Rozkłady zajęć na semestr letni roku akademickiego 2016/17

Druk Plik
Rozkład zajęć na moduł kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela na semestr letni roku akademickiego 2016/17 Plik PDF
Do odczytania dokumentów PDF Plik PDF niezbędny jest program Adobe Reader. Dokumenty oznaczone Plik DOC zapisane są w formacie Microsoft Word.

Data aktualizacji rozkładów: 20 lutego 2017 r.


Moduł kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
jest ofertą skierowaną do studentów pierwszych lat studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, którzy chcą uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela. Kształcenie na module odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Studenci studiów I stopnia mogą uzyskać przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela na II etapie edukacyjnym (w szkole podstawowej).

Studenci studiów II mogą uzyskać przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela na danym etapie edukacyjnym (III i IV etapie edukacyjnym, tj. do gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej jeśli  uzyskali uprawnienia nauczycielskie na studiach I stopnia i posiadają je już do szkoły podstawowej; II, III i IV etapie edukacyjnym, tj. , do szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej – jeśli nie uzyskali uprawnień na studiach I stopnia;  w przypadku kierunków takich jak dietetyka, zarządzanie i administracja – wyłącznie na IV etapie edukacyjