Pracownicy

tytulowe
   W Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym odbyła się VI Transdyscyplinarna Konferencja Naukowa w Naukach o Bezpieczeństwie i Obronności. Tegoroczne obrady dotyczyły relacji między Ziemią i Kosmosem w kontekście bezpieczeństwa człowieka, grup społecznych i społeczeństw. Konferencja odbyła się kilka tygodniu po zakończeniu I Międzynarodowego Forum Kosmicznego na poziomie ministerialnym w Trydencie, z udziałem delegacji rządowych 35 krajów, w tym również Polski. Przyjęto tam dokument Manifest Kosmiczny – „Kosmiczna nauka i szkolnictwo wyższe dla globalnych wyzwań”. Nie trudno zauważyć, że zorganizowana w UPH w Siedlcach konferencja wpisywała się w przesłanie płynące z tego dokumentu.


   Sesje konferencyjne obejmowały tematykę: Ziemia i Kosmos – wyzwania, szanse i zagrożenia. Transdyscyplinarne przedsięwzięcie objęli patronatem honorowym JM Rektor UPH w Siedlcach – prof. dr hab. Tamara Zacharuk oraz Prezydent Miasta Siedlce Wojciech Kudelski. Swoją obecnością zaszczyciły obrady władze Uczelni: Prorektor ds. nauki prof. dr hab. Mirosław Minkina, Prorektor ds. studiów prof. dr hab. Anna Charuta oraz Dziekan Wydziału Humanistycznego prof. zw. dr. hab. Stanisław Jaczyński, a także Dziekan Wydziału Nauk Przyrodniczych prof. dr hab. Janina Skrzyczyńska – i Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych prof. dr hab. Wiesława Barszczewska.

   Konferencja została zorganizowana przez Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa im. Prof. K. Bogdańskiego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach przy współudziale:

1.     Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk;
2.     Wojskowej Akademii Technicznej;
3.     Wydziału Nauk Ścisłych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach;
4.     Wydziału Przyrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach;
5.     Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach;
6.     Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej im. Płk. Dypl. Mariana Porwita;
7.     Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni;
8.     Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie;
9.     Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie;
10.  Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu;
11.  Akademii Pomorskiej w Słupsku;
12.  Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej;
13.  Polskiego Towarzystwa Nauk o Bezpieczeństwie z siedzibą w Siedlcach;
14.  Polskiego Towarzystwa Nauk o Obronności z siedzibą we Wrocławiu.

  Znaczenie Kosmosu dla różnych sfer życia i bezpieczeństwa człowieka oraz jego środowisk – było przedmiotem obrad dwóch sesji plenarnych, podczas których głos zabrało szesnastu referentów z jedenastu instytucji badawczych i uczelni naszego kraju. W problematykę relacji istniejących między Ziemią i Kosmosem wprowadziły uczestników obrad wystąpienia przedstawicieli Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk: prof. dra hab. Jana Błęckiego, dra hab. Stanisława Lewińskiego oraz dr Anny Świątek. Pracownicy nauki ukazali różne aspekty dotyczące pogody kosmicznej, a także zagadnienia związane z satelitarnym monitorowaniem zagrożeń. W pierwszym panelu sesji plenarnej głos zabrało ośmiu prelegentów reprezentujących pięć ośrodków naukowo-badawczych. W drugiej części  sesji plenarnej głos zabrało także ośmiu prelegentów reprezentujących sześć kolejnych ośrodków naukowo-badawczych. Oprócz możliwości wygłoszenia referatów uczestnicy konferencji mieli także sposobność zaprezentowania wyników badań, związanych z problematyką konferencji, w formie posterów. Skorzystało z takiej możliwości kilku uczestników obrad.      

  Prezentowane w różnych formach wystąpienia, ukazali przedstawiciele wielu dyscyplin i dziedzin wiedzy, interesujący się problematyką Kosmosu oraz wybranymi przedmiotowymi wymiarami bezpieczeństwa, np.: ekologicznego, zdrowotnego, ekonomicznego i politycznego, społecznego, publicznego, militarnego, informacyjnego i kulturowego, a także specjaliści w zakresie zarządzania kryzysowego. Na konferencji przybliżono także istniejące od niedawna kierunki studiów związane z Kosmosem.

  Zdaniem badaczy – specjalistów, biorąc pod uwagę znaczenie zjawisk kosmicznych dla bezpieczeństwa człowieka, należy uwzględniać zarówno pojedynczego człowieka, grupy społeczne, instytucje i organizacje, państwa, a także krajowe i międzynarodowe elementy infrastruktury krytycznej. Ponadto warto mieć wzgląd nie tylko na ochronę człowieka i jego środowisk przed realnymi i potencjalnymi zagrożeniami, ale także nie można zapomnieć o konieczności zapewnienia kolejnym pokoleniom możliwości przetrwania oraz godziwych warunków życia i rozwoju. 

Maryla Fałdowska
Agnieszka Filipek
Joanna Ważniewska

Fotogaleria