Wykaz dokumentów wymaganych do wszczęcia postępowania o nadanie stopnia doktora dla uczestników studiów doktoranckich:

 

Osobom, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczyna złożenie wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów.

 

 1. Kandydat będący uczestnikiem studiów doktoranckich składa do Przewodniczącego Senatu wniosek o wyznaczenie promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego oraz weryfikację efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK (załącznik nr 2 - do Uchwały 126/2019).
 2. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
  1. kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego (magistra, magistra inżyniera) albo równorzędnego lub dyplomu, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2 ustawy, dającego prawo ubiegania się o nadanie stopnia doktora
   w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, które go wydała (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów);
  2. curriculum vitae (załącznik nr 3 - do Uchwały 126/2019);
  3. oświadczenie kandydata na promotora o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji promotora (załącznik nr 4 - do Uchwały 126/2019). Jeżeli kandydat wskazuje udział w postępowaniu promotora pomocniczego należy dołączyć podpisane przez kandydata na promotora pomocniczego oświadczenie o wyrażeniu zgody na pełnienie tej funkcji (załącznik nr 5 - do Uchwały 126/2019);
  4. opinię opiekuna naukowego, zawierającą ocenę stopnia zaawansowania rozprawy;
  5. temat i koncepcję rozprawy doktorskiej (teza, cel i zakres pracy z rozwinięciem);
  6. zaświadczenie potwierdzające fakt bycia doktorantem;
  7. certyfikat lub dyplom ukończenia studiów, poświadczające znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 w zakresie języka: angielskiego, rosyjskiego (w przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia doktora na nowych zasadach, efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzane na zasadach dotychczasowych);
  8. wykaz prac naukowych, który zawiera co najmniej:
   1. 1 artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy
   2. 1 monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie
    z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy albo rozdział w takiej monografii;

 

      UWAGA: Przepisy przejściowe

      W postępowaniach wszczętych do dnia 31 grudnia 2020 r. do osiągnięć naukowych zalicza się także:

 1. artykuły naukowe opublikowane:
  1. w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, ujętych w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust.2 pkt 2 lit. b ustawy, przed dniem ogłoszenia tego wykazu,
  2. przed dniem 1 stycznia 2019 r. w czasopismach naukowych, które były ujęte w części A albo C wykazu czasopism naukowych, ustalonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87), uchylonej art. 169 pkt 4 Ustawy wprowadzającej i ogłoszonego w komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r., albo były ujęte w części B tego wykazu, przy czym artykułom naukowym w nich opublikowanym przyznanych było co najmniej 10 punktów;
 2. monografie naukowe wydane przez:
  1. wydawnictwo ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy, przed dniem ogłoszenia tego wykazu,
  2. monografie naukowe wydane przez jednostkę organizacyjną podmiotu, którego wydawnictwo jest ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust.2 pkt 2 lit. a ustawy.

 

W przypadku publikacji wieloautorskich, kandydat przedkłada Przewodniczącemu Senatu wraz z dokumentami, oświadczenia wszystkich jej współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie (załącznik nr 12 - do Uchwały 126/2019). W przypadku gdy praca zbiorowa ma więcej niż pięciu współautorów, kandydat załącza oświadczenie określające jego indywidualny wkład w powstanie tej pracy oraz oświadczenia, co najmniej czterech pozostałych współautorów. Kandydat jest zwolniony z obowiązku przedłożenia oświadczenia w przypadku śmierci współautora, uznania go za zmarłego albo jego trwałego uszczerbku na zdrowiu, uniemożliwiającego uzyskanie wymaganego oświadczenia.