Jednostka prowadząca

Wydział Nauk Humanistycznych
Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa
ul. Żytnia 39, pok. 3.41, 
08-110 Siedlce
tel. 25 643 1882 


Kierownik Studiów:

dr Katarzyna Mroczyńska

Opis studiów zawierający między innymi opis treści programowych itp.:

Podstawowym celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w poszukiwane na rynku pracy praktyczne umiejętności związane z tłumaczeniem i interpretacją tekstów specjalistycznych. Na studiach szczególny nacisk kładziony jest na opanowanie warsztatu pracy tłumacza, strategii i metod niezbędnych w codziennej pracy osoby zajmującej się tłumaczeniem specjalistycznych tekstów prawniczych i ekonomicznych, a także podstawowej wiedzy z zakresu tłumaczonych specjalności.

W planie studiów szczególny nacisk został położony przede wszystkim na aspekty praktyczne z uwzględnieniem elementów wiedzy teoretycznej niezbędnej do prawidłowego wykonywania tłumaczeń specjalistycznych. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich z doświadczeniem w zakresie nauczania tłumaczenia tekstów specjalistycznych, jak i praktyków z wieloletnim doświadczeniem. Plan studiów obejmuje przedmioty z zakresu nauk humanistycznych, takie jak kultura, stylistyka, gramatyka języka polskiego, teoria przekładu, warsztat tłumacza oraz warsztaty tłumaczeniowe pisemne i ustne, które mają charakter praktyczny. 

Uzyskane kwalifikacje, uprawnienia itp.:

Po ukończeniu studiów słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych tłumaczenia specjalistycznych tekstów prawniczych i ekonomicznych w zakresie wybranego języka angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego. Absolwent nabywa wiedzę niezbędną do wykonywania tłumaczeń pisemnych i ustnych. Posiada niezbędną wiedzę z zakresu teorii tłumaczenia, przygotowanie do organizacji warsztatu pracy tłumacza oraz odpowiednie umiejętności niezbędne do wykonywania tłumaczeń specjalistycznych prawniczych i ekonomicznych.

Czas trwania w semestrach oraz ilość godzin ogółem:

2 semestry, 300 godzin, oraz 20 godzin praktyk

Warunki przyjęcia i wymagane dokumenty:

Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie:

  • wypełnionego podania o przyjęcie na studia (wydruk z systemu IRK),
  • dyplomu lub odpisu dyplomu studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich)
  • uzyskania pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej lub okazania dokumentu potwierdzającego znajomość języka na poziomie C1.

Kandydat składając dokumenty jest zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości i okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia studia podyplomowe (oryginał dokumentu do wglądu).

Organizacja studiów, w tym terminy zjazdów i inne informacje:

Zajęcia prowadzone są w formie niestacjonarnej (w soboty i niedziele). 

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen (efektów kształcenia) z przedmiotów określonych planem i programem studiów podyplomowych oraz zdanie egzaminu dyplomowego.