Miło nam poinformować, że od 1 marca 2012 roku Pani dr inż. Edyta Kosterna zatrudniona w Katedrze Warzywnictwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach realizuje trzymiesięczny staż naukowy w przedsiębiorstwie Zentis Polska Sp. z o. o. w Siedlcach. Staż odbywa się w ramach projektu „Badania i rozwój w gospodarce opartej na wiedzy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IV. Szkolnictwo Wyższe i Nauka, Działanie 4.2. Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym.

Przedsiębiorstwo Zentis Polska Sp. z o. o. jest największym w Europie Środkowo-Wschodniej producentem komponentów owocowych, warzywnych i warzywno-ziołowych dla takich gałęzi przemysłu spożywczego jak mleczarstwo, piekarnictwo i produkcja słodyczy. Celem stażu jest pogłębienie współpracy pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach a przedsiębiorstwem Zentis Polska Sp. z o.o., a także nabycie praktycznej wiedzy w zakresie komercjalizacji i wdrażania rezultatów badań naukowych w przemyśle przetwórczym. Staż w zakładzie Zentis Polska Sp. z o.o. przyczyni się do zdobycia przez Panią dr inż. Edytę Kosternę nowej wiedzy i umiejętności praktycznych zgodnych z prowadzonymi badaniami naukowymi. Współpraca nawiązana w czasie stażu pozwoli także na usprawnienie procesu wymiany informacji pomiędzy środowiskiem naukowym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach a środowiskiem przedsiębiorców.

Fotogaleria