Rekrutacja cudzoziemców na studia w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach na rok akademicki 2018/2019 rozpoczęła się w 3 kwietnia 2018 r. i prowadzona jest w podziale na dwie grupy:
 1. według zasad takich samych, jak te obowiązujące obywateli polskich,
 2. według zasad innych niż obowiązujące obywateli polskich.
Zanim zarejestrujesz się w systemie IRK - systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, sprawdź, które zasady dotyczą Ciebie!
 1.  Jeśli...
  · posiadasz Kartę Polaka
  albo
  · jesteś obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich EFTA – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub Konfederacji Szwajcarskiej

  możesz studiować na zasadach takich samych, jak te obowiązujące obywateli polskich i bezpłatnie rozpocząć studia stacjonarne.

  Możesz też starać się i stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia oraz zapomogi.

 2. Jeśli…
  · NIE posiadasz Karty Polaka
  ani
  · NIE jesteś obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich EFTA – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub Konfederacji Szwajcarskiej

  obowiązują Cię inne zasady niż obowiązujące obywateli polskich i odpłatność za studia.
Podstawowe dokumenty, których potrzebujesz:

1.    świadectwo maturalne - na studia I stopnia,

2.    dyplom ukończenia studiów wyższych z suplementem lub indeksem – na studia II stopnia,

3.    paszport, karta pobytu, Karta Polaka lub inny dokument,

4.    polisa ubezpieczeniowa lub Europejska Karta.

 
Wszystkie dokumenty wydane za granicą muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych, prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości albo sporządzone lub poświadczone przez właściwego konsula RP.
Szczegółową informację dotyczącą dokumentów  znajdziesz w zarządzeniu.
Pamiętaj, żeby się zapoznać z tym  dokumentem!Pamiętaj, że aby podjąć studia w języku polskim na naszej uczelni  powinieneś:

1.    ukończyć roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim
lub
2.    posiadać certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka polskiego jako Obcego;
lub
3.    zdać egzamin z języka polskiego (pisemny i ustny).

Wysokość opłaty za jeden semestr studiów dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich:
WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY  
studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia  2.600 Pln
studia trzeciego stopnia   2.600 Pln
WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I PRAWNYCH  
studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia  2.600 Pln
WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH  
studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia  2.900 Pln
WYDZIAŁ PRZYRODNICZY  
turystyka i rekreacja - studia pierwszego stopnia   2.600 Pln
inne kierunki - studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia  2.900 Pln
studia trzeciego stopnia  2.900 Pln


Click for information in English or Russian or Ukrainian.