przez właściwego kuratora oświaty potwierdzającą uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia.
 • potwierdzenie uzyskania przygotowania pedagogicznego lub nauczycielskiego (np. suplement do dyplomu, indeks) – dotyczy kandydatów na studia drugiego na kierunek logopedia i pedagogika;
 • dokumentu przedstawiającego skalę ocen, jeśli nie jest ona wskazana na świadectwie maturalnym albo dyplomie ukończenia studiów wyższych, potwierdzonego przez:
 1. szkołę średnią, którą ukończył kandydat – w przypadku osób ubiegających się o przyjęcia na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie;
 2. uczelnię, którą ukończył kandydat – w przypadku osób ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.
 • zaświadczenie lekarza medycyny pracy
 1. w przypadku osób ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na kierunki: agroleśnictwo, analityka z diagnostyką molekularną, biologia, biologia sądowa, chemia, dietetyka, gospodarka odpadami i recykling, informatyka, instrumentalna analiza chemiczna, inżynieria procesów technologicznych, kosmetologia, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, rolnictwo, zoopsychologia z animaloterapią, zootechnika - skierowanie wydaje komisja rekrutacyjna. Orzeczenie należy dostarczyć do dziekanatu wydziału w terminie podanym w informacji o przyjęciu na studia;
 2. w przypadku osób ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunki: biologia, chemia, dietetyka, informatyka, pielęgniarstwo, rolnictwo, zoopsychologia z animaloterapią, zootechnika - skierowanie wydaje komisja rekrutacyjna. Orzeczenie należy dostarczyć do dziekanatu wydziału w terminie podanym w informacji o przyjęciu na studia;
 • potwierdzenie odbycia szczepienia przeciwko WZW typu B – na kierunek kosmetologia. Kserokopię dokumentu należy dostarczyć do Dziekanatu Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu w terminie podanym w informacji o przyjęciu na studia;
 • cudzoziemiec ubiegający się o przyjęcie na studia powinien okazać do wglądu:
 1. paszport lub inny dokument na podstawie którego można dokonać potwierdzenia tożsamości;
 2. dokument potwierdzający legalizację pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

UWAGA!

Wszystkie dokumenty wydane za granicą muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych, prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości albo sporządzone lub poświadczone przez właściwego konsula RP.

Wykaz tłumaczy przysięgłych - https://arch-bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/search.html

Kandydat, zobowiązany jest do dostarczenia wymaganych dokumentów w terminie określonym w terminarzu rekrutacji do Punktu Rekrutacyjnego dla cudzoziemców mieszczącego się w Siedlcach przy ul. Konarskiego 2, pokój nr 4.

 

Dokumenty przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -14.00.

WAŻNE ! W przypadku dokumentów wysyłanych pocztą lub kurierem na ww. adres należy pamiętać o dołączeniu kompletu wymaganych dokumentów w tym również oryginału świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów wyższych.


Informujemy, iż w przypadku, gdy oryginały nie zostaną dostarczone zostanie wydana decyzja administracyjna o odmowie przyjęcia na studia.

W przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia w języku angielskim w celu wstępnej weryfikacji kandydat przesyła skany (w języku angielskim lub polskim):

 1. świadectwa maturalnego albo dyplomu ukończenia studiów wyższych (z legalizacją lub apostille) z dopiskiem lub jako oddzielny dokument, że świadectwo/dyplom uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia albo kontynuowania kształcenia w każdym typie szkoły wyższej w kraju, w którym wydano świadectwo/dyplom. Zaświadczenie to może być wydane przez uczelnię/instytucję edukacyjną, w której odbywała się nauka albo przez władze oświatowe państwa na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dyplom;
 2. suplementu lub indeksu;
 3. certyfikatu poświadczającego znajomość języka angielskiego.

 

*UWAGA !

 • Student może posiadać tylko jedną legitymację. Podania o ELS nie składają osoby, które posiadają legitymację wydaną przez UPH (np. studenci lub tegoroczni absolwenci UPH).
 • Opłatę za Elektroniczną Legitymacje Studencką należy wnieść w terminie późniejszym, podanym w informacji o przyjęciu na studia, wyłącznie na indywidualny numer konta bankowego wygenerowany w systemie USOSweb na stronie https://usosweb.uph.edu.pl/
 • PROSIMY O NIE WPŁACANIE OPŁAT ZA ELS NA KONTA, NA KTÓRE WPŁACALI PAŃSTWO OPŁATĘ REKRUTACYJNĄ – NIE MA MOŻLIWOŚCI UZNANIA TYCH WPŁAT.
 • W celu skorzystania z programu USOSweb należy wykorzystać adres e-mail jako identyfikator oraz hasło, które były używane podczas rejestracji w systemie IRK. Osoby będące już wcześniej studentami UPH logują się w systemie USOSweb przy pomocy dotychczasowych danych.