Wniosek o pokrycie kosztów postępowania w sprawie nadania  stopnia doktora habilitowanego

Podstawy prawne

USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

USTAWA z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Uchwała nr 127/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 25 września 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.

Zarządzenie Nr 109/2015 Rektora UPH w Siedlcach z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia zasad finansowania kosztów przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu profesora, których uczestnikami są pracownicy UPH oraz osoby niebędące pracownikami lub doktorantami UPH

Wymagania dokumentacyjne wniosków w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (Rada Doskonałości Naukowej):

https://www.rdn.gov.pl/postepowanie-habilitacyjne.wymagania-dokumentacyjne-wnioskow-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-habilitowanego.htmldr Marek Brylew dr Joanna Grzela
wniosek wniosek
autoreferat autoreferat
skład komisji habilitacyjnej skład komisji habilitacyjnej
harmonogram postępowania harmonogram postępowania
uchwała uchwała
   
dr Roman Stawicki dr Jacek Bil
wniosek wniosek
autoreferat autoreferat
skład komisji habilitacyjnej skład komisji habilitacyjnej
harmonogram postępowania harmonogram postępowania
uchwała uchwała 
   
dr Marzena Stańska dr Elżbieta Kondera
wniosek wniosek
autoreferat (pol.)
autoreferat (ang.)
autoreferat (pol.)
autoreferat (ang.)
skład komisji habilitacyjnej skład komisji habilitacyjnej
harmonogram postępowania harmonogram postępowania
uchwała uchwała
   
dr. Leszek Buller dr. Tomasz Szyszlak
wniosek wniosek
autoreferat (pol.)
autoreferat (ang.)
autoreferat (pol.)
autoreferat (ang.)
harmonogram postępowania harmonogram postępowania
uchwała  uchwała