Studenci

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. nr 210 z 2004 r. , poz. 2135). Studenci mogą podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu z różnych tytułów. Najczęściej będzie to:
  • posiadanie statusu członka rodziny osoby ubezpieczonej (dziecko do czasu ukończenia 26 lat, małżonek, dziecko niepełnosprawne bez względu na wiek),
  • pozostawanie w stosunku pracy, wykonywanie pracy na podstawie umowy-zlecenia, prowadzenie działalności gospodarczej, inne,
  • pobieranie świadczeń ZUS, KRUS.
W sytuacji, gdy student nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu z wymienionych wyżej tytułów powinien zgłosić się do właściwego dziekanatu w celu złożenia wniosku o objęcie ubezpieczeniem przez uczelnię.
Ubezpieczeni studenci mają prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie całego kraju (w placówkach posiadających zawarte umowy z NFZ).Oznacza to, że student może wybrać jednego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w miejscu kształcenia i drugiego na miesiące letnie w miejscu stałego zamieszkania.

W związku z tym, studenci zgłaszający się do dowolnie wybranej przychodni winni posiadać ważną legitymację studencką oraz dokument potwierdzający uprawnienia do świadczeń zdrowotnych - może to być zarówno kopia zgłoszenia do ubezpieczenia w charakterze członka rodziny jak również legitymacja ubezpieczeniowa dla członków rodziny.


UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

Uniwersytet w porozumieniu z Parlamentem Studentów UPH w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarł na rok akademicki 2020/2021 umowę dotyczącą grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków z firmą InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie (00-668) przy ul. Noakowskiego 22.

Okres trwania ubezpieczenia od 1.10.2020 r. do 30.09.2021 r. przez 24 godziny na dobę na terenie uczelni jak i poza nią (w domu, pracy).

Ochrona obejmuje ubezpieczonych (ubezpieczony: osoba fizyczna, która w dniu przystąpienia do ubezpieczenia nie ukończyła 65 lat, na rzecz której Ubezpieczający zawarł umowę ubezpieczenia) niezależnie od stopnia niepełnosprawności, deklarujących przystąpienie do ubezpieczenia wg listy imiennej, pod warunkiem opłacenia składki ubezpieczeniowej.


Składka roczna za jednego studenta wynosi 50 zł przy sumie ubezpieczenia 28.000 zł. Ubezpieczenie działa pod warunkiem opłacenia składki. Studenci realizujący praktyki zawodowe winni w szczególności przystąpić do ubezpieczenia z uwagi na wymagania instytucji przyjmujących na praktyki. Składkę roczną należy wpłacić w dziekanacie lub za pośrednictwem portalu ubezpieczeniowego w terminie do 21 listopada 2020 r.

Student dokonujący wpłaty w dziekanacie wypełnia deklarację ubezpieczeniową oraz potwierdza ten fakt wpisem na listę.

Student który chce skorzystać z formy on-lin loguje się poprzez portal ubezpieczeniowy https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline używając ID klienta 4azdz i postępuje zgodnie z instrukcją zamieszczoną na portalu. Zakres ubezpieczenia w ofercie on-line zgodny jest z umową podpisaną z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A Vienna Insurance Group na rok akademicki 2020/2021.

Studenci studiujący dwa kierunki wpłacają opłatę tylko na jednym, podstawowym kierunku.

Zakres ubezpieczenia (plik PDF)

Zakres ubezpieczenia (plik dostępny cyfrowo)

Ogólne warunki ubezpieczenia (plik PDF)
 
Obowiązek Informacyjny Administratora Danych Osobowych (plik PDF)