AKTY PRAWNE

URLOPY NAUKOWE

Zarządzenie Nr 13/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 4 marca 2015 roku w sprawie udzielania urlopów naukowych


STYPENDIA DOKTORSKIESTAŻE NAUKOWE KRAJOWE

Zarządzenie Nr 74/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 7 września 2012 roku w sprawie kierowania nauczycieli akademickich na staże naukowe i artystyczne na terytorium Polski

Zarządzenie Nr 100/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 8 listopada 2012 r.  zmieniające Zarządzenie Nr 74/2012 w sprawie kierowania nauczycieli akademickich na staże naukowe i artystyczne na terytorium Polski


PRZEWODY POSTĘPOWANIA NAUKOWE

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

USTAWA z dnia 20 maja 2016 r.  o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 30 października 2015 r.  w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO  z dnia 16 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Zarządzenie  Nr 109/2015  Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie określenia zasad finansowania kosztów przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu profesora, których uczestnikami są pracownicy UPH oraz osoby niebędące pracownikami lub doktorantami UPH

Zarządzenie Nr 110/2015  Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 30 grudnia 2015 roku zmieniające zarządzenie rektora nr 61/2015 z dnia 18 września 2015 r. w sprawie określenia wzorów umów w zakresie finansowania kosztów przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu profesora, których uczestnikami są pracownicy UPH oraz osoby niebędące pracownikami lub doktorantami UPH

Regulamin Senackiej Komisji ds. badań naukowych i rozwoju kadry naukowej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Dokumenty

Patrz: Druki Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą