Jednostka prowadząca
Wydział Nauk Społecznych
Instytut Pedagogiki
ul. Żytnia 39
08-110 Siedlce
tel.: 25 643-18-33
e-mail:
www.ip.uph.edu.pl

Kierownik Studiów:
Dr hab. Tamara Zacharuk prof. UPH
Opis studiów zawierający między innymi opis treści programowych itp.:
Cele kształcenia:
 1. Umożliwienie zdobycia podstawowej wiedzy pedagogicznej, psychologicznej i socjologicznej pozwalających na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji i wychowania.
 2. Umożliwienie zdobycia wiedzy z zakresu pedagogiki specjalnej i edukacji inkluzyjnej
 3. Przygotowanie słuchaczy do udzielania i organizowania profesjonalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z ideą edukacji inkluzyjnej oraz uregulowaniami prawnymi dotyczącymi wymogów pracy z tymi uczniami
 4. Kształtowanie umiejętności i kompetencji niezbędnych do pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 5. Wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności umożliwiające:
 •   rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych
 •   rozpoznawanie specyficznych trudności w uczeniu się uczniów
 •   rozpoznawanie potencjalnych możliwości uczniów
 •   rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów
 •   opracowanie oraz ewaluacja indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych la uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 •   planowanie zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz ich realizację
 •   podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki
 •   planowanie zadań umożliwiających rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli
 •   podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych
 •   dokonywanie okresowej oceny efektywności udzielanego wsparcia, w tym prowadzonych zajęć specjalistycznych, rewalidacyjnych i socjoterapeutycznych
 •   dokonanie diagnozy oraz przedstawienie wniosków i zaleceń do dalszej pracy z uczniem.
Uzyskane kwalifikacje, uprawnienia itp.:
Absolwent Podyplomowych Studiów Kształcenia Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi przygotowany jest do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Potrafi rozpoznawać indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia oraz dokonać diagnozy indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia wnikających w szczególności:
 •   niepełnosprawności
 •   zniedostosowania społecznego
 •   z zagrożenia niedostosowaniem społecznym
 •   ze szczególnych uzdolnień
 •   ze specyficznych trudności w uczeniu się
 •   z zaburzeń komunikacji językowej
 •   z choroby przewlekłej
 •   z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych
 •   z niepowodzeń edukacyjnych
 •   z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi
 •   z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdza uzyskanie kwalifikacji o pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oaz kwalifikacje do prowadzenia zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, zajęć specjalistycznych ( korekcyjno- kompensacyjnych, rewalidacyjnych) oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; porad i konsultacji.
Czas trwania w semestrach oraz ilość godzin ogółem:
3 semestry, 360 godzin
Wysokość czesnego:
 1300 PLN za semestr
Warunki przyjęcia i wymagane dokumenty:
Studia przeznaczone są dla:
 • nauczycieli (posiadających kwalifikacje nauczycielskie i przygotowanie pedagogiczne)
 • absolwentów studiów wyższych I i II stopnia z przygotowaniem pedagogicznym i zainteresowanych pracą z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • psychologów, pedagogów, wychowawców świetli, internatów, ośrodków wychowawczych
Zasady rekrutacji:
 • przyjęcie na studia podyplomowe następuje na podstawie złożonych dokumentów
 • decyzję o zakwalifikowaniu podejmuje kierownik Podyplomowych Studiów Kształcenia Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi
 • decyzję tę doręcza się kandydatowi w formie pisemnej na adres wskazany do korespondencji.
Wymagane dokumenty:
 • podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia podyplomowe (wydruk z programu IRK)
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz jego potwierdzeniem
 • zaświadczenie o uzyskanych kwalifikacjach pedagogicznych
 • w przypadku nauczycieli dokument potwierdzający uzyskanie uprawnień nauczycielskich (tj.: suplement do przedkładanego dyplomu ukończenia studiów, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie przygotowania nauczycielskiego lub inne zaświadczenie o posiadaniu uprawnień do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć)
 • kserokopia dowodu osobistego
Organizacja studiów, w tym terminy zjazdów i inne informacje:
Zajęcia w trybie niestacjonarnym – w soboty i niedziele.