Jednostka prowadząca, adres, kontakt, telefon, e-mail, strona www:
Wydział Nauk Społecznych
Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości
ul. Żytnia 39, p. 2.29
08-110 Siedlce 
tel. 25 6431709, 25 6431733, 25 6431516
e-mail:  

Kierownik studiów:
dr hab. Jarosław Kardas
tel. 25 6431737 
Opis studiów zawierający między innymi opis treści programowych itp.:
Zajęcia bazują na metodach problemowych, warsztatowych i treningowych. Treści programowe obejmują: budowanie strategii przedsiębiorstwa, pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej, kierowanie personelem, w tym wykorzystywanie nowoczesnych metod pracy kierowniczej, doradztwo personalne, planowanie i organizowanie public relations, wycenę kapitału intelektualnego, prowadzenie dokumentacji personalnej oraz zarządzanie dokumentacją Kadry-Płace-ZUS. Ponadto program studiów uwzględnia wybrane zagadnienia prawa pracy, BHP, analizy rynków pracy i technologii informatycznych wspomagających procesy decyzyjno-kadrowe.
Słuchacze uczestniczą obowiązkowo w Warsztacie Kompetencji Personalnych oraz przygotowują projekt kadrowy (cease study).
Uzyskane kwalifikacje, uprawnienia itp.:
Studia uprawniają do kierowania personelem.
Słuchacze nabywają specjalistyczną wiedzę połączoną z praktycznymi umiejętnościami prowadzenia spraw pracowniczych, umiejętności tworzenia i analizowania strategii personalnych przedsiębiorstwa, budowania zespołu oraz rozwiązywania konfliktów i problemów kadrowych.
Czas trwania w semestrach oraz ilość godzin ogółem:
2 semestry, 220 godzin
Warunki przyjęcia i wymagane dokumenty:

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich.

Wymagane dokumenty: wygenerowane z systemu podanie o przyjęcie na studia, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Kandydat składając dokumenty jest zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości i okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia studia podyplomowe (oryginał dokumentu do wglądu).

Przyjmowanie dokumentów - Żytnia 39 pok. 2.29


Organizacja studiów, w tym terminy zjazdów i inne informacje:
Studia prowadzone są w trybie niestacjonarnym. Zajęcia realizowane są w trakcie sesji weekendowych. Studia kończą się egzaminem. Absolwent otrzymuje Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych