Jednostka prowadząca, adres, kontakt, telefon, e-mail, strona www:
Wydział Nauk Społecznych
Instytut Nauk o Polityce i Administracji
ul. Żytnia 39 pok. 2.30
08-110 Siedlce 
tel. 25 6431517

Kierownik Studiów:
Dr Monika Niedziółka

tel. 25 6431718 lub 608 647 682
Opis studiów zawierający między innymi opis treści programowych itp.:
W programie studiów znajdują się dwa bloki tematyczne. Jeden dotyczy ogólnych treści dotyczących funkcjonowania administracji publicznej, drugi finansów publicznych. Oferta studiów obejmuje zarówno podstawy teoretyczne, jak również dużo wiedzy praktycznej. Program studiów obejmuje: podstawowe zagadnienia dotyczące organizacji organów administracji publicznej oraz zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego, prawa administracyjnego oraz kpa, zagadnienia dotyczące sektora finansów publicznych zarówno pod względem ekonomicznym jak i prawnym, z uwzględnieniem problematyki zamówień publicznych, audytu w administracji, ubezpieczeń społecznych oraz gospodarczych, a także partnerstwa publiczno-społecznego.
Uzyskane kwalifikacje, uprawnienia itp.:
Studia pozwalają na uzyskanie niezbędnych kwalifikacji do pracy w administracji publicznej i samorządzie terytorialnym, a także uzyskanie specjalistycznej wiedzy w zakresie finansów publicznych.
Czas trwania w semestrach oraz ilość godzin ogółem:
Studia trwają 2 semestry, 208 godzin.
Limit przyjęć:
Minimalna liczba kandydatów: 15
Maksymalna liczba kandydatów: 35
Warunki przyjęcia i wymagane dokumenty:

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich.

Wymagane dokumenty: wygenerowane z systemu podanie o przyjęcie na studia oraz odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Kandydat składając dokumenty jest zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości i okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia studia podyplomowe (oryginał dokumentu do wglądu).

Przyjmowanie dokumentów - Żytnia 39 pok. 2.30.


Organizacja studiów, w tym terminy zjazdów i inne informacje:

Zjazdy na studiach odbywają się przeciętnie raz w miesiącu: sobota oraz niedziela, w godzinach 8 -18. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest pozytywne zaliczenie egzaminu końcowego.