Jednostka prowadząca, adres, kontakt, telefon, e-mail, strona www:
Wydział Nauk Społecznych
Instytut Nauk o Polityce i Administracji
ul. Żytnia 39, pok. 2.30
08-110 Siedlce 
tel. 25 6431517 
e-mail:  

Kierownik studiów:
dr Dorota Strus, 
tel. 25 6431524 
e-mail: 

Opis studiów zawierający między innymi opis treści programowych itp.:
Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu uregulowań prawnych dotyczących działalności administracji publicznej w Polsce. Realizowane treści programowe dotyczą zagadnień systemu prawnego Unii Europejskiej, a także organizacji i zasad funkcjonowania banków i sądownictwa powszechnego. W planie studiów uwzględnione są również zagadnienia z zakresu prawa gospodarczego, prawa pracy oraz szczególnego statusu prawnego pracowników zatrudnionych w administracji samorządowej, administracji rządowej i pracowników służby cywilnej. Ponadto program studiów obejmuje kwestie finansów publicznych i finansów samorządu terytorialnego, problematykę dotyczącą polityki strukturalnej i sposobów jej finansowania w UE oraz instytucjonalnych aspektów ochrony środowiska w Polsce. W ramach studiów omawiane są także zagadnienia dotyczące zarządzania podmiotami publicznymi i gospodarczymi, zarządzania kadrami oraz polityki rozwoju lokalnego i regionalnego.
Uzyskane kwalifikacje, uprawnienia itp.:
Ukończenie studiów stwarza możliwości nabycia kwalifikacji do pracy w służbie cywilnej i administracji publicznej oraz do zarządzania jednostkami terenowymi, jednostkami rozwoju regionalnego i lokalnego.
Czas trwania w semestrach oraz ilość godzin ogółem:
2 semestry, 218 godzin
Warunki przyjęcia i wymagane dokumenty:

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich.

Wymagane dokumenty: wygenerowane z systemu podanie o przyjęcie na studia oraz odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Kandydat składając dokumenty jest zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości i okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia studia podyplomowe (oryginał dokumentu do wglądu).

Przyjmowanie dokumentów - Żytnia 39 pok. 2.30


Organizacja studiów, w tym terminy zjazdów i inne informacje:
Studia prowadzone są w trybie niestacjonarnym. Zajęcia realizowane są w trakcie sesji weekendowych. Studia kończą się opracowaniem projektu dyplomowego i złożeniem egzaminu dyplomowego. Absolwent otrzymuje Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.