Jednostka prowadząca
Wydział Nauk Społecznych
Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
ul. Żytnia 39
08-110 Siedlce
tel. 25 643-18-62, 25 643-18-63
e-mail. 
www.inob.uph.edu.pl 

Kierownik Studiów:  
dr Grzegorz Wierzbicki

Opis studiów zawierający między innymi opis treści programowych itp.:
Cele kształcenia:

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności dydaktyczno-pedagogiczne oraz merytoryczne przygotowanie do prowadzenia zajęć z przedmiotu: edukacja dla bezpieczeństwa.

Kształcenie w ramach studiów ma charakter interdyscyplinarny. Studia w wyniku połączenia wiedzy teoretycznej z zajęciami warsztatowymi w formie ćwiczeń oraz konwersatoriów zapewniają słuchaczom zdobycie nowej i udoskonalenie posiadanych już kompetencji merytorycznych.

Słuchacze zapoznają się z problematyką zagrożeń oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa, systemem bezpieczeństwa państwa, systemem zarządzania kryzysowego, a także metodyką prowadzenia zajęć, mają również możliwość doskonalenia umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
Uzyskane kwalifikacje, uprawnienia itp.:
Absolwenci Podyplomowych Studiów Edukacji dla Bezpieczeństwa będą przygotowani do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, zgodnie z nową Podstawą Programową, w zakresie:

  • dydaktyki oraz metodyki przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa,
  • treści programowych zgodnie z nową Podstawą Programową,
  • kompetencji nauczyciela przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa,
  • wyrabiania u uczniów nawyków oraz opanowania zasad działania ratowniczego, przede wszystkim w zakresie udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych nadaje kwalifikacje do nauczania przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa na wszystkich etapach edukacyjnych gdzie realizowany jest ten przedmiot.
Czas trwania w semestrach oraz ilość godzin ogółem:
3 semestry, 350 godzin
Wysokość czesnego:
1200 PLN za semestr
Warunki przyjęcia i wymagane dokumenty:
Wymagane wykształcenie: dyplom ukończenia studiów wyższych, posiadany tytuł zawodowy: magister lub licencjat lub równoważne. Dodatkowe wymagania: przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela.
Zasady rekrutacji: rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie dokumentów:


  • podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk z programu IRK),
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz jego kserokopia,
  • kserokopia dowodu osobistego,
  • dokument potwierdzający uzyskanie uprawnień nauczycielskich (tj. suplement do przedkładanego dyplomu ukończenia studiów, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie przygotowania nauczycielskiego lub inne zaświadczenie świadczące o posiadaniu uprawnień do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć).
Organizacja studiów, w tym terminy zjazdów i inne informacje:
Zajęcia prowadzone są w formie niestacjonarnej, w soboty i niedziele.