Studenci

W Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach funkcjonuje system ECTS, Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów, który jest narzędziem ułatwiającym  zaliczanie okresu studiów odbytych przez studenta w uczelni zagranicznej przez jego uczelnię macierzystą. Uznawanie okresu studiów jest jednym z podstawowych warunków wyjazdów w ramach programu LLP - Erasmus. Oznacza to, że okres studiów odbytych za granicą (w tym egzaminy lub inne formy oceny) zastępuje porównywalny okres studiów w uczelni macierzystej pomimo, że treść uzgodnionego programu studiów za granicą może się nieco różnić od programu w uczelni macierzystej.

ECTS służy zarówno studentom odbywającym część studiów za granicą, jak i studentom uczącym się na macierzystej uczelni, gdyż może on być stosowany dla celów akumulacji punktów w obrębie jednej uczelni oraz w celu transferu punktów z jednej uczelni do drugiej. ECTS jest systemem ukierunkowanym na studenta i opartym na nakładzie pracy studenta, jakiego wymaga osiągnięcie celów, założonych w programie studiów.

W systemie ECTS przyjęto zasadę, że nakład pracy studenta studiów w pełnym wymiarze (tj. studiów dziennych) w ciągu jednego roku akademickiego odpowiada 60 punktom. Student realizujący część studiów za granicą powinien otrzymać 30 punktów ECTS na semestr. Jeżeli student nie zbierze 30 punktów kredytowych, wówczas obowiązują dwie drogi rozwiązania tego problemu:

  1. jeżeli student otrzymał nie mniej niż 20 punktów ECTS wówczas udzielany jest studentowi warunek krótkoterminowy dający studentowi możliwość kontynuowania studiów;
  2. jeżeli student otrzymał poniżej 20 punktów ECTS student musi powtórzyć semestr.

Ministrowie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (EOSW) obecni na konferencji 14-15 maja w Erywaniu (Armenia) wyznaczyli priorytety we wdrażaniu Procesu Bolońskiego w latach 2015-2018. Na konferencji został także przyjęty nowy Podręcznik dla użytkowników Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS). W Podręczniku dla użytkowników Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów(ECTS) przedstawiono podstawowe dokumenty oraz wskazówki dotyczące wdrażania ECTS. Przewodnik ma na celu przybliżenie niezbędnych informacji studentom, pracownikom naukowo-dydaktycznym i administracyjnym instytucji szkolnictwa wyższego, jak również innym zainteresowanym osobom. Polskojęzyczna wersja Przewodnika będzie dostępna za kilka miesięcy.

Załączniki: