the baltic university networkUniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach przystąpił do programu UNIWERSYTET BAŁTYCKI (Baltic University Programme) koordynowanego przez szwedzki uniwersytet w Uppsali. BUP jest siecią uniwersytetów położonych głównie w obszarze tzw. zlewni Bałtyku, ale również z Czech, Ukrainy, Norwegii i Białorusi.

Program Uniwersytetu Bałtyckiego koncentruje się na kwestiach zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska naturalnego i demokracji w regionie Morza Bałtyckiego. Celem jego jest wspieranie kluczowej roli, jaką uczelnie odgrywają w demokratycznym, pokojowym i trwałym rozwoju społeczeństw. Jest to możliwe do osiągnięcia poprzez tworzenie i rozwój innowacyjnych kursów uniwersyteckich - projektach realizowanych we współpracy z organizacjami społecznymi, władzami lokalnymi i przedsiębiorcami. Będąc ze swej natury innowacyjną siecią, BUP dąży do znalezienia nowych sposobów interakcji między uniwersytetami oraz między uniwersytetami a społeczeństwem, aby wspierać rozwój i edukację silnych społeczności lokalnych i międzynarodowych.

Program Uniwersytetu Bałtyckiego (BUP) to sieć około 225 uniwersytetów i innych instytucji szkolnictwa wyższego. Uczestniczą w nim wszystkie rodzaje uczelni – humanistyczne i techniczne, wyższe szkoły pedagogiczne i ekonomiczne, akademie rolnicze i medyczne a także inne placówki szkolnictwa wyższego oraz instytucje badawczo – naukowe. BUP jest aktywny w edukacji, badaniach naukowych, informacji oraz w realizowanych projektach.

Społeczność UPH jak członka BUP ma możliwość bezpłatnego udziału w kursach, konferencjach i warsztatach organizowanych w sieci.

Rodzaje kursów:
  • Nauka o środowisku Basenu Morza Bałtyckiego,
  • Środowisko Morza Bałtyckiego,
  • Region Morza Bałtyckiego – Kultura, Polityka, Społeczeństwo,
  • Ludy Bałtyku,
  • Zrównoważony Rozwój Regionu Bałtyckiego,
  • Zrównoważona Gospodarka Wodna,
  • Zrównoważony Rozwój Społeczny i Planowanie Miast.

1. kursy na poziomie uniwersyteckim
2. organizowane w ponad 225 uczelniach
3. ok. 9000 studentów.
4. prowadzone w języku angielskim i polskim
5. system punktów kredytowych ECTS
6. dyplom ukończenia kursu podpisany także przez dyrektora Uniwersytetu Bałtyckiego

Informacje o dostępnych wydarzeniach będą zamieszczane w aktualnościach poniżej: