Jednostka prowadząca, adres, kontakt, telefon, e-mail, strona www

Wydział Nauk Humanistycznych
Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa
ul. Żytnia 39, pokój 3.41
tel. 25 643-18-71, 25 643-18-82
e-mail: Opis studiów: Studia przeznaczone są głównie dla absolwentów kierunków filologicznych oraz absolwentów innych kierunków (humanistycznych), którzy mają kwalifikacje nauczycielskie. Słuchaczami studiów mogą być także cudzoziemcy z udokumentowaną znajomością języka polskiego na poziomie B2/C1.

Celem kształcenia jest profesjonalne przygotowanie słuchacza do nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego, zarówno w krajowych instytucjach uczących cudzoziemców (m. in. szkoły, kursy), jak i w szkołach wszystkich typów i poziomów poza granicami Polski, ze szczególnym uwzględnieniem lektoratów na wydziałach slawistyk i polonistyk uniwersytetów zagranicznych.

Uzyskane kwalifikacje:

Absolwenci uzyskają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, obejmujące umiejętność układania programu nauczania, doboru materiałów dydaktycznych, zastosowania odpowiednich metod kształcenia poszczególnych sprawności językowych na poziomach A1-C2 oraz umiejętność powiązania wiedzy o Polsce w wymiarze międzykulturowym z kształceniem językowym. Ukończenie tego typu studiów jest wymagane w przypadku prowadzenia zajęć w ramach projektów międzynarodowych na rzecz imigrantów i uchodźców politycznych.  Według nowej Ustawy o języku polskim jest też jednym z warunków ubiegania się o licencje egzaminatora państwowego na egzaminach certyfikowanych z języka polskiego jako obcego.

Limit przyjęć: 15-25 osób

Czas trwania 2 semestry

Wymagane dokumenty oraz miejsce składania:

Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie:

1) Wypełnionego podania o przyjęcie na studia z systemu IRK

2) Dyplomu lub odpisu dyplomu studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich)                                              

3) Dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji nauczycielskich