Uwaga!

w II etapie rekrutacji, kandydaci zobowiązani są do złożenia kompletu wymaganych dokumentów w formie papierowej przed ogłoszeniem wyników rekrutacji.

Dokumenty przyjmowane są w Centralnym Punkcie Obsługi Kandydata przy ul. Żytniej 39 (wejście od ul. Popiełuszki 9) zgodnie z poniższym terminarzem.


Terminarz rekrutacji na studia pierwszego stopnia oraz na jednolite studia magisterskie

  I etap II etap
Rejestracja elektroniczna w IRK: 26.03.-17.08.2020
do godz. 20:00
18.08-07.10.2020
do godz. 16:00
Ostatni dzień wnoszenia opłaty rekrutacyjnej przez kandydata: 17.08.2020 07.10.2020
Egzamin z języka polskiego dla kandydatów cudzoziemców:1) 17.08.2020
godz. 10:00
09.10.2020
godz. 10:00
Rozmowa kwalifikacyjna na kierunek logopedia z audiologią: 18.08.2020
godz. 9:00
09.10.2020
od godz. 10:00
Ostatni dzień pobierania wpłat kandydatów: 20.08.2020 13.10.2020
Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia: 21.08.2020
godz. 14:00
nie dotyczy II etapu

Składanie dokumentów (dotyczy również dokumentów przesyłanych pocztą):

22-29.08.2020

07.09-07.10.2020

Ogłoszenie wyników w systemie IRK : 04.09.2020
godz. 14:00
14.10.2020
godz. 14:00
 
1)
egzamin w formie on-line;
2) kandydaci niebędący obywatelami polskimi oraz kandydaci z dyplomem zagranicznym przesyłają skany kompletu wymaganych dokumentów, określonych odrębnymi aktami prawnymi, w systemie IRK;


Terminarz rekrutacji na studia drugiego stopnia
 

  I etap II etap
Rejestracja elektroniczna w IRK: 26.03.-17.08.2020
do godz. 16:00
18.08.- 24.09.2020
do godz. 16:00
Ostatni dzień wnoszenia opłaty rekrutacyjnej przez kandydata: 17.08.2020 24.09.2020

Składanie dokumentów (dotyczy również dokumentów przesyłanych pocztą):

03.08.-17.08.2020

07.09.- 24.09.2020

- kandydaci niebędący obywatelami polskimi oraz kandydaci z dyplomem zagranicznym:1) 06.07.-17.08.2020
Egzamin z języka polskiego dla kandydatów cudzoziemców: 2) 17.08.2020
godz. 10:00
24.09.2020
godz. 10:00
Ogłoszenie wyników w systemie IRK: 04.09.2020
godz. 14:00
30.09.2020
godz. 14:00

1) kandydaci niebędący obywatelami polskimi oraz kandydaci z dyplomem zagranicznym przesyłają skany kompletu wymaganych dokumentów, określonych odrębnymi aktami prawnymi, w systemie IRK;
2) egzamin w formie on-line.


Terminarz rekrutacji na studia drugiego stopnia prowadzone w języku angielskim

  I etap II etap
Rejestracja elektroniczna w IRK 1): 26.03.-17.08.2020
do godz. 16:00
18.08.- 24.09.2020
do godz. 16:00
Ostatni dzień wnoszenia opłaty rekrutacyjnej przez kandydata: 17.08.2020 24.09.2020

Składanie dokumentów (dotyczy również dokumentów przesyłanych pocztą):

06.07.-17.08.2020

07.09.- 24.09.2020

Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów/egzamin z języka angielskiego:2) 21.08.2020
godz. 10:00
25.09.2020
godz. 10:00
Ogłoszenie wyników w systemie IRK : 04.09.2020
godz. 14:00
30.09.2020
godz. 14:00


1) w celu wstępnej weryfikacji kandydat na studia drugiego stopnia prowadzone w języku angielskim przesyła skany (w języku angielskim lub polskim):
  • dyplomu ukończenia studiów wyższych (z legalizacją lub apostille) z dopiskiem lub jako oddzielny dokument, że dyplom uprawnia do kontynuowania kształcenia
    w każdym typie szkoły wyższej w kraju, w którym wydano dyplom. Zaświadczenie to może być wydane przez uczelnię/instytucję edukacyjną, w której odbywała się nauka albo przez władze oświatowe państwa na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dyplom,
  • suplementu lub indeksu,
  • certyfikatu poświadczającego znajomość języka angielskiego;


2) egzamin w formie on-line.