logo hr
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach dołączył do elitarnego grona instytucji w Polsce, które mogą poszczycić się znakiem HR Excellence in Research. Logo HR Excellence in Research nadawane jest przez Komisję Europejską instytucjom, które wdrażając zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych, tworzą przyjazne środowisko pracy i rozwoju oraz posiadają przejrzyste procesy rekrutacji pracowników naukowych. Logo nadawane jest jednostkom, które stają się wzorem w związku z zarządzaniem zasobami ludzkimi w obszarze nauki i badań.

Inicjatorem ubiegania się o te prestiżowe odznaczenie był Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą, który koordynował wszystkie działania. Jednakże, do otrzymania Logo HR Excellence in Research przyczyniła się współpraca i zaangażowanie wielu osób z całej uczelni, w tym głównie prodziekanów ds. nauki wszystkich wydziałów oraz pracowników Działu Spraw Pracowniczych i Działu Organizacyjno-Prawnego, którzy byli członkami powołanej przez JM Rektor Komisji ds. opracowania strategii zarządzania zasobami ludzkimi kadr naukowych UPH. Należy złożyć szczególne podziękowania pracownikom naukowym, którzy wypełnili rozesłane ankiety. To na ich podstawie opracowano plan działań niezbędny do przygotowania strategii HR.

Warunkiem uzyskania Logo HR Excellence in Research było opracowanie strategii UPH dotyczącej wdrażania zapisów Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Strategia ta zawiera jasno określone działania, które Uczelnia musi wdrożyć. Po dwóch latach od otrzymania wyróżnienia Uniwersytet będzie zobowiązany do przeprowadzenia ponownej oceny postępu i efektów wdrażania zasad Karty i Kodeksu. Z kolei po czterech latach od uzyskania logo Komisja Europejska przeprowadzi analizę z pomocą powołanych przez siebie ekspertów zewnętrznych. Wyniki tego audytu będą warunkowały zachowanie prawa do używania logo przez UPH.

Korzyści z otrzymania logo HR Excellence in Research są następujące:
 • Podniesienie poziomu atrakcyjności zatrudnienia na Uczelni, która stwarza przyjazne środowisko pracy naukowej i respektuje transparentne zasady przy rekrutacji pracowników;
 • Wyróżnienie dla Uczelni jako instytucji stwarzającej naukowcom najlepsze i zgodne z europejskimi standardami warunki pracy przy realizacji działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej (B+R);
 • Premiowanie Uczelni w:
  • międzynarodowych konkursach grantowych Komisji Europejskiej w Programie Ramowym Unii Europejskiej HORYZONT 2020 w zakresie badań naukowych i innowacji;
  • krajowych konkursach grantowych Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
  • konkursach i programach finansowania nauki MNiSW;
 • uwzględnienie posiadania Logo HR w parametryzacji poprzez uzyskanie dodatkowych punktów;
 • Prawo do zamieszczania ogłoszeń na europejskiej platformie rekrutacji naukowców EURAXESS.
 Wszystkie dokumenty związane ze strategią dostępne są na stronie https://www.uph.edu.pl/wydarzenia/ogloszenia/4282-staramy-sie-o-logo-hr-excellence-in-research

Szkolenia: