Kandydaci

Zdjęcie promujące kierunek studiów pedagogika specjalna

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

logo eng

Kliknij poniżej, aby zarejestrować się na studia:

 
  • Studia trwają 5 lat
    (uzyskany tytuł zawodowy: magister)

STUDIA II STOPNIA

Kliknij poniżej, aby zarejestrować się na studia:

 
  • Studia trwają 2 lata
    (uzyskany tytuł zawodowy: magister)

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ TEN KIERUNEK?


1) Pedagogika specjalna, studia 5-letnie jednolite magisterskie

Jeśli chcesz uzyskać przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela i pracować z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także pomagać ludziom potrzebującym wsparcia i pomocy w przekraczaniu trudności, wybierz studia jednolite magisterskie na pedagogice specjalnej.

Po ukończeniu studiów w zależności od wybranego modułu możesz zostać specjalistą:

 - w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną i znaleźć pracę w szkołach specjalnych, w placówkach kształcenia specjalnego, integracyjnego oraz ogólnego, w ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapeutycznych, poradniach psychologiczno–pedagogicznych, w warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy.

 - w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej mającym przygotowanie pedagogiczne do pracy z osobami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym w placówkach oświatowych (np. szkole, poradni psychologiczno-pedagogicznej), placówkach opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych, resocjalizacyjnych i specjalnych, w ośrodku pomocy społecznej, stowarzyszeniach i fundacjach.

 - w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i podjąć pracę w placówkach realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (przedszkola, żłobki, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, szkoły specjalne).

2) Pedagogika specjalna – studia II stopnia

Jeśli w centrum Twojego świata jest pomoc drugiemu człowiekowi, będziesz świetnym pedagogiem specjalnym.

Po studiach uzyskasz  kwalifikacje zawodowe w zależności od wybranej specjalności:

 - w zakresie socjoterapii uzyskasz przygotowanie pedagogiczne do pracy z osobami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym w placówkach oświatowych (np. szkole, poradni psychologiczno-pedagogicznej) w zakresie organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych, resocjalizacyjnych i specjalnych, w ośrodkach pomocy społecznej, stowarzyszeniach i fundacjach.

- w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka uzyskasz przygotowanie pedagogiczne niezbędne do podjęcia pracy w placówkach realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (przedszkola, żłobki, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, szkoły specjalne).


JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA PROWADZĄCA STUDIA

Wydział Nauk Społecznych
Instytut Pedagogiki
ul. Żytnia 39
08-110 Siedlce