Jednostka prowadząca, adres, kontakt, telefon, e-mail, strona www:

Wydział Przyrodniczy
Instytut Biologii
08-110 Siedlce
ul. B. Prusa 14
tel.: 25 643-12-01, 25 643-12-31
e-mail:
www.ib.uph.edu.pl/studia/biologia/studia-podyplomowe

Kierownik Studiów:
Dr Joanna Mitrus
Opis studiów zawierający między innymi opis treści programowych itp.:
1. Studia te adresowane są do osób, które pracują na stanowiskach wymagających wyższego wykształcenia z dziedziny biologii i ochrony środowiska.
2. W przypadku nauczycieli uczących w szkołach biologii w gimnazjum lub szkołach ponadgimnazjalnych, studia te są okazją do aktualizacji wiedzy i podwyższenia kwalifikacji nauczycielskich.
3. W przypadku osób pracujących poza oświatą studia te dają możliwość poszerzenia i zaktualizowania wiedzy z zakresu biologii i ochrony środowiska.
Studia maja na celu:
  • przekazanie pogłębionej wiedzy z zakresu biologii i ochrony środowiska,
  • przekazanie wiedzy dotyczącej planowania i nadzoru procesów biotechnologicznych,
  • wyrobienie umiejętności posługiwania się zaawansowanymi technikami w nauczaniu biologii,
  • przygotowanie do zastosowania wiedzy biologicznej w praktyce.
Uzyskane kwalifikacje, uprawnienia itp.:
Aktualizacja wiedzy z biologii i ochrony środowiska oraz podwyższenie kwalifikacji w zakresie nauczania biologii i ochrony środowiska.
Ukończenie nie łączy się z uzyskaniem uprawnień nauczycielskich.
Czas trwania w semestrach oraz ilość godzin ogółem:
3 semestry, ogółem: 375 godzin, w tym 165 godzin wykładów i 210 godzin ćwiczeń laboratoryjnych.
Wysokość czesnego:
1500 PLN za semestr
Warunki przyjęcia i wymagane dokumenty:
Ukończone studia II stopnia lub studia magisterskie, posiadane kwalifikacje pedagogiczne ( w przypadku nauczycieli).
Wymagane dokumenty:
  • podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (druk z programu IRK),
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych ,
  • kserokopia dowodu osobistego,
  • dokument potwierdzający kwalifikacje pedagogiczne (w przypadku nauczycieli tj.; suplement do przedkładanego dyplomu ukończenia studiów, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie przygotowania nauczycielskiego lub inne zaświadczenie świadczące o posiadaniu uprawnień do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć).
Organizacja studiów, w tym terminy zjazdów i inne informacje:
Zajęcia prowadzone są w formie niestacjonarnej (sobota i niedziela).
Treści realizowane w ramach studium dotyczą m.in.: botaniki, zoologii, anatomii człowieka, dydaktyki biologii, jak również zagadnień związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska.