akademickie mazowsze
W poniedziałek, 7 listopada 2011 roku Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju  prof. nzw dr  hab. Tamara Zacharuk reprezentowała naszą uczelnię na spotkaniu szkół wyższych Warszawy i Mazowsza w ramach projektu "Akademickie Mazowsze 2030".  UPH jako jedyna uczelnia z poza Warszawy wziął udział w wywiadzie grupowym dotyczącym współpracy szkolnictwa wyższego ze sferą gospodarki. 


W ramach projektu opracowany zostanie raport pt. „Diagnoza współpracy między szkolnictwem wyższym i sferą gospodarczą, w tym ekspertyza nt. innowacyjnych przedsiębiorstw na Mazowszu”. Spotkanie oprócz zebrania informacji służących do opracowania powyższego raportu było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń w zakresie działalności Biur Karier, współpracy między środowiskiem pracodawców a środowiskiem naukowym. Dyskusja dotyczyła również uwzględniania potrzeb gospodarki i orientacji szkół wyższych na rynek pracy.

„Akademickie Mazowsze 2030” realizowane jest przez konsorcjum naukowe złożone z sześciu szkół wyższych specjalizujących się w różnych dziedzinach wiedzy: nauki inżynieryjno-techniczne, przyrodnicze, rolnicze, medyczne, społeczne, humanistyczne.
W skład konsorcjum wchodzą:
- Politechnika Warszawska (lider i wnioskodawca projektu);
- Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
- Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego;
- Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych;
- Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;
- Akademia Leona Koźmińskiego.

Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030” jest projektem mającym na celu dostosowanie kierunków kształcenia, modeli organizacji szkół wyższych oraz profilu absolwenta do rzeczywistych potrzeb rynku pracy przyszłości. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 w ramach Działania 1.1, Poddziałania 1.1.1. To pierwszy tego typu projekt w Polsce stworzony przez szkoły wyższe, angażujący środowiska naukowe, biznesowe, samorządowe oraz studenckie. Program realizowany jest z wykorzystaniem metod foresight obejmujących m.in. analizę scenariuszy rozwoju regionu i zmian polskiej gospodarki w kierunku Gospodarki Opartej na Wiedzy do 2030 roku.

Wynikiem projektu będzie:
1. Określenie strategicznych dziedzin kształcenia na potrzeby GOW w 4 obszarach
2. Określenie modelu ewolucji i działania szkół wyższych różnych typów w kierunku organizacji kształcącej efektywnie na potrzeby GOW.
3. Identyfikacja uwarunkowań społecznych i gospodarczych niezbędnych do skutecznego wdrożenia wyników projektu.
4. Wytypowanie skutecznych ścieżek postępowania ułatwiających współpracę między szkołami wyższymi i sferą gospodarczą.
5. Określenie ścieżek wdrażania projektu poprzez budowę powiązań szkolnictwem podstawowym i średnim a wyższym w regionie.

Wyniki projektu mają zostać opublikowane wiosną 2012 roku.