Jednostka prowadząca, adres, kontakt, telefon, e-mail, strona www:

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Instytut Nauk Chemicznych
ul. 3 Maja 54, 08-110 Siedlce
tel.: 25 643-10-69 lub 25 643-10-77
e-mail: ;
www.inc.uph.edu.pl/kandydaci/studia-podyplomowe


Kierownik Studiów:
Dr Danuta Kroczewska
Opis studiów zawierający między innymi opis treści programowych itp.:
Program studiów obejmuje 192 godzin zajęć (35 punktów ECTS) w formie wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych i ćwiczeń audytoryjnych obejmujących zagadnienia związane z podstawami chemii ogólnej z elementami obliczeń chemicznych oraz chemii organicznej.  Z modułów tych mogą zostać zwolnione osoby, które taką wiedzę nabyły podczas studiów wyższych na kierunku chemia lub kierunkach pokrewnych [1].  Pozostałe moduły, w skład których wchodzą: Techniki identyfikacji zagrożeń skażeniami chemicznymi, Gospodarowanie odpadami i substancjami niebezpiecznymi, Prawodawstwo polskie i europejskie w zakresie chemikaliów, Chemiczne skażenia środowiska, Toksyczne środki przemysłowe, Logistyka działań ratowniczych, Wolne rodniki i antyoksydanty, Sensory i biosensory skażenia środowiska, Promieniowanie jonizujące w środowisku, Motoryzacja a środowisko są obligatoryjne dla wszystkich słuchaczy.  

[1] Lista kierunków pokrewnych: analityka chemiczna, analityka medyczna, biologia, biotechnologia, fizyka, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, technologia chemiczna, technologia żywności i żywienia człowieka, towaroznawstwo
Uzyskane kwalifikacje, uprawnienia itp.:
Studia pozwolą na zdobycie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych osobom pracującym lub rozważającym wybór ścieżki kariery zawodowej związanej z profesjonalnym zapewnianiem ochrony przed zagrożeniami chemicznymi  w jednostkach administracji publicznej, organizacjach społecznych i samorządowych, prywatnych przedsiębiorstwach i spółkach handlowych, transporcie i gospodarce magazynowej, w komórkach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i sytuacje kryzysowe, jednostkach Straży Pożarnej, Służby Celnej, Policji, przedsiębiorstwach gospodarujących odpadami, firmach konsultingowych i innych instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem i ochroną środowiska.
Czas trwania w semestrach oraz ilość godzin ogółem:
2 semestry, 192 godziny
Wysokość czesnego:
2100 PLN za semestr, (w ratach 1100 i 1000), przy opłacie jednorazowej 2000 PLN.
Warunki przyjęcia i wymagane dokumenty::
O przyjęcie mogą się ubiegać absolwenci studiów wyższych, posiadających wykształcenie z dziedziny nauk ścisłych, technicznych lub pokrewnych, którzy chcą uaktualnić i poszerzyć swoją wiedzę z dziedziny bezpieczeństwa chemicznego, jak osoby o innym profilu wykształcenia, które chciałyby zapoznać się z szeroko pojętą problematyką związaną z zagrożeniami chemicznymi.
Wymagane dokumenty:
Organizacja studiów, w tym terminy zjazdów i inne informacje:
Zajęcia odbywają się w formie niestacjonarnej, w trakcie zjazdów sobota-niedziela.
Uruchomienie studiów będzie możliwe w przypadku zgłoszenia 15 osób.