box wydzialy wh box wydzialy wp

Informacja o studiach doktoranckich w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie

 1. Prowadzone na kierunku bezpieczeństwo narodowe studia doktoranckie umożliwiają uzyskanie stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.
 2. Nabór na studia odbywa się w drugiej połowie września. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł magistra lub tytułu równorzędnego. Na postępowanie kwalifikacyjne składa się: 
  1. egzamin z języka obcego,
  2. rozmowa kwalifikacyjna w zakresie nauk o bezpieczeństwie.
 3. Studia doktoranckie trwają 4 lata i mogą mieć charakter stacjonarny i niestacjonarny.
 4. Celem studiów doktoranckich jest:
  1. Wyposażenie w wiedzę o bezpieczeństwie na poziomie zaawansowanym, umożliwiającym orientację w możliwie szerokim zakresie dyscypliny oraz jej miejsca w dziedzinie nauk społecznych.
  2. Przygotowanie do pracy o charakterze badawczym w naukach o bezpieczeństwie.
  3. Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego.
  4. Przygotowanie do prowadzenia samodzielnych badań naukowych (w tym także poza jednostką prowadzącą kształcenie), współpracy naukowej w zespołach badawczych (w tym również międzynarodowych).
  5. Kształtowanie kompetencji społecznych właściwych pracownikom nauki
Szczegółowe informacje...
 

Informacja o studiach doktoranckich w dyscyplinie historia

 1. Prowadzone na kierunku historia studia doktoranckie umożliwiają uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia.
 2. Nabór na studia odbywa się we wrześniu. O przyjęcie na studia ubiegać się mogą osoby posiadające tytuł magistra lub równorzędny. Na postępowanie kwalifikacyjne składa się:
  1. sprawdzenie kompetencji z języka obcego wskazanego przez kandydata;
  2. rozmowa kwalifikacyjna z zakresu historii.
 3. Studia doktoranckie trwają 4 lata i mogą mieć charakter stacjonarny i niestacjonarny.
 4. Celem studiów doktoranckich jest:
  1. zdobywanie wiedzy na poziomie zaawansowanym z zakresu historii, z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć nauki;
  2. pogłębianie kompetencji warsztatowych i przygotowanie do prowadzenia samodzielnych badań naukowych, przygotowanie w pracy naukowej;
  3. przygotowanie do aktywnego udziału w życiu naukowym poprzez prezentacje wyników swoich badań w formie wystąpień na konferencjach naukowych i publikacji.
  4. realizacja zasady jedności nauki i nauczania, wyrażająca się przygotowaniem do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego;
  5. rozwijanie umiejętności współpracy naukowej z zespołami badawczymi w Polsce i za granicą.


Szczegółowe informacje…

Informacja o studiach doktoranckich w dyscyplinie agronomia

 1. Prowadzone na kierunku Rolnictwo studia doktoranckie umożliwiają uzyskanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia.
 2. Nabór na studia odbywa się raz w roku, w drugiej połowie września. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby z tytułem magistra, magistra inżyniera będące absolwentami kierunków przyrodniczych i ekonomicznych Uczelni Wyższych. Warunkiem przyjęcia na studia doktoranckie jest pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego w charakterze konkursowym, na który składa się egzamin ustny z języka obcego i agronomii.
 3. Studia doktoranckie mają charakter stacjonarny i niestacjonarny.
 4. Studia doktoranckie trwają 4 lata.
 5. Celem kształcenia na studiach doktoranckich jest:
  1. poznanie zasad techniki i etyki prowadzenia badan naukowych i publikowania prac,
  2. poznanie przedmiotu ekonomii jako nauki, gospodarki narodowej jako przedmiotu badań naukowych, modeli struktur rynku i równowagi gospodarczej, rynkowych mechanizmów popytu i podaży, rynku pieniądza i inflacji, polityki zatrudnienia i bezrobocia na rynku pracy, funkcjonowania gospodarki rynkowej,
  3. poszerzenie wiedzy z zakresu doświadczalnictwa rolniczego, planowania badań rolniczych, wyboru metody badań, opracowania i interpretacji wyników,
  4. zdobycie wiedzy z zakresu biogeochemii środowiska przyrodniczego, diagnostyki w nawożeniu roślin, ekologii i ochrony środowiska w aspekcie funkcjonowania agroekosystemów, ekologicznych uwarunkowań agrofagów w ekosystemach oraz ekonomicznych i prawnych aspektów ochrony roślin, oceny odmian roślin rolniczych, roli czynników środowiskowych i agrotechnicznych w kształtowaniu jakości płodów rolnych, ekonomiki i zarządzania produkcją roślinną.

