Jednostka prowadząca, adres, kontakt, telefon, e-mail, strona www
Wydział Nauk Społecznych
Instytut Pedagogiki
ul. Żytnia 39
08-110 Siedlce
tel.: 25 643-18-33
e-mail:
www.ip.uph.edu.pl

Kierownik Studiów:
dr Ewa Jówko
Opis studiów zawierający między innymi opis treści programowych itp.:
Cele kształcenia:

1. dostarczenie słuchaczom wiedzy i umiejętności związanych z organizowaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej, diagnozą pedagogiczną i prowadzeniem zajęć terapeutycznych z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i funkcjonowaniu społecznymi emocjonalnym;

2. przygotowanie słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, do stwarzania im optymalnych warunków uczenia się - rozpoznawania zaburzeń i dysfunkcji rozwojowych, które mogą być przyczyną trudności w uczeniu się i niepowodzeń szkolnych, a także prowadzenia indywidualnych i grupowych zajęć terapeutycznych i psychoedukacyjnych;

3. rozwinięcie kompetencji merytorycznych i metodycznych w zakresie pracy z uczniem dyslektycznym, zarówno w ramach zajęć lekcyjnych, jak również korekcyjnych (wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, terapii pedagogicznej);

Spis modułów przedmiotowych
 • Edukacja inkluzyjna
 •  Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej
 • Elementy logopedii i terapia zaburzeń mowy
 • Metodyka procesu terapeutycznego dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki
 • Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej
 • Zaburzenia przystosowania społecznego dzieci i młodzieży
 • Muzykoterapia
 • Warsztat socjoterapeutyczny
 • Arteterapia
 • Aktywne metody pracy
 • Praca z uczniem zdolnym
 • Profilaktyka i edukacja zdrowotna
 • Praktyka
Uzyskane kwalifikacje, uprawnienia itp.:
Po ukończeniu Podyplomowych Studiów Terapii Pedagogicznej słuchacze przygotowani są do:
 • prowadzenia specjalistycznych zajęć z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów oraz ich indywidualnych możliwości psychofizycznych;
 • prowadzenia zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia);
 • prowadzenia terapii zajęciowej, której celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych dziecka z uwagi na jego indywidualny rozwój psychofizyczny oraz możliwości i potrzeby;
 • prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych z dziećmi z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego.
Czas trwania w semestrach oraz ilość godzin ogółem:
2 semestry, 385 godzin
Wysokość czesnego:
 1300 PLN za semestr
Warunki przyjęcia i wymagane dokumenty:
Studia podyplomowe adresowane są do:
 • absolwentów studiów wyższych kierunku pedagogika;
 • nauczycieli różnych specjalności, którzy są zainteresowani pracą z dziećmi
 • i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w szczególności przejawiającymi specyficzne trudności w nauce oraz chcą zdobyć kwalifikacje
 • do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz terapii pedagogicznej;
 • absolwentów studiów wyższych (innych niż pedagogika) z przygotowaniem pedagogicznym*.
*Przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia MEN z 12 marca 2009 r. - przygotowaniu pedagogicznym należy przez to rozumieć nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną — w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin; w przypadku nauczycieli praktycznej nauki zawodu niezbędny wymiar zajęć z zakresu przygotowania pedagogicznego wynosi nie mniej niż 150 godzin; o posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy dyplom ukończenia studiów lub inny dokument wydany przez uczelnię, dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli lub świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego.

Wymagane dokumenty:
 • podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia podyplomowe (wydruk z programu IRK);
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz jego potwierdzeniem; zaświadczenie o uzyskanych kwalifikacjach pedagogicznych;
 • w przypadku nauczycieli dokument potwierdzający uzyskanie uprawnień nauczycielskich (tj.: suplement do przedkładanego dyplomu ukończenia studiów, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie przygotowania nauczycielskiego lub inne zaświadczenie o posiadaniu uprawnień do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć);
 • kserokopia dowodu osobistego.
Organizacja studiów, w tym terminy zjazdów i inne informacje:
Zajęcia w trybie niestacjonarnym – w soboty i niedziele.