Studenci

Student zakwalifikowany na studia za granicą wypełnia dokumenty ECTS: Application Form, Learning Agrement, podpisywane przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora Instytutu oraz Prodziekana ds. studenckich, Transcript of Records (wypis z indeksu w języku obcym poświadczony przez Prodziekana nadzorującego kierunek studiów). Student zakwalifikowany na praktykę wypełnia Training Agreement podpisywany przez Prodziekana właściwego dla danego kierunku studiów.

Student może być skierowany na studia za granicą na jeden semestr, jeden lub dwa trymestry albo jeden rok akademicki (2 semestry lub 3 trymestry). Praktyka może trwać od 3 do 12 miesięcy w obrębie tego samego roku akademickiego. Przedłużenie studiów lub praktyki za granicą może nastąpić wyłącznie w ramach jednego roku akademickiego po uzyskaniu zgody instytucji przyjmującej i Prorektora ds. Nauki. Wymagane jest przygotowanie LA/TA na dodatkowy okres skierowania. Przedłużenie pobytu nie może kolidować z ukończeniem studiów w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach w terminie przewidywanym w planie studiów.

Student jest zobowiązany do otrzymania z uczelni partnerskiej/ instytucji przyjmującej wykazu zaliczonych przedmiotów i uzyskanych ocen w formie „Wykazu zaliczeń” (Transcript of Records - TR)/ potwierdzenia zrealizowania założeń programowych praktyki z jej oceną wystawioną przez opiekuna praktyki w instytucji przyjmującej oraz – jeżeli do TR nie został wpisany okres pobytu - pisemnego zaświadczenia o okresie pobytu studenta w tej uczelni/ instytucji. Jeżeli wszystkie uzgodnione w formie pisemnej w LA/ TA warunki zostaną przez studenta spełnione, okres studiów/praktyki (przedmioty/zaliczenia/egzaminy) zostaną mu uznane i potraktowane jako równoważne z odpowiednim okresem studiów/ praktyki (przedmiotami/ zaliczeniami/ egzaminami) w uczelni macierzystej.
Decyzję o tym, czy uzgodnione warunki zostały spełnione przez studenta podejmuje uczelnia macierzysta po konsultacji z instytucją przyjmującą. W przypadku stwierdzenia niezgodności, decyzję co do zakresu zaliczenia podejmuje uczelnia macierzysta, która może także zdecydować, czy niespełnienie określonych warunków przez studenta rodzi konieczność zwrotu części lub całości otrzymanego stypendium.

Fakt odbycia części studiów za granicą odnotowany zostaje w dokumencie Suplement do Dyplomu (Diploma Supplement).