UWAGA! Poniżej prezentujemy terminarz rekrutacji uchwalony Zarządzeniem Rektora UPH 26 lutego 2020 r.
W związku z przesunięciem terminów egzaminów maturalnych, harmonogram rekrutacji na studia również ulegnie zmianie. Informacje na ten temat zostaną zamieszczone na stronach internetowych uczelni niezwłocznie po podjęciu stosownych decyzji. Jednocześnie informujemy, że zapisy na studia trwają.

Terminarz rekrutacji na studia pierwszego stopnia oraz na jednolite studia magisterskie

  I etap
1. Rejestracja elektroniczna w IRK: 26.03.-08.07.2020
do godz. 20.00
2. Ostatni dzień wnoszenia opłaty rekrutacyjnej przez kandydata: 08.07.2020
3. Egzamin z języka polskiego dla kandydatów cudzoziemców: 08.07.2020
godz. 10.00
4. Rozmowa kwalifikacyjna na kierunek logopedia z audiologią: 10.07.2020
godz. 9.00
5. Ostatni dzień pobierania wpłat kandydatów: 14.07.2020
6. Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia: 15.07.2020
godz. 14.00
7. Składanie dokumentów (dotyczy również dokumentów przesyłanych pocztą):  
  -kandydaci niebędący obywatelami polskimi oraz kandydaci z maturą zagraniczną, maturą międzynarodową (IB), maturą europejską (IB): 01.06.–08.07.2020
do godz. 15.00
- pozostali kandydaci: 16 –23.07.2020
8. Ogłoszenie wyników w systemie IRK - list osób spełniających warunek do wpisania na listę studentów i list osób nieprzyjętych na studia: 31.07.2020
godz. 14.00


Terminarz rekrutacji na studia drugiego stopnia
 

  I etap II etap III etap
1. Rejestracja elektroniczna w IRK: 26.03.- 23.07.2020
do godz. 16.00
24.07.-21.08.2020
do godz. 16.00
22.08. - 24.09.2020
do godz. 16.00
2. Ostatni dzień wnoszenia opłaty rekrutacyjnej przez kandydata: 23.07.2020 21.08.2020 24.09.2020
3. Składanie dokumentów (dotyczy również dokumentów przesyłanych pocztą):       
  - kandydaci niebędący obywatelami polskimi oraz kandydaci z dyplomem zagranicznym: 01.06.–23.07.2020
do godz. 15.00
24.07.-21.08.2020
do godz. 15.00
22.08.-24.09.2020
do godz. 15.00
  - pozostali kandydaci: 16 –23.07.2020 01 - 21.08.2020 01 – 24.09.2020
4. Egzamin z języka polskiego dla kandydatów cudzoziemców: 23.07.2020
godz. 10.00
21.08.2020
godz. 10.00
24.09.2020
godz. 10.00
5. Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów: 27.07.2020
godz. 9.00
25.08.2020
godz. 9.00;
WNH – godz.11.00
26.09.2020
godz. 9.00;
WNH –
godz. 11.00
6. Ogłoszenie wyników w systemie IRK- list osób spełniających warunek do wpisania na listę studentów i list osób nieprzyjętych na studia: 31.07.2020
godz. 14.00
31.08.2020
godz. 14.00
30.09.2020
godz. 14.00


Terminarz rekrutacji na studia drugiego stopnia prowadzone w języku angielskim

    I etap II etap III etap
1. Rejestracja elektroniczna w IRK 1): 26.03.–23.07.2020
do godz. 20.00
24.07.-21.08.2020
do godz. 16.00
22.08.-24.09.2020
do godz. 16.00
2. Ostatni dzień wniesienia opłaty rekrutacyjnej: 23.07.2020 21.08.2020 24.09.2020
3. Składanie dokumentów (dotyczy również dokumentów przesyłanych pocztą): 16 – 23.07.2020 01 - 21.08.2020 01 – 24.09.2020
4. Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów/egzamin z języka angielskiego: 27.07.2020
godz. 9.00
25.08.2020
godz. 9.00
26.09.2020
godz. 9.00
5. Ogłoszenie  wyników - list osób spełniających warunek do wpisania na listę studentów i list osób nieprzyjętych na studia: 31.07.2020
godz. 14.00
31.08.2020
godz. 14.00
30.09.2020
godz. 14.00

1) w celu wstępnej weryfikacji kandydat na studia drugiego stopnia prowadzone w języku angielskim przesyła skany (w języku angielskim lub polskim):
  • dyplomu ukończenia studiów wyższych (z legalizacją lub apostille) z dopiskiem lub jako oddzielny dokument, że dyplom uprawnia do  kontynuowania kształcenia w każdym typie szkoły wyższej w kraju, w którym wydano dyplom. Zaświadczenie to może być wydane przez uczelnię/instytucję edukacyjną, w której odbywała się nauka albo przez władze oświatowe państwa na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dyplom;
  • suplementu lub indeksu;
  • certyfikatu poświadczającego znajomość języka angielskiego.