Kandydaci

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia składają następujące dokumenty:

 • na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie – oryginał świadectwa maturalnego celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej za zgodność z oryginałem;
 • na studia drugiego stopnia - oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej za zgodność z oryginałem;
 • zaświadczenie potwierdzające, iż złożone świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia studiów wyższych uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe lub kontynuowania kształcenia w każdym typie szkoły wyższej w systemie edukacji, w którym działa instytucja wydająca dokument. Zaświadczenie to może być wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną, w której odbywała się nauka albo przez władze oświatowe państwa na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo/dyplom;
 • poświadczenie w formie legalizacji lub apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych;
 • podanie o przyjęcie na studia  zawierające zdjęcie kandydata zgodne z wymaganiami stosowanymi dla fotografii do dowodów osobistych, wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata (Uwaga: status zdjęcia „Czekające na akceptację” nie ma wpływu na możliwość wydruku podania);
 • podanie o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej, wydrukowane po wprowadzeniu przez cudzoziemca na osobiste konto rejestracyjne swojej fotografii;
 • dowód opłaty rekrutacyjnej w wysokości obowiązującej kandydatów będących obywatelami polskimi;
 • potwierdzenie legalizacji pobytu w przypadku cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • okazanie dokumentów potwierdzających uprawnienia do podjęcia studiów bez opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim, czyli:
  • dokument potwierdzający obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskie, Islandii, Lichtensteinu, Norwegii lub Szwajcarii lub
  • dokument potwierdzający udzielenie zezwolenia na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, lub
  • dokument potwierdzający udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub
  • dokument potwierdzający przyznanie statusu uchodźcy, ochrony czasowej lub ochrony uzupełniającej w Polsce, lub
  • certyfikat znajomości języka polskiego jako obcego, co najmniej na poziomie C1, wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
  • Kartę Polaka lub decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia, lub
  • dokument potwierdzający bycie członkiem bliskiej rodziny (małżonek, rodzic, dziadek, dziecko, wnuk) osoby posiadającej polskie obywatelstwo;
  • dokumentu potwierdzającego udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub dokumentu potwierdzającego, iż cudzoziemiec  przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub wizy krajowej wydanej w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

Dokumenty dodatkowe

 • W przypadku świadectwa maturalnego lub dyplomu wydanego w kraju, z którym Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu oraz w przypadku dokumentu z kraju, z którym Polska zawarła ww. umowę, ale dokument ten nie jest nią objęty, cudzoziemiec składa zaświadczenie o nostryfikacji albo decyzję administracyjną wydaną przez właściwego kuratora oświaty potwierdzającą uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia.
 • potwierdzenie uzyskania przygotowania pedagogicznego (np. suplement do dyplomu, indeks) – dotyczy kandydatów na kierunek pedagogika specjalna studia drugiego stopnia;
 • suplement do dyplomu lub indeks – dotyczy wyłącznie kandydatów na studia drugiego stopnia, na kierunek dietetyka i pedagogika specjalna, w przypadku gdy zachodzi konieczność rozstrzygnięcia, czy ukończony przez kandydata kierunek studiów jest kierunkiem pokrewnym;
 • zaświadczenie lekarza medycyny pracy - w przypadku osób ubiegających się o przyjęcie na studia na kierunki: agroleśnictwo, analityka z diagnostyką molekularną, biologia, biologia nauczycielska, biologia sądowa, chemia, dietetyka, ekologia i środowisko, gastronomia i hotelarstwo, informatyka, inżynieria ekologiczna, kosmetologia, kryminologia, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, rolnictwo, zoopsychologia z animaloterapią, zootechnika - skierowanie zostanie wysłane kandydatowi na adres domowy. Orzeczenie należy dostarczyć do dziekanatu wydziału w terminie podanym w informacji o przyjęciu na studia;
 • potwierdzenie odbycia szczepienia przeciwko WZW typu B – na kierunek kosmetologia. Kserokopię dokumentu należy dostarczyć do Dziekanatu Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu w terminie podanym w informacji o przyjęciu na studia;
 • kandydat z niepełnosprawnością składa dodatkowo kwestionariusz opracowany przez Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, orzeczenie komisji lekarskiej ds. inwalidztwa, dokładną informację lekarską o rodzaju niepełnosprawności oraz stopniu samodzielności. Dokumenty te należy złożyć osobiście w Centrum przy ul. Popiełuszki 9, tel. 025/ 643 17 39;
 • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim albo certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
 • świadectwo, dyplom lub inny dokument potwierdzający ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim, weryfikacji dokumentów, dokonuje komisja egzaminacyjna powołana do przeprowadzenia egzaminu z języka polskiego. W przypadku gdy dokument nie uprawnia kandydata do podjęcia studiów prowadzonych w języku polskim, cudzoziemiec kierowany jest na egzamin z języka polskiego;
 • certyfikat albo zaświadczenie potwierdzające znajomość języka polskiego na poziomie min. B2 w rozumieniu Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, weryfikacji dokumentów, dokonuje komisja egzaminacyjna powołana do przeprowadzenia egzaminu z języka polskiego. W przypadku gdy dokument nie uprawnia kandydata do podjęcia studiów prowadzonych w języku polskim, cudzoziemiec kierowany jest na egzamin z języka polskiego;
 • zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podjęcie studiów, w przypadku osoby niepełnoletniej (pobierz wzór dokumentu);
 • oświadczenie w sprawie posiadania polskiego pochodzenia (pobierz wzór dokumentu)

UWAGA!

Wszystkie dokumenty wydane za granicą muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych, prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości albo sporządzone lub poświadczone przez właściwego konsula RP.

Komplet dokumentów należy zeskanować i w formacie pdf. wgrać na indywidualne konto kandydata w systemie IRK. Przypominamy, iż wszystkie podania oraz oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane i następnie po zeskanowaniu wgrane do ww. systemu.

Niezłożenie przez kandydata kompletu dokumentów w formie skanów w wyznaczonym terminie (dotyczy również dokumentów przesyłanych pocztą) oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia – mimo, iż została dokonana rejestracja w systemie IRK i wniesiona wymagana opłata rekrutacyjna.

Kandydat, zobowiązany jest w terminie określonym w terminarzu rekrutacji do dostarczenia do Działu Organizacji Studiów ul. Konarskiego 2 w Siedlcach, pokój nr 4, do wglądu oryginałów dokumentów w celu poświadczenia przez uczelnię za zgodność z oryginałem.

Informujemy, iż w przypadku, gdy oryginały nie zostaną dostarczone zostanie wydana decyzja administracyjna o odmowie przyjęcia na studia.

Dokumenty przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30.-15.30.

UPH może wymagać od kandydata dokumentu przedstawiającego skalę ocen, jeśli nie jest ona wskazana na świadectwie maturalnym albo dyplomie ukończenia studiów wyższych, potwierdzonego przez:

 • szkołę średnią, którą ukończył kandydat – w przypadku osób ubiegających się o przyjęcia na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
 • uczelnię, którą ukończył kandydat – w przypadku osób ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

*UWAGA !

 • Student może posiadać tylko jedną legitymację. Podania o ELS nie składają osoby, które posiadają legitymację wydaną przez UPH (np. studenci lub tegoroczni absolwenci UPH).
 • Opłatę za Elektroniczną Legitymacje Studencką należy wnieść w terminie późniejszym, podanym w informacji o przyjęciu na studia, wyłącznie na indywidualny numer konta bankowego wygenerowany w systemie USOSweb na stronie www.uph.edu.pl
 • PROSIMY O NIE WPŁACANIE OPŁAT ZA ELS NA KONTA, NA KTÓRE WPŁACALI PAŃSTWO OPŁATĘ REKRUTACYJNĄ – NIE MA MOŻLIWOŚCI UZNANIA TYCH WPŁAT.
 • W celu skorzystania z programu USOSweb należy wykorzystać adres e-mail jako identyfikator oraz hasło, które były używane podczas rejestracji w systemie IRK. Osoby będące już wcześniej studentami UPH logują się w systemie USOSweb przy pomocy dotychczasowych danych.
 • Kandydat, który spełni warunki do wpisania na listę studentów zobowiązany jest do dostarczenia w terminie od dnia 1 października do dnia 30 października polisy ubezpieczeniowej o minimalnej kwocie ubezpieczenia 30.000 euro na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków, na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego albo oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia, niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.