Kandydaci

SKŁADANIE DOKUMENTÓW

Dokumenty od kandydatów na studia przyjmowane są w  Centralnym Punkcie Obsługi Kandydata przy ul. Żytniej 39 (wejście główne od ul. Popiełuszki 9), pok. 0.69 i 0.70. Punkt czynny jest od 5 lipca 2021 r., od poniedziałku do soboty w godz. 8-16.

Kandydat składając dokumenty jest zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości i okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia  (oryginał dokumentu do wglądu).

UWAGA! W Centralnym Punkcie Obsługi Kandydata nie ma możliwości skorzystania z dostępu do komputerów. 

UWAGA Kandydacie! Jeżeli będziesz składał dokumenty osobiście na Uniwersytecie, nie zapomnij o maseczce. W związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, nadal obowiązuje zasłanianie nosa i ust w budynkach Uniwersytetu.

Dokumenty wysyłane pocztą lub kurierem należy wysłać na adres:

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
KOMISJA REKRUTACYJNA
ul. Żytnia 39
08-110 Siedlce

UWAGA! dokumenty
przesyłane pocztą muszą zawierać oryginały lub odpisy świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów wyższych. 

Kontakt z komisją rekrutacyjną:

Dyżur telefoniczny komisje pełnią od 5 lipca 2021 r.,  od poniedziałku do piątku, w godz. 08:00-16:00.
Tel. 25/ 643 18 95, 643 18 96, 643 18 97, 643 18 98.

WYMAGANE DOKUMENTY

Na studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie kandydat bezpośrednio po dokonaniu rejestracji w systemie IRK (terminarz rekrutacji) zobowiązany jest złożyć:

 • kserokopię świadectwa dojrzałości, dyplomu IB, dyplomu EB lub świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą (oryginał lub odpis dokumentu do wglądu);
 • podanie o przyjęcie na studia zawierające zdjęcie kandydata zgodne z wymaganiami stosowanymi dla fotografii do dowodów osobistych, wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata (Uwaga: status zdjęcia „Czekające na akceptację” nie ma wpływu na możliwość wydruku podania);
 • podanie o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej, wydrukowane po wprowadzeniu przez kandydata na osobiste konto rejestracyjne swojej fotografii;*
 • oświadczenie o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne na wybranym kierunku studiów;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
 • teczkę na dokumenty.

Dokumenty dodatkowe

 • zaświadczenie lekarza medycyny pracy - w przypadku osób ubiegających się o przyjęcie na studia na kierunki: agroleśnictwo, analityka z diagnostyką molekularną, biologia nauczycielska, biologia sądowa, chemia, dietetyka, ekologia i środowisko, gastronomia i hotelarstwo, informatyka, inżynieria procesów technologicznych, kosmetologia, kryminologia, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, rolnictwo, zoopsychologia z animaloterapią, zootechnika - skierowanie zostanie wysłane kandydatowi na adres domowy. Orzeczenie należy dostarczyć do dziekanatu wydziału w terminie podanym w informacji o przyjęciu na studia;
 • potwierdzenie odbycia szczepienia przeciwko WZW typu B – na kierunek kosmetologia. Kserokopię dokumentu należy dostarczyć do Dziekanatu Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu w terminie podanym w informacji o przyjęciu na studia;
 • kandydat z niepełnosprawnością składa dodatkowo kwestionariusz opracowany przez Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, orzeczenie komisji lekarskiej ds. inwalidztwa, dokładną informację lekarską o rodzaju niepełnosprawności oraz stopniu samodzielności. Dokumenty te należy złożyć osobiście w Centrum przy ul. Popiełuszki 9, tel. 25/ 643 17 39;
 • kandydaci z obywatelstwem polskim posiadający świadectwo maturalne uzyskane za granicą składają dodatkowo dokumenty określone w Uchwale Nr 49/2020 Senatu UPH z 27 maja 2020 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów prowadzonych w roku akademickim 2021/2022 z późniejszymi zmianami.

Na studia II stopnia kandydat bezpośrednio po dokonaniu rejestracji w systemie IRK (terminarz rekrutacji) zobowiązany jest złożyć:

 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis dokumentu do wglądu),
 • podanie o przyjęcie na studia zawierające zdjęcie kandydata zgodne z wymaganiami stosowanymi dla fotografii do dowodów osobistych, wydrukowanego z osobistego konta rejestracyjnego kandydata (Uwaga: status zdjęcia „Czekające na akceptację” nie ma wpływu na możliwość wydruku podania);
 • oświadczenie o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne na wybranym kierunku studiów;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
 • teczkę na dokumenty.

Dokumenty dodatkowe:

 • potwierdzenie uzyskania przygotowania pedagogicznego lub nauczycielskiego (np. suplement do dyplomu, indeks) – dotyczy kandydatów na kierunek logopedia, pedagogika specjalna;
 • suplement do dyplomu lub indeks – dotyczy wyłącznie kandydatów, w przypadku których zachodzi konieczność rozstrzygnięcia, czy ukończony przez kandydata kierunek studiów jest kierunkiem pokrewnym;
 • podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, wydrukowane po wprowadzeniu przez kandydata na osobiste konto rejestracyjne swojej fotografii, identycznej ze zdjęciem złożonym w teczce kandydata;*
 • zaświadczenia lekarza medycyny pracy – w przypadku kierunków: biologia, dietetyka, pielęgniarstwo - skierowanie zostanie wysłane kandydatowi na adres domowy. Orzeczenie należy dostarczyć do dziekanatu wydziału w terminie podanym w informacji o przyjęciu na studia;
 • kandydat z niepełnosprawnością składa dodatkowo kwestionariusz opracowany przez Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, orzeczenie komisji lekarskiej ds. inwalidztwa, dokładną informację lekarską o rodzaju niepełnosprawności oraz stopniu samodzielności. Dokumenty te należy złożyć osobiście w Centrum przy ul. Popiełuszki 9, tel. 25/ 643 17 39;
 • kandydaci z obywatelstwem polskim posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych uzyskany za granicą składają dodatkowo dokumenty określone w Uchwale Nr 49/2020 Senatu UPH z 27 maja 2020 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów prowadzonych w roku akademickim 2021/2022 z późniejszymi zmianami.

*UWAGA !

Student może posiadać tylko jedną legitymację. Opłatę za ELS wpłacają wyłącznie osoby, które nie posiadają legitymacji wydanej przez UPH (np. studenci lub tegoroczni absolwenci UPH).

Opłatę za Elektroniczną Legitymacje Studencką należy wnieść w terminie podanym w informacji o przyjęciu na studia, wyłącznie na indywidualny numer konta bankowego wygenerowany w systemie USOSweb na stronie www.uph.edu.pl

W celu skorzystania z programu USOSweb należy wykorzystać adres e-mail jako identyfikator oraz hasło, które były używane podczas rejestracji w systemie IRK. Osoby będące już wcześniej studentami UPH logują się w systemie USOSweb przy pomocy dotychczasowych danych.

Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy można uzyskać, na podstawie wystawionego przez uczelnię skierowania przekazanego wraz z informacją o wpisie na listę studentów, w wybranych przychodniach w ramach przyznanych tym przychodniom limitów i są bezpłatne.

Wykaz placówek z województwa mazowieckiego wykonujących badania. Szczegółowe informacje dotyczące bezpłatnych badań lekarskich można uzyskać na stronie internetowej Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy.