Dokumenty

DrukPlik 
Dane podmiotu/jednostki niezbędne do kompletnego wypełniania wniosku o finansowanie projektu badawczego finansowanego ze środków NCN Plik PDF 
Poradnik Rady Modych Naukowców "Jak napisać wniosek o finansowanie badań naukowych" Plik PDF


Lista ogłoszonych konkursów

Nazwa konkursu / programu Termin składania dokumentów Jak przystąpić ?
Narodowe Centrum Nauki (NCN)  PROJEKTY BADAWCZE
SONATINA
program na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem

INSTRUKCJA

15.03.2018 r.

Wnioski przygotowuje się i wysyła do NCN w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania). Ukończony i wydrukowany wniosek przed wysłaniem drogą elektroniczną, autor projektu składa (min. 5 dni przed zakończneiem naboru) w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą w celu uzupełnienia wymaganych oświadczeń i uzyskania akceptacji Prorektora ds. Nauki i Kwestora. Wydrukowany wniosek powinien również być zaparafowany przez władze wydziałowe (Dziekan/ Prodziekan ds. Nauki)
UWERTURA
konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC

INSTRUKCJA

15.03.2018 r.  
ETIUDA
konkurs na stypendia doktorskie

INSTRUKCJA

15.03.2018 r.  
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
DIAMENTOWY GRANT
wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących pod kierunkiem opiekuna naukowego badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania, tak aby dać im możliwość skrócenia ścieżki kariery naukowej. W ramach programu środki finansowe przeznaczone są na finansowanie badań naukowych prowadzonych przez wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów, wskazanych w projekcie badawczym

15.01.2018 r. Wnioski przygotowuje się i wysyła do MNISW w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania). Ukończony i wydrukowany wniosek przed wysłaniem drogą elektroniczną, autor projektu składa w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą w celu uzupełnienia wymaganych oświadczeń i uzyskania akceptacji Prorektora ds. Nauki i Kwestora. Wydrukowany wniosek powinien być zaparafowany przez władze wydziałowe (Dziekan/ Prodziekan ds. Nauki)
DIALOG
wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej. Obszary - Doskonałość naukowa - Nauka dla innowacyjności-Humanistyka dla rozwoju
30.06.2019 r. (nabór ciągły) Wnioski przygotowuje się i wysyła do MNISW w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania).  Ukończony i wydrukowany wniosek przed wysłaniem drogą elektroniczną, autor projektu składa w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą w celu uzupełnienia wymaganych oświadczeń i uzyskania akceptacji Prorektora ds. Nauki i Kwestora. Wydrukowany wniosek powinien być zaparafowany przez władze wydziałowe (Dziekan/ Prodziekan ds.Nauki)
Wymiana z DAAD
wspólny program służący wspieraniu współpracy naukowej. Jego celem jest aktywizacja wymiany naukowców realizujących wspólne projekty badawcze
30.06.2017 r. Wnioski przygotowuje się i wysyła do MNISW w formie papierowej - 2 egz. Ukończony i wydrukowany wniosek przed wysłaniem autor projektu składa w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą w celu uzyskania akceptacji Prorektora ds. Nauki i Kwestora. Wydrukowany wniosek powinien być zaparafowany przez władze wydziałowe (Dziekan/ Prodziekan ds. Nauki). Egzemplarze wniosku powinny być podpisane przez obu partnerów.
Uniwersalia 2.1. i Uniwersalia 2.2.
4.08.2017 r. Wniosek o finansowanie projektu, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF . Wniosek wydrukowany z systemu OSF, podpisany przez kierownika projektu należy złożyć w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą w terminie do 2 sierpnia 2017 r.
     
Wymiana z Austrią do dnia 30 września 2017 r. Szczegóły aplikacji tutaj.
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP)
TEAM
Finansowanie zespołów badawczych prowadzonych przez wybitnych uczonych z udziałem min. 1 partnera zagranicznego.
15.01.2018 r. Wnioskodawcy rejestrują się w www.fnp.org.pl Formularz elektroniczny wypełnić należy w języku angielskim. Przed wysłaniem trzeba skompletować wymagane oświadczenia i uzyskać akceptację władz uczelni (Prorektora ds. Nauki i Kwestora). W tym celu do Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą należy złożyć 1 egz. wniosku w formie papierowej na 5 dni przed planowanym wysłaniem.
TEAM TECH
Finansowanie zespołów badawczych prowadzonych przez wybitnych uczonych realizujących projekty B+R związane z powstawaniem produktu lub procesem produkcyjnym (technologicznym lub wytwórczym) o dużym znaczeniu dla gospodarki.
15.01.2018 r.  
TEAM TECH Core Facility
Finansowanie zespołów badawczych prowadzonych przez wybitnych uczonych realizujących projekty B+R związane z powstawaniem lub rozwojem usług o dużym znaczeniu dla gospodarki.
15.01.2018 r.  
FIRST TEAM
Finansowanie pierwszych zespołów badawczych kierowanych przez doktorów na wczesnym etapie kariery naukowej.
5.03.2018 r.  
HOMING
Finansowanie projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów przyjeżdżających do Polski z zagranicy.
5.03.2018 r.  
POWROTY
Finansowanie projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów powracających po przerwie do pracy naukowej.
5.03.2018 r.  
MONOGRAFIE
Konkurs na finansowanie wydania oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.
8.01.2018 r. Wnioski – zgłoszenia do konkursu składane są w wnioski.fnp.org.pl oraz wersji drukowanej 3 egz. w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą, z czego 2 egz. zostaną wysłane do FNP