Dokumenty od kandydatów na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie przyjmowane są w  Centralnym Punkcie Obsługi Kandydata w budynku Wydziału Humanistycznego przy ul. Żytniej 39 (wejście główne od ul. Popiełuszki 9), pok. 0.69 i 0.70.

Punkt czynny jest od 1 lipca do 04 października 2019 r.,  od poniedziałku do piątku w godz. 8-17, w soboty w godz. 9-13.

Kandydat składając dokumenty jest zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości i okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia  (oryginał dokumentu do wglądu).

WYMAGANE DOKUMENTY

Na studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie kandydat zobowiązany jest złożyć:

 • kserokopię świadectwa dojrzałości, dyplomu IB, dyplomu EB lub świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą (oryginał lub odpis dokumentu do wglądu);
 • podanie o przyjęcie na studia  zawierające zdjęcie kandydata zgodne z wymaganiami stosowanymi dla fotografii do dowodów osobistych, wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata (Uwaga: status zdjęcia „Czekające na akceptację” nie ma wpływu na możliwość wydruku podania);
 • podanie o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej, wydrukowane po wprowadzeniu przez kandydata na osobiste konto rejestracyjne swojej fotografii;*
 • oświadczenie o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne na wybranym kierunku studiów;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
 • teczkę na dokumenty.

Dokumenty dodatkowe

 • dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej – w przypadku konieczności dostarczenia potwierdzenia jej dokonania,
 • zaświadczenie lekarza medycyny pracy - w przypadku osób ubiegających się o przyjęcie na studia na kierunki: agroleśnictwo, analityka z diagnostyką molekularną, biologia nauczycielska, biologia sądowa, chemia, dietetyka, gastronomia i hotelarstwo, informatyka, inżyniera ekologiczna, kryminologia stosowana, menadżer produkcji i dystrybucji żywności, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, rolnictwo, zoopsychologia z animaloterapią, zootechnika - skierowanie zostanie wysłane kandydatowi na adres domowy. Orzeczenie należy dostarczyć do dziekanatu wydziału w terminie podanym w informacji o przyjęciu na studia;
 • kandydaci z niepełnosprawnościami ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązani są do osobistego złożenia kwestionariusza opracowanego przez Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych UPH (do pobrania na stronie www.ckiron.uph.edu.pl) oraz orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Orzeczenia Lekarza Orzecznika ZUS, równoważnego dokumentu stwierdzającego stopień niepełnosprawności lub zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia.9;
 • kandydaci z obywatelstwem polskim posiadający świadectwo maturalne uzyskane za granicą składają dodatkowo dokumenty określone w Uchwale Nr 67/2018 Senatu UPH z 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów prowadzonych w roku akademickim 2019/2020.

Na studia II stopnia kandydat bezpośrednio po dokonaniu rejestracji w systemie IRK zobowiązany jest złożyć:

 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis dokumentu do wglądu),
 • podanie o przyjęcie na studia zawierające zdjęcie kandydata zgodne z wymaganiami stosowanymi dla fotografii do dowodów osobistych, wydrukowanego z osobistego konta rejestracyjnego kandydata (Uwaga: status zdjęcia „Czekające na akceptację” nie ma wpływu na możliwość wydruku podania);
 • oświadczenie o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne na wybranym kierunku studiów;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
 • teczkę na dokumenty.

Dokumenty dodatkowe:

 • potwierdzenie uzyskania przygotowania pedagogicznego (np. suplement do dyplomu, indeks) – dotyczy kandydatów na kierunek pedagogika specjalna;
 • suplement do dyplomu lub indeks – dotyczy wyłącznie kandydatów, w przypadku których zachodzi konieczność rozstrzygnięcia, czy ukończony przez kandydata kierunek studiów jest kierunkiem pokrewnym;
 • podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, wydrukowane po wprowadzeniu przez kandydata na osobiste konto rejestracyjne swojej fotografii, identycznej ze zdjęciem złożonym w teczce kandydata;*
 • zaświadczenia lekarza medycyny pracy – w przypadku kierunków: biologia, dietetyka - skierowanie zostanie wysłane kandydatowi na adres domowy. Orzeczenie należy dostarczyć do dziekanatu wydziału w terminie podanym w informacji o przyjęciu na studia;
 • kandydaci z niepełnosprawnościami ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązani są do osobistego złożenia kwestionariusza opracowanego przez Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych UPH (do pobrania na stronie www.ckiron.uph.edu.pl) oraz orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Orzeczenia Lekarza Orzecznika ZUS, równoważnego dokumentu stwierdzającego stopień niepełnosprawności lub zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia;
 • kandydaci z obywatelstwem polskim posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych uzyskany za granicą składają dodatkowo dokumenty określone w Uchwale Nr 67/2018 Senatu UPH z 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów prowadzonych w roku akademickim 2019/2020.

UWAGA !

 • Student może posiadać tylko jedną legitymację. Opłatę za ELS wpłacają wyłącznie osoby, które nie posiadają legitymacji wydanej przez UPH (np. studenci lub tegoroczni absolwenci UPH).
 • Opłatę za Elektroniczną Legitymacje Studencką  należy wnieść w terminie podanym w informacji o przyjęciu na studia, wyłącznie na indywidualny numer konta bankowego wygenerowany w systemie USOSweb na stronie www.uph.edu.pl w zakładce STUDENCI/System USOSweb.
 • W celu skorzystania z programu USOSweb należy wykorzystać adres e-mail jako identyfikator oraz hasło, które były używane podczas rejestracji w systemie IRK. Osoby będące już wcześniej studentami UPH logują się w systemie USOSweb przy pomocy dotychczasowych danych.