Kandydaci

Składanie dokumentów 

Dokumenty od kandydatów na studia z polską maturą/polskim dyplomem przyjmowane są w Centralnym Punkcie Obsługi Kandydata przy ul. Żytniej 39 (wejście główne od ul. Popiełuszki 9), pok. 0.69 i 0.70.

Punkt czynny jest od 04 lipca 2022 r., od poniedziałku do soboty w godz. 8-16.

Kandydat składając dokumenty jest zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości i okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (oryginał dokumentu do wglądu).

W Centralnym Punkcie Obsługi Kandydata nie ma możliwości skorzystania z dostępu do komputerów. 

Dokumenty wysyłane pocztą lub kurierem należy wysłać na adres:

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

                        KOMISJA REKRUTACYJNA

                        ul. Żytnia 39

                        08-110 Siedlce

WAŻNE! dokumenty przesyłane pocztą muszą zawierać oryginały lub odpisy świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 

WYMAGANE DOKUMENTY
Na studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie
kandydat zobowiązany jest złożyć w terminie określonym Zarządzeniem Rektora:
 • kserokopię świadectwa dojrzałości, dyplomu IB, dyplomu EB lub świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą (oryginał lub odpis dokumentu do wglądu);
 • podanie o przyjęcie na studia zawierające zdjęcie kandydata zgodne z wymaganiami stosowanymi dla fotografii do dowodów osobistych, wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata (Uwaga: status zdjęcia „Czekające na akceptację” nie ma wpływu na możliwość wydruku podania);
 • podanie o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej, wydrukowane po wprowadzeniu przez kandydata na osobiste konto rejestracyjne swojej fotografii;*
 • oświadczenie o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne na wybranym kierunku studiów;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
 • teczkę na dokumenty.
Dokumenty dodatkowe:
 • zaświadczenie lekarza medycyny pracy - w przypadku osób ubiegających się o przyjęcie na studia na kierunki: agroleśnictwo, analityka z diagnostyką molekularną, biologia, biologia sądowa, chemia, dietetyka, gospodarka odpadami i recykling, informatyka, instrumentalna analiza chemiczna, inżynieria procesów technologicznych, kosmetologia, kryminologia, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, rolnictwo, zoopsychologia z animaloterapią, zootechnika - skierowanie zostanie wysłane kandydatowi na adres domowy wraz z informacją o wpisie na listę studentów w terminie ogłoszenia wyników rekrutacji. Orzeczenie należy dostarczyć do dziekanatu wydziału w terminie podanym w informacji o przyjęciu na studia;**
 • zaświadczenie o odbyciu szczepienia przeciwko WZW typu B - w przypadku osób ubiegających się o przyjęcie na studia na kierunek kosmetologia. Kserokopię dokumentu należy dostarczyć do Dziekanatu Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu w terminie podanym w informacji o przyjęciu na studia;
 • kandydat z niepełnosprawnością składa dodatkowo kwestionariusz opracowany przez Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami, orzeczenie komisji lekarskiej ds. inwalidztwa, dokładną informację lekarską o rodzaju niepełnosprawności oraz stopniu samodzielności. Dokumenty te należy złożyć osobiście w Centrum przy ul. Popiełuszki 9, tel. 025/ 643 17 39;
 • kandydaci z obywatelstwem polskim posiadający świadectwo maturalne uzyskane za granicą składają dodatkowo dokumenty określone w Uchwale Nr 117/2021 Senatu UPH z 30 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów prowadzonych w roku akademickim 2022/2023 z późniejszymi zmianami.
Na studia II stopnia kandydat bezpośrednio po dokonaniu rejestracji w systemie IRK zobowiązany jest złożyć:
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis dokumentu do wglądu);
 • podanie o przyjęcie na studia zawierające zdjęcie kandydata zgodne z wymaganiami stosowanymi dla fotografii do dowodów osobistych, wydrukowanego z osobistego konta rejestracyjnego kandydata (Uwaga: status zdjęcia „Czekające na akceptację” nie ma wpływu na możliwość wydruku podania);
 • oświadczenie o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne na wybranym kierunku studiów;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
 • teczkę na dokumenty.

Dokumenty dodatkowe:

 • potwierdzenie uzyskania przygotowania pedagogicznego lub nauczycielskiego (np. suplement do dyplomu, indeks) – dotyczy kandydatów na kierunek logopedia, pedagogika;
 • suplement do dyplomu lub indeks – dotyczy wyłącznie kandydatów, w przypadku których zachodzi konieczność rozstrzygnięcia, czy ukończony przez kandydata kierunek studiów jest kierunkiem pokrewnym lub na kierunek filologia w celu stwierdzenia języka obcego ukończonego przez kandydata, jeżeli na dyplomie nie występuje nazwa specjalności;
 • podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, wydrukowane po wprowadzeniu przez kandydata na osobiste konto rejestracyjne swojej fotografii, identycznej ze zdjęciem złożonym w teczce kandydata;*
 • zaświadczenia lekarza medycyny pracy – w przypadku kierunków: biologia, dietetyka, pielęgniarstwo - skierowanie zostanie wysłane kandydatowi na adres domowy wraz z informacją o wpisie na listę studentów w terminie ogłoszenia wyników rekrutacji. Orzeczenie należy dostarczyć do dziekanatu wydziału w terminie podanym w informacji o przyjęciu na studia;**
 • kandydat z niepełnosprawnością składa dodatkowo kwestionariusz opracowany przez Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami, orzeczenie komisji lekarskiej ds. inwalidztwa, dokładną informację lekarską o rodzaju niepełnosprawności oraz stopniu samodzielności. Dokumenty te należy złożyć osobiście w Centrum przy ul. Popiełuszki 9, tel. 025/ 643 17 39;
 • kandydaci z obywatelstwem polskim posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych uzyskany za granicą składają dodatkowo dokumenty określone w Uchwale Nr 117/2021 Senatu UPH z 30 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów prowadzonych w roku akademickim 2022/2023 z późniejszymi zmianami.

*UWAGA !

Student może posiadać tylko jedną legitymację. Opłatę za ELS wpłacają wyłącznie osoby, które nie posiadają legitymacji wydanej przez UPH (np. studenci lub tegoroczni absolwenci UPH).

Opłatę za Elektroniczną Legitymacje Studencką należy wnieść w terminie podanym w informacji o przyjęciu na studia, wyłącznie na indywidualny numer konta bankowego wygenerowany w systemie USOSweb na stronie www.uph.edu.pl w zakładce STUDENCI/System USOSweb.

W celu skorzystania z programu USOSweb należy wykorzystać adres e-mail jako identyfikator oraz hasło, które były używane podczas rejestracji w systemie IRK. Osoby będące już wcześniej studentami UPH logują się w systemie USOSweb przy pomocy dotychczasowych danych.

**Badania lekarskie z zakresu medycyny pracy mogą być wykonane bezpłatnie w placówkach służby zdrowia, które mają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Przed zgłoszeniem się na badania należy zapytać czy placówka wykonuje badania w ramach wolnego limitu określonego umową.

Wykaz placówek z Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy.

Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy należy dostarczyć do właściwego dziekanatu w terminie określonym w informacji o wpisie na listę studentów lub najdalej w dniu rozpoczęcia zająć. Niedopełnienie tego obowiązku uniemożliwia podjęcie studiów.

Zakres czynników szkodliwych określony jest zarządzeniem Nr 54/2021 Rektora UPH z dnia 9 kwietnia 2021 r. ze zm.