AKTY PRAWNE

  1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o szkolnictwie wyższym i nauce 
  2. Rozporządzenie MNiSW z dnia 22.02.2019 r.  w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (tekst jednolity)
  3. Rozporządzenie MNiSW z dnia 31.12.2018 r. w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdującego się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych 
  4. Zarządzenie Nr 45/2019 Rektora UPH z 21.05.2019 r. w sprawie zasad podziału środków finansowych z subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego

DOKUMENTY

Patrz: Druki Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą

KOMUNIKATY

  1. Nowe wykazy czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz wydawnictw monografii naukowych MNiSW z  18.12.2019 r.
  2. Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe
  3. Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów

DODATKOWE INFORMACJE

  1. Dane podmiotu/jednostki niezbędne do kompletnego wypełniania wniosku o finansowanie projektu badawczego finansowanego ze środków NCN
  2. Poradnik Rady Modych Naukowców "Jak napisać wniosek o finansowanie badań naukowych"

APLIKOWANIE O GRANTY ZEWNĘTRZNE

 logo 3  logo 1 logo 2 
   logo 4