Jednostka prowadząca
Wydział Nauk Społecznych
Instytut Pedagogiki
ul. Żytnia 39
08-110 Siedlce
tel.: 25 643-18-31
e-mail:
www.ip.uph.edu.pl

Kierownik Studiów:
Dr Beata Bocian-Waszkiewicz
Opis studiów zawierający między innymi opis treści programowych itp.:
Celem studiów jest pogłębienie i uzupełnienie wiedzy z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń zachowania, pedagogiki resocjalizacyjnej, profilaktyki uzależnień, potrzeb rozwojowych charakterystycznych dla danego okresu wiekowego oraz dynamiki procesu grupowego. Studia pozwalają na zdobywanie i doskonalenie praktycznych umiejętności wychowawczych i terapeutycznych, tj.: nawiązywania kontaktu i budowania więzi interpersonalnych, planowania i organizowania sytuacji psychokorekcyjnych w trakcie spotkań grupowych oraz prowadzenia grup socjoterapeutycznych.

Większość zajęć ze względu na specyfikę studiów realizowana jest w formie treningów i warsztatów. Wsparciem metodologicznym są wykłady i ćwiczenia. Studia kończą się egzaminem.
W czasie trwania studiów realizowane będą następujące przedmioty i zajęcia:

1. Blok zajęć teoretyczno-metodycznych:
 • Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej (20 h)
 • Podstawy socjoterapii (20 h)
 • Wybrane zagadnienia patologii społecznych (10 h)
 • Podstawy psychoterapii dzieci i młodzieży (10 h)
 • Podstawy socjometrii (15 h)
 • Dynamika małych grup (20 h)
 • Profilaktyka i promocja zdrowia (10 h)
 • Projektowanie i ewaluacja autorskich programów profilaktycznych i wychowawczych (15 h)
 • Prawa dziecka (10 h)
 • Elementy prawa rodzinnego (10 h)
 • Metody aktywne w pracy z grupą (10 h)
2. Treningi:
 • trening interpersonalny (50 h)
 • trening umiejętności wychowawczych i pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecku (40 h)
 • trening zdolności twórczych (15 h)
3. Warsztaty:
 • warsztat socjoterapeutyczny (40 h)
 • warsztat antystresowy (10 h)
 • warsztat pracy z rodziną (10 h)
4. Superwizja – praca nad osobistymi problemami związanymi z prowadzeniem grupy (20 h)
5. Samodzielne prowadzenie grupy (20 h)
6. Konwersatorium - przygotowanie do egzaminu końcowego (15 h) 
Uzyskane kwalifikacje, uprawnienia itp.:
Absolwenci Podyplomowych Studiów Socjoterapii po ich zakończeniu i  zdaniu egzaminu dyplomowego uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, psychokorekcyjnych, psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania oraz dysfunkcjami utrudniającymi im funkcjonowanie społeczne.
Czas trwania w semestrach oraz ilość godzin ogółem:
3 semestry, 370 godzin
Wysokość czesnego:
 1400 PLN za semestr
Warunki przyjęcia i wymagane dokumenty:
Słuchacze przyjmowani są bez egzaminu (decyduje kolejność składania kompletu dokumentów).
Studia przeznaczone są dla:
 • nauczycieli (posiadających kwalifikacje nauczycielskie i przygotowanie pedagogiczne),
 •  absolwentów studiów wyższych I i II stopnia z przygotowaniem pedagogicznym i zainteresowanych pracą z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • psychologów, pedagogów, wychowawców świetli, internatów, ośrodków wychowawczych.
Zasady rekrutacji: Przyjęcie na studia podyplomowe następuje na podstawie złożonych dokumentów. Decyzję o zakwalifikowaniu podejmuje kierownik Podyplomowych Studiów Socjoterapii. Decyzję tę doręcza się kandydatowi w formie pisemnej na adres wskazany do korespondencji.
Wymagane dokumenty:
 • podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia podyplomowe (wydruk z programu IRK);
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz jego potwierdzeniem;
 • zaświadczenie o uzyskanych kwalifikacjach pedagogicznych;
 • w przypadku nauczycieli dokument potwierdzający uzyskanie uprawnień nauczycielskich (tj.: suplement do przedkładanego dyplomu ukończenia studiów, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie przygotowania nauczycielskiego lub inne zaświadczenie o posiadaniu uprawnień do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć);
 • kserokopia dowodu osobistego
Organizacja studiów, w tym terminy zjazdów i inne informacje:
Zajęcia w trybie niestacjonarnym – w soboty i niedziele.

tel.: 025 643-17-06

fax: 025 643-17-06