1. Kandydat ubiegający się o nadanie stopnia w trybie eksternistycznym przed wszczęciem postępowania składa do Przewodniczącego Senatu wniosek o  wyznaczenie promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego oraz weryfikację efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK (załącznik nr 2 do Uchwały 126/2019).
 2. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
  1. kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego (magistra, magistra inżyniera) albo równorzędnego lub dyplomu, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2 ustawy, dającego prawo ubiegania się o nadanie stopnia doktora
  2. w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, które go wydała (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów);
  3. curriculum vitae (załącznik nr 3 do Uchwały 126/2019);
  4. oświadczenie kandydata na promotora o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji promotora (załącznik nr 4 do Uchwały 126/2019). Jeżeli kandydat wskazuje udział w postępowaniu promotora pomocniczego należy dołączyć podpisane przez kandydata na promotora pomocniczego oświadczenie o wyrażeniu zgody na pełnienie tej funkcji (załącznik nr 5 do Uchwały 126/2019);
  5. temat i koncepcję rozprawy doktorskiej (teza, cel i zakres pracy z rozwinięciem)
  6. oświadczenie o sposobie finansowania postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (załącznik nr 6 do Uchwały 126/2019);

Po wyznaczeniu promotora/promotorów kandydat jest zobowiązany do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora w terminie nie dłuższym niż 2 lata od daty powołania promotora/promotorów.

Wszczęcie postępowania o nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym

 1. Postępowanie wszczyna się na wniosek kandydata (załącznik nr 7 do Uchwały 126/2019).
 2. Do wniosku kandydat dołącza: 
  1. wykaz prac naukowych, który zawiera co najmniej:
   1. 1 artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy lub
   2. 1 monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie
    z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy albo rozdział w takiej monografii;
  1. rozprawę doktorską w formie pisemnej i elektronicznej wraz ze streszczeniem w języku angielskim, a do rozprawy doktorskiej przygotowanej w języku obcym również streszczenie w języku polskim. Streszczenie umieszcza się na końcu rozprawy, wraz ze słowami kluczowymi.
  2. raport z systemu JSA;
  3. pozytywną opinię promotora lub promotorów dotyczącą przygotowanej rozprawy doktorskiej;
  4. oświadczenia promotora i autora rozprawy (załączniki nr 8 i załączniki nr 9 do Uchwały 126/2019);
  5. oświadczenie, że kandydat nie ubiegał się wcześniej o nadanie stopnia doktora na podstawie niniejszej rozprawy doktorskiej;
  6. zaświadczenie poświadczające uzyskanie przez kandydata efektów uczenia się na poziomie 8 PRK, w tym znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 w zakresie języka: angielskiego, rosyjskiego lub niemieckiego;
 

                 UWAGA: Przepisy przejściowe

                 W postępowaniach wszczętych do dnia 31 grudnia 2020 r. do osiągnięć naukowych zalicza się także

  1. artykuły naukowe opublikowane:
   1. w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, ujętych w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust.2 pkt 2 lit. b ustawy, przed dniem ogłoszenia tego wykazu,
   2. przed dniem 1 stycznia 2019 r. w czasopismach naukowych, które były ujęte w części A albo C wykazu czasopism naukowych, ustalonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87), uchylonej art. 169 pkt 4 Ustawy wprowadzającej i ogłoszonego w komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r., albo były ujęte w części B tego wykazu, przy czym artykułom naukowym w nich opublikowanym przyznanych było co najmniej 10 punktów;
  2. monografie naukowe wydane przez:
   1. wydawnictwo ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy, przed dniem ogłoszenia tego wykazu,
   2. monografie naukowe wydane przez jednostkę organizacyjną podmiotu, którego wydawnictwo jest ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust.2 pkt 2 lit. a ustawy.
                                                                                                 W przypadku publikacji wieloautorskich, kandydat przedkłada Przewodniczącemu Senatu wraz z dokumentami, oświadczenia wszystkich jej współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie (załącznik nr 12 do Uchwały 126/2019). W przypadku gdy praca zbiorowa ma więcej niż pięciu współautorów, kandydat załącza oświadczenie określające jego indywidualny wkład w powstanie tej pracy oraz oświadczenia, co najmniej czterech pozostałych współautorów. Kandydat jest zwolniony z obowiązku przedłożenia oświadczenia w przypadku śmierci współautora, uznania go za zmarłego albo jego trwałego uszczerbku na zdrowiu, uniemożliwiającego uzyskanie wymaganego oświadczenia.