   

Szczegółowe informacje...

Informacja o studiach doktoranckich w dyscyplinie zootechnika

 1. Prowadzone na kierunku zootechnika studia doktoranckie umożliwiają uzyskanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika.
 2. Nabór na studia odbywa się raz w roku w drugiej połowie września. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby z tytułem magistra, magistra inżyniera lub lekarza będące absolwentami Uczelni Rolniczych oraz kierunków przyrodniczych innych Uczelni. Warunkiem przyjęcia na studia doktoranckie jest pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego w charakterze konkursowym, na który składa się egzamin ustny z języka obcego i zootechniki.
 3. Studia doktoranckie mają charakter stacjonarny i niestacjonarny.
 4. Celem kształcenia na studiach doktoranckich jest:
  1. poszerzenie wiedzy z zakresu techniki i etyki pisania prac naukowych,
  2. poznanie przedmiotu ekonomii jako nauki, gospodarki narodowej stanowiącej przedmiot badań naukowych, modeli równowagi gospodarczej, rynkowych mechanizmów popytu i podaży, rynku pieniądza i inflacji, polityki zatrudnienia i bezrobocia na rynku pracy, gospodarki światowej.
  3. zapoznanie z zagadnieniami związanymi z planowaniem i organizacją badań statystycznych, typami i zasadami zakładania i prowadzenia doświadczeń zootechnicznych, metodyką eksperymentu oraz zastosowaniem statystyki matematycznej w badaniach i analizach zootechnicznych.
  4. wszechstronne przygotowanie doktoranta w zakresie produkcji zwierzęcej, tj. planowania i organizacji hodowli zwierząt w Polsce i innych krajach oraz strategii działań mających na celu doskonalenie zwierząt, analiz genetycznych w hodowli zwierząt, intensyfikacji produkcji mleka, mięsa i jaj, dobrostanu zwierząt, wpływu czynników środowiskowych, a zwłaszcza żywienia na jakość produktów zwierzęcych, występowania i oddziaływania oraz obowiązujących norm substancji przypadkowych i dodatkowych w żywności pochodzenia zwierzęcego. Ponadto celem kształcenia jest ogólne zapoznanie z problemami gospodarczymi Unii Europejskiej.

Szczegółowe informacje...

Informacja o studiach doktoranckich w dyscyplinie biologia:

 1. Prowadzone na kierunku biologia studia doktoranckie umożliwiają uzyskanie stopnia doktora nauk przyrodniczych w dyscyplinie biologia.
 2. Nabór na studia odbywa się w drugiej połowie września. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł magistra z dziedziny nauk biologicznych, rolniczych lub leśnych lub tytułu równorzędnego. Na postępowanie kwalifikacyjne składa się: 
  1. sprawdzian znajomości języka angielskiego obejmujący rozmowę w tym języku na tematy ogólne i znajomość słownictwa w zakresie biologii;
  2. rozmowa kwalifikacyjna obejmująca przedmioty z minimum programowego kierunku biologia oraz zainteresowania badawcze kandydata. 
 3. Studia doktoranckie trwają 4 lata i mogą mieć charakter stacjonarny i niestacjonarny.
 4. Celem studiów doktoranckich jest:
  1. uzyskanie przez doktoranta specjalistycznej wiedzy w zakresie wyznaczonym przez realizowaną pracę doktorską a także pogłębionej znajomości zagadnień pokrewnych;
  2. nabycie umiejętności planowania badań, pozyskiwania środków na badania, realizacji badań z użyciem nowoczesnych metod, statystycznego i graficznego opracowania danych i prezentacji wyników badań,
  3. opanowanie umiejętności prowadzenia ćwiczeń z wybranych przedmiotów realizowanych na kierunku biologia i oceniania wiedzy studentów z tych przedmiotów.

 

Szczegółowe informacje...