Nauka

Złożenie rozprawy doktorskiej (dotyczy przewodów doktorskich wszczętych do 30 kwietnia 2019 r.)

   - Kandydat składa w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą rozprawę doktorską (sprawdzoną z wykorzystaniem JSA) w czterech wydrukowanych egzem­plarzach oraz jedną w wersji elektronicznej (zapisaną na płycie CD/DVD w formacie PDF, scaloną w jeden plik) wraz ze sporządzonymi w formie papierowej streszczeniami w języku polskim i angielskim.    
 - Kandydat sporządza opis rozprawy i przedstawia w wersji papie­rowej oraz elektroni­cznej (na tej samej płycie co rozprawa dok­tor­ska, w od­dzielnym pliku) - załącznik     
 - Autor rozprawy doktorskiej udziela UPH – w formie pisemnej – nie­od­pła­tnej licencji niewyłącznej na umieszczenie wersji elektronicznej rozprawy doktorskiej w Repozytorium UPH zgodnie z oświadczeniem - załącznik    

Do przedstawionej rozprawy kandydat dołącza:
 - pisemną opinię promotora dotyczącą rozprawy    
 - oświadczenie promotora    
 - oświadczenie autora pracy    


Egzaminy doktorskie

Zgodnie z art. 12 ust. 2 Ustawy z 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, kandydat, który wszczął przewód do dnia 30 kwietnia 2019 r. ma obowiązek zdać egzaminy doktorskie w zakresie:

  • dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej,
  • dyscypliny dodatkowej – do wyboru,
  • obcego języka nowożytnego do wyboru:
     → język angielski
     → język niemiecki
     → język rosyjski

Podstawy prawne

USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

USTAWA z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Uchwała nr 126/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 25 września 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora.