Kandydaci

UWAGA STUDENCI I DOKTORANCI !!!

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669) od roku akademickiego 2019/2020 obowiązywał będzie nowy regulamin świadczeń stypendialnych dla studentów.

Nowa ustawa wprowadza m.in. następujące bardzo ważne zmiany:

art. 88 ust 4

Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.

Zgodnie z interpretacją MNiSW w przypadku studenta, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej (na dzień dzisiejszy jest to kwota  528,00 zł - z zastrzeżeniem, że kwota może ulec zmianie, gdyż jest ona określana w drodze rozporządzenia), który ubiega się o stypendium socjalne – jest wprowadzenie obowiązku przedłożenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny. Zaświadczenie to musi być aktualne, aby mogło przyczyniać się do wyjaśnienia sprawy, a co za tym idzie, stanowić dowód w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Jeżeli wnioskodawca nie dołączy takiego zaświadczenia, rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna ma obowiązek co do zasady odmówić przyznania stypendium socjalnego takiemu studentowi. Obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy odpowiednio również cudzoziemców mogących ubiegać się o stypendium socjalne.

Pragniemy zwrócić szczególną uwagę na treść zaświadczenia - sama informacja iż student nie korzysta/korzysta z pomocy OPS nie jest wystarczająca. Treść zaświadczenia jest ściśle określona przez ustawę, po raz kolejny przypominamy, iż musi to być zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny.

Wzór wniosku do Ośrodka Pomocy Społecznej - TUTAJ

art. 93 ust. 2 pkt 1

Świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–4 i art. 359 ust. 1 przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

MNiSW wskazuje, iż doprecyzowano kwestię okresu, w jakim przysługują studentowi uczelniane świadczenia po­mocy materialnej oraz stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia. Przede wszystkim, przy­sługują one na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. Oznacza to, że łączny okres, w którym dana osoba może otrzymywać świadczenia w ramach studiów – niezależnie od ich rodzaju i długości trwania, jak też uczelni, na których są odbywane – nie może przekroczyć 6 lat. Ter­min ten biegnie również wówczas, gdy osoba znajduje się na urlopie od zajęć, ale pozostaje na studiach.

W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa. Pozwoli to przeciwdziałać zjawisku wielokrot­nego rekrutowania się na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia tylko w celu uzyskania świadczeń pomocy materialnej.

Kolejno, uczelniane świadczenia pomocy materialnej oraz stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny – niezależnie, kiedy został on uzyskany i na jakim kierunku. Prawa do tych świadczeń pozbawiona jest także osoba posiadająca tytuł zawodowy licencjata, in­żyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia. Wskazane obostrzenia dotyczą także tytułów zawodowych uzyskanych za granicą.

Data zamieszczenia informacji: 20 maja 2019 r.

 

Przejdź do:

 

Osiedle studenckie

Osiedle Studenckie Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach posiada 4 domy studenckie: Dom Studenta nr 1 ul. 3 Maja 49 oraz Domy Studenta nr 2, 4 i 5 przy ul. Żytniej 17/19.

Na studentów czeka ok. 700 miejsc w dwupokojowych segmentach z kuchnią w pełni wyposażoną i łazienką.
Wszystkie pokoje posiadają dostęp do Internetu, domofony. Ponadto w każdym budynku znajduje się pralnia, są pokoje gościnne, a budynek domu studenta nr 4 wyposażony jest w pokoje przystosowane dla osób z niepełnosprawnością oraz windę. Dla potrzeb i wygody studentów recepcje w akademikach czynne są całą dobę.

Atutem Osiedla jest bardzo dobra lokalizacja. DS nr 1 znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych oraz dworca PKP, PKS i centrum miasta z licznymi punktami gastronomicznymi, handlowymi i usługowymi oraz kinami. Akademiki przy ul Żytniej sąsiadują z Wydziałami: Nauk Społecznych i Wydziałem Nauk Humanistycznych oraz Biblioteką Uniwersytecką. W niedalekiej odległości znajduje się Hala Sportowa, park miejski z terenami rekreacyjnymi oraz punkty komunikacji miejskiej.
Student chętny do zamieszkania w Osiedlu Studenckim składa lub przesyła do wybranego Domu Studenta wypełniony wniosek o przyznanie miejsca w DS- ie. Dużym udogodnieniem jest możliwość złożenia wniosku o przyznanie miejsca drogą elektroniczną. Aby z niej skorzystać, należy zalogować się do systemu UsosWeb, gdzie w dziale "Dla studentów", znajduje się kreator takiego wniosku. Studenci kwaterowani są w akademikach zgodnie z przydziałem wg wydziałów – co ułatwia komunikację, naukę i integrację.

DLACZEGO WARTO ZAMIESZKAĆ W DOMU STUDENTA?

• świetna lokalizacja – blisko uczelni i centrum miasta
• bezpłatny internet
• wszystkie media w cenie
• wysoki standard pokoi studenckich
• bezpłatny dostęp do pralni, rowerowni
• bezpieczeństwo: dzięki ochronie i systemowi przeciwpożarowemu
• niepowtarzalna atmosfera

Miejsce w domu studenta w pierwszej kolejności może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Student studiów stacjonarnych może także z tego tytułu otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub innym niż dom studencki obiekcie. W celu otrzymania miejsca w domu studenckim należy złożyć wniosek do kierownika wybranego akademika bezpośrednio po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia.

Witryna domów studenckich znajduje się pod adresem: www.domystudenckie.uph.edu.pl.

Tabela zwiera wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenta
DokumentPlik
Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenta Plik DOC Plik PDF Plik dostępny cyfrowo 
Do odczytania dokumentów PDF Plik PDF niezbędny jest program Adobe Reader. Dokumenty oznaczone Plik DOC zapisane są w formacie Microsoft Word.

Osiedle studenckie

DOM STUDENTA NR 1
ADRES:
ul. 3 Maja 49
tel. 25 643 10 61 Recepcja czynna całodobowo
ds1_recepcja@prac.uph.edu.pl

zdjęcie przedstawia dom studenta nr 1


DOM STUDENTA NR 2

ADRES:
ul. Żytnia 17/19
tel. 25 643 17 01 Recepcja czynna całodobowo
ds2_recepcja@prac.uph.edu.pl

DOM STUDENTA NR 4
ADRES:
ul. Żytnia 17/19
tel. 25 643 17 00 Recepcja czynna całodobowo
ds4_recepcja@prac.uph.edu.pl

DOM STUDENTA NR 5
ADRES:
ul. Żytnia 17/19
tel. 25 643 17 02 Recepcja czynna całodobowo
ds5_recepcja@prac.uph.edu.pl

zdjęcie przedstawia domy studenta nr 2, nr 4 i nr 5