DokumentPlik  
Uchwała nr 76/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia  rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów prowadzonych w roku akademickim 2020/2021 Plik PDF
Zarządzenie nr 19/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego terminarza postępowania rekrutacyjnego oraz zasad prowadzenia rekrutacji elektronicznej w roku akademickim 2020/2021 Plik PDF
Uchwała nr 68/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 19 grudnia 2018 roku  w sprawie określenia zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w latach akademickich 2019/2020 – 2022/2023 Plik PDF
Uchwała nr 80/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego na pierwszy rok studiów w latach akademickich 2023-2024 Plik PDF
Zarządzenie Nr 31/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie podejmowania i odbywania studiów, studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia w UPH przez osoby niebędące obywatelami polskimi Plik PDF
Zarządzenie nr 51/2020 Rektora UPH z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 31/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie podejmowania i odbywania studiów, studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia w UPH przez osoby niebędące obywatelami polskimi Plik PDF
Zarządzenie Nr 33/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia w Uniwersytecie Przyrodniczo–Humanistycznym w Siedlcach
Plik PDF
Zarządzenie Nr 49/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie opłat za świadczone przez UPH usługi edukacyjne dla studentów pierwszego roku studiów w roku akademickim 2020/2021 Plik PDF
Zarządzenie nr 50/2020 Rektora UPH z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie opłat za świadczone przez UPH usługi edukacyjne na studiach prowadzonych w języku obcym w roku akademickim 2020/2021 Plik PDF
Uchwała nr 132/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 25 września 2019 r. w sprawie określenia sposobu potwierdzania efektów uczenia się Plik PDF
Do odczytania dokumentów PDF Plik PDF niezbędny jest program Adobe Reader.