Jednostka prowadząca
Wydział Nauk Społecznych
Instytut Pedagogiki
ul. Żytnia 39
08-110 Siedlce
tel.: 25 643-18-31
e-mail:
www.ip.uph.edu.pl

Kierownik Studiów:
dr Mariusz Dobijański
Opis studiów zawierający między innymi opis treści programowych itp.:
Cele kształcenia:
Umożliwienie zdobycia wiedzy z zakresu psychopatologii, socjologii dewiacji, polityki społecznej, pedagogiki inkluzyjnej i resocjalizacyjnej pozwalającej na rozumienie procesów readaptacji osób nieprzystosowanych społecznie.
 • Przygotowanie do diagnozowania zaburzeń zachowania i nieprzystosowania społecznego i prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych.
 • Umożliwienie zdobycia wiedzy z zakresu korekty zaburzeń zachowania i planowania perspektywicznych oddziaływań resocjalizujących
 • Umożliwienie nabycia umiejętności pracy z indywidualnym przypadkiem jak i z grupą w praktyce resocjalizacyjnej
 • Kształtowanie umiejętności i kompetencji niezbędnych do kompleksowego oddziaływania opiekuńczego, wychowawczo-dydaktycznego i terapeutycznego wśród osób zagrożonych demoralizacją lub zdemoralizowanych.
 • Umożliwienie nabycia umiejętności doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów.
 • Kształtowanie wrażliwości etycznej, empatii, otwartości, refleksyjności oraz postaw prospołecznych i poczucia odpowiedzialności.
 • Przygotowanie do realizowania zadań zawodowych wynikających z roli pedagoga resocjalizującego.
Moduły kształcenia:
Moduł: Propedeutyka pedagogiki resocjalizacyjnej
 • Teorie człowieka
 • Współczesne koncepcje społeczeństwa
 • Teoretyczne podstawy resocjalizacji
 • Resocjalizacja w środowisku otwartym
Moduł: Zaburzenia funkcjonowania społecznego
 • Elementy seksuologii
 • Funkcjonowanie dziecka z zaburzeniami zachowania
 • Fenomenologia przestępczości
 • Elementy patologii społecznej
Moduł: Pedagogika inkluzyjna
 • Integracja i reintegracja społeczna
 • Profilaktyka w szkole
 • Probacja i resocjalizacja instytucjonalna
 • Kuratela sądowa
Moduł: Polityka społeczna w resocjalizacji
 • Pedagogika prawa
 • Polityka penitencjarna
 • Prawne podstawy resocjalizacji
 • Elementy polityki pracy socjalnej
Moduł: Diagnoza nieprzystosowania społecznego
 • Nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży
 • Diagnoza resocjalizacyjna jednostek i środowisk społecznych
Moduł: Metodyka oddziaływań resocjalizujących
 • Socjoterapia w resocjalizacji
 • Terapia w resocjalizacji
 • Biblioterapia w resocjalizacji
 • Nauczanie i wychowanie resocjalizujące
 • Model pracy u uczniem nieprzystosowanym społecznie
 • Dynamika pracy z grupą
 • Praktyka
Uzyskane kwalifikacje, uprawnienia itp.:
Uprawnienia do pracy w zakresie resocjalizacji w placówkach oświatowych i penitencjarnych, ośrodkach socjoterapeutycznych i wychowawczych oraz opiekuńczo-wychowawczych, policyjnych izbach dziecka, w kurateli z uwzględnieniem środowisk otwartych pracy z dzieckiem, młodzieżą i osobami dorosłymi.
Czas trwania w semestrach oraz ilość godzin ogółem:
3 semestry, ... godzin
Wysokość czesnego:
 1400 PLN za semestr
Warunki przyjęcia i wymagane dokumenty:
Studia przeznaczone są dla:
 • absolwentów studiów I i II stopnia po kierunkach pedagogika, psychologia, socjologia, prawo, teologia,
 • pedagogów szkolnych -  wychowawców,
 • pracowników oświaty - nauczycieli,
 • pracowników służb więziennych,
 • funkcjonariuszy policji, straży miejskiej,
 • kuratorów, działaczy organizacji pozarządowych.
Wymagane dokumenty:
 • podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk z programu IRK),
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz  jego kserokopia,
 • kserokopia dowodu osobistego.
Organizacja studiów, w tym terminy zjazdów i inne informacje:
Zajęcia prowadzone są w formie niestacjonarnej, w soboty i niedziele.