wieczor kultur 01

26 listopada 2018 r. w Klubie Studenckim PeHa odbył się Wieczór Kultur z udziałem studentów programu Erasmus+, zorganizowany przez Uczelniany Ośrodek Kultury i Biuro Erasmus+. W wydarzeniu aktywny udział wzięli również goście z Gruzji – wykładowcy European Univesrity w Tbilisi, którzy w bardzo interesujący sposób zaprezentowali historię i walory swojego kraju. Prezentacje poszczególnych państw przedstawili też studenci z Hiszpanii, Turcji i Polski. Wieczór Kultur w niebanalny sposób połączył nie tylko tradycje i kultury różnych regionów świata, ale również pokolenia – w wydarzeniu wzięli bowiem udział przedstawiciele wielu generacji: studenci, kadra akademicka i lokalni artyści. Kulminacyjnym punktem Wieczoru był tort, którym organizatorzy i uczestnicy podkreślili  50-lecie Uniwersytetu, 30-lecie programu Erasmus i 100-lecie Niepodległości Polski.


Evening of Cultures once again was held at our Uniwersity and once again - with the participation of Erasmus students. The event was organized by the University Cultural Center and the Erasmus + Office. The event was also attended by guests from Georgia - lecturer at the European Univesrity in Tbilisi, who presented the history and values of their country in a very interesting way. Presentations of individual countries were also presented by students from Spain, Turkey and Poland. The Evening in an original way combined not only traditions and cultures of different regions of the world, but also generations - the event was attended by representatives of many generations: students, academic staff and local artists. The highlight of the evening was a cake, which the organizers and participants emphasized the 50th anniversary of the University, the 30th anniversary of the Erasmus program and the 100th anniversary of the Independence of Poland.

Fotogaleria