II Międzynarodowy Kongres Inkluzji Społecznej
W dniach 15-16 kwietnia 2015 roku Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach gościł w swoich progach blisko 100 uczestników II Międzynarodowego Kongresu Inkluzji Społecznej.  Naukowcy, eksperci i praktycy z Polski i z zagranicy zajmujący się różnymi aspektami problematyki inkluzji społecznej – w tym edukacji, pracy i rozwoju zawodowego, życia kulturalnego i społecznego obradowali w tym roku pod hasłem „Edukacja inkluzyjna”.

Kongres rozpoczął muzyczny występ studentów Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach przygotowany przez Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych UPH. Studenci w języku migowym przedstawili piosenkę Marka Grechuty pt. „Dni, których jeszcze nie znamy”.

Uroczystego otwarcia II Międzynarodowego Kongresu Inkluzji Społecznej dokonała JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, prof. dr hab. Tamara Zacharuk. Rozpoczęcie Kongresu  swoją obecnością zaszczycili pani Jolanta Zaorska z Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatura w Siedlcach, Anna Sochacka – Zastępca Prezydenta Miasta Siedlce, ppłk Adam Kulik – Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Siedlcach, bryg. mgr inż. Andrzej Celiński – Komendant Miejski Państwowej Staży Pożarnej oraz  Ewa Marchel – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy  w Siedlcach. W swoim wystąpieniu JM Rektor nawiązując do tematu przewodniego tegorocznego Kongresu szczególną uwagę poświęciła 25-letniej tradycji kształcenia inkluzyjnego w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach i podkreśliła znaczenie edukacji w procesie włączenia społecznego. JM Rektor zaprosiła również wszystkich do współpracy w ramach powołanego przy UPH Centrum Inkluzji Społecznej.

W trakcie pierwszego dnia Kongresu odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 75-lecia urodzin prof. Emilii Rangelovej z Uniwersytetu Sofijskiego w Bułgarii. Tej części Kongresu przewodniczyli: prof. Larisa Mitina (Instytut Pedagogiczny Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie), prof. Inna Fedotenko (Uniwersytet im. L. Tołstoja w Tule/Rosja), prof. Ryszard Rosa i prof. Kazimierz Żegnałek (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach).  Sylwetkę Jubilatki przedstawiła JM Rektor prof. dr hab. Tamara Zacharuk, a specjalne na tę okazję przygotowaną publikację jubileuszową zaprezentowała dr Małgorzata Wiśniewska.

W obradach plenarnych pierwszego dnia Kongresu swoje wystąpienia zaprezentowali Prof. Lesław Pytka, Prof. Emilia Rangelova , Prof. Maria Szyszkowska, Prof. Andrzej Bałandynowicz, Prof. Inna Fedotenko, Prof. Anna Kieszkowska, Prof. Siyka  Chavdarova – Kostova, Prof. Anatolij Smancer, Prof. Larisa Mitina, mgr Beata Gulati wraz z dr Sylwią Wojciechowską, Prof. Andrzej Węgliński,  Prof. Leszek Ploch, Dr Anna Kryniecka, Prof. Ewa Wysocka, Prof. Anna Wojnarska oraz Dr Danuta Al-Khamisy. W trakcie przerwy uczestnicy kongresu mieli okazję obejrzeć kolejny występ studentów niepełnosprawnych przygotowany przez CKiRON oraz Studio Tańca Towarzyskiego ANNY i JANA JAROSZYŃSKICH.

Drugi dzień kongresu przebiegał pod znakiem obrad i dyskusji  moderowanych przez prof. Innę Fedotenko, prof. Lesława Pytkę i prof. Andrzeja Bałandynowicza. Uczestnicy Kongresu mieli również okazję wysłuchać i obejrzeć wystąpienie  pt. „Deaf ART”  Marka Laseckiego, przedstawiciela Grupy Artystów Głuchych, który poprowadził słuchaczy przez sztukę, w której odbicie znajduje kompensacja, czyli zastępowanie utraconego zmysłu słuchu, wzrokiem.

Zamykając obrady II Międzynarodowego Kongresu Inkluzji Społecznej JM Rektor zaprosiła na kolejne spotkanie w 2016 roku.

Honorowym patronatem Kongres objęli Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, Jego Ekscelencja Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda, Jego Ekscelencja Biskup Drohiczyński Tadeusz Pikus, Prezydent Miasta Siedlce Wojciech Kudelski, Starosta Siedlecki Dariusz Stopa, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy filia w Siedlcach Piotr Karaś, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach Ewa Marchel.

Komitet honorowy: prof. dr hab. Stanisław Jaczyński , prof. dr hab. Mirosław Dyrda,  ks. prof. dr hab. Edward Jarmoch, prof. dr hab. Romuald Kalinowski, prof. dr hab. Jerzy Kunikowski, doktor honoris causa, prof. dr hab. Ryszard Rosa, prof. dr hab. Lech Wyszczelski, prof. dr hab. Kazimierz Żegnałek

Komitet naukowy: Prof. dr hab. Tamara Zacharuk, Prof. dr hab. Andrzej Bałandynowicz, Prof. dr hab. Mikołaj Bieluga, Prof. Inna Fedotenko, Prof. Larisa Mitina, Prof. dr hab. Lesław Pytka, Prof. dr hab. Leszek Ploch, Prof. Emilia Rangelova, Prof. dr hab. Sławomir Sobczak, Dr Beata Bocian-Waszkiewicz

Efektem prac Kongresu są wydane w Wydawnictwie Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach publikacje poświęcone problematyce edukacji inkluzyjnej:
  • L. Pytka, T. Zacharuk, M. Wiśniewska, Elan vital w edukacji inkluzyjnej i profilaktyce kreatywnej; Siedlce, 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach;
  • A. Bałandynowicz, L. Pytka, T. Zacharuk, Edukacja inkluzyjna. Konteksty indywidualistyczne, wspólnotowe i transpersonalne cz. 1; Siedlce, 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach;
  • A. Bałandynowicz, E. Jówko, K. Marciniak- Paprocka, Edukacja inkluzyjna. Konteksty indywidualistyczne, wspólnotowe i transpersonalne cz.2; Siedlce, 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach;
  • S. Sobczak, L. Pytka, T. Zacharuk, Edukacja inkluzyjna. Teoria, system, metoda cz. 1; Siedlce, 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach;
  • S. Sobczak, B. Bocian-Waszkiewicz, A. Niewęgłowska, Edukacja inkluzyjna. Teoria, system, metoda cz. 2; Siedlce, 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Zobacz również: relacja w TV Wschód.

Fotogaleria