Jednostka prowadząca, adres, kontakt, telefon, e-mail, strona www:
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Instytut Matematyki
ul. 3 Maja 54, 08-110 Siedlce
Tel.: 25 643-11-03; 25 643-11-17
Sekretariat IMIF, pok. 319 jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

Kierownik Studiów
Dr Renata Modzelewska-Łagodzin
email:

Cele kształcenia
  • Poszerzenie i ugruntowanie wiedzy z fizyki
  • Nabycie umiejętności analizowania oraz rozumienia procesów zachodzących w otaczającym świecie.
  • Zaznajomienie z różnymi metodami nauczania fizyki w szkole z zastosowaniem technologii informatycznych.
Program studiów
Program studiów obejmuje takie przedmioty jak: mechanika klasyczna i relatywistyczna, elektrodynamika, termodynamika i fizyka statystyczna, astronomia z astrofizyką, podstawy fizyki kwantowej, podstawy elektroniki, zastosowanie komputerów w fizyce, wstęp do fizyki jądrowej, wstęp do fizyki ciała stałego, seminarium, dydaktyka fizyki, program obejmuje praktyki w szkole podstawowej i szkole średniej.
Sylwetka absolwenta
Absolwent posiada wiedzę ogólną z zakresu fizyki i jej zastosowań. Posiada umiejętności rozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych, korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej. Umie stosować różne metodyki pomiarów fizycznych, potrafi przeprowadzać proste i bardziej złożone eksperymenty fizyczne a także eksperymenty wspomagane komputerowo, potrafi przeprowadzić analizę danych pomiarowych za pomocą różnych formalizmów matematycznych. Umie interpretować otrzymane wyniki pomiarów. Zna różne metody nauczania fizyki w szkole z zastosowaniem technologii informatycznych.
Uzyskane kwalifikacje, uprawnienia itp.:
Słuchacze po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do nauczania fizyki w szkole podstawowej (osoby posiadające dyplom licencjata i inżyniera) oraz w szkołach ponadpodstawowych (osoby posiadające dyplom magistra).
Limit przyjęć
30 osób; studia zostaną uruchomione dla grupy nie mniejszej niż 12 słuchaczy.
Warunki przyjęcia i wymagane dokumenty:
Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich kierunków: ścisłych, technicznych i przyrodniczych z uprawnieniami nauczycielskimi oraz dla nauczycieli wyżej wymienionych kierunków.
Studia trwają trzy semestry

Kandydaci rejestrują się na studia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), a następnie składają wymagane dokumenty:

  • Podanie zgłoszenia na studia podyplomowe (wydruk z programu IRK, https://irk-sp.uph.edu.pl),
  • Odpis dyplomu,
  • Kserokopia dowodu osobistego,
  • Dokument potwierdzający uzyskanie uprawnień nauczycielskich.
Wymagane dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Nauk Ścisłych ul. 3- Maja 54, 08-110 Siedlce