Jednostka prowadząca
Wydział Nauk Społecznych
Instytut Pedagogiki
ul. Żytnia 39
08-110 Siedlce
tel.: 25 643-18-33
e-mail:
www.ip.uph.edu.pl

Kierownik Studiów:
Dr Beata Bocian-Waszkiewicz
Opis studiów zawierający między innymi opis treści programowych itp.:
Cele kształcenia:
 1. Podstawowym celem studiów podyplomowych  jest przygotowanie nauczycieli i specjalistów (np. Pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, terapeutów zajęciowych) do pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną.
 2. Wyposażenie uczestników studiów podyplomowych w wiedzę, umiejętności i kompetencje, które umożliwią racjonalne programowanie i podejmowanie działań rewalidacyjnych i psychokorekcyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.
 3. Nauczenie metod i form edukacji, wychowania i rewalidacji, zapewniających jednostce niepełnosprawnej umysłowo optymalny i wszechstronny rozwój, przystosowanie do warunków społecznych, jak również przygotowanie do aktywności zawodowej.
 4. Umożliwienie uzyskania przygotowania w zakresie edukacji, poradnictwa i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną koniecznych do realizacji programów rehabilitacyjnych ukierunkowanych na włączenie społeczne osób
 5. z niepełnosprawnością intelektualną.
Spis modułów przedmiotowych:
 • Pedagogika specjalna
 • Edukacji włączająca niepełnosprawnych intelektualnie
 • Diagnoza psychopedagogiczna
 • Wspieranie rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
 • Rewalidacja indywidualna niepełnosprawnych intelektualnie
 • Elementy logopedii i alternatywne metody komunikacji
 • Metodyka nauczania i wychowania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 • Metodyka nauczania i wychowania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym
 • Metodyka pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim
 • Elementy psychologii klinicznej
 • Podstawy prawne funkcjonowania osób niepełnosprawnych
 • Terapia zajęciowa osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych (IPET)
 • Praktyka
Uzyskane kwalifikacje, uprawnienia itp.:
Po ukończeniu Podyplomowych Studiów Edukacji I Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną .:
 • osoby posiadające kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki uzyskują kwalifikacje do edukacji (prowadzenia zajęć) z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w danym typie szkoły lub placówki, a także kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych z osobami z niepełnosprawnością intelektualną,
 • osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne (absolwenci kierunku pedagogika) uzyskują kwalifikacje rewalidacyjne do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną uprawniające do pracy w placówkach kształcenia specjalnego, opiekuńczo – rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, takich jak warsztaty pracy chronionej (aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością), warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej, placówki dziennego pobytu, i inne ośrodki rewalidacyjne oraz kwalifikacje do organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2010, Nr 228, poz. 1487); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i  organizacji pomocy psychologiczno‐pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r., poz. 532))
Czas trwania w semestrach oraz ilość godzin ogółem:
2 semestry, 370 godzin (godziny dydaktyczne – 250, praktyki – 120 godzin)
Wysokość czesnego:
 1300 PLN za semestr
Warunki przyjęcia i wymagane dokumenty:
Słuchacze przyjmowani są bez egzaminu (decyduje kolejność składania kompletu dokumentów).
Studia przeznaczone są dla:
 • nauczycieli (posiadających kwalifikacje nauczycielskie i przygotowanie pedagogiczne),
 • absolwentów studiów wyższych I i II stopnia z przygotowaniem pedagogicznym i zainteresowanych pracą z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • psychologów, pedagogów, wychowawców świetli, internatów, ośrodków wychowawczych.
Zasady rekrutacji: Przyjęcie na studia podyplomowe następuje na podstawie złożonych dokumentów. Decyzję o zakwalifikowaniu podejmuje kierownik Podyplomowych Studiów Socjoterapii. Decyzję tę doręcza się kandydatowi w formie pisemnej na adres wskazany do korespondencji.
Wymagane dokumenty:
 • podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia podyplomowe (wydruk z programu IRK);
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz jego potwierdzeniem;
 • zaświadczenie o uzyskanych kwalifikacjach pedagogicznych;
 • w przypadku nauczycieli dokument potwierdzający uzyskanie uprawnień nauczycielskich (tj.: suplement do przedkładanego dyplomu ukończenia studiów, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie przygotowania nauczycielskiego lub inne zaświadczenie o posiadaniu uprawnień do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć);
 • kserokopia dowodu osobistego
Organizacja studiów, w tym terminy zjazdów i inne informacje:
Zajęcia w trybie niestacjonarnym – w soboty i niedziele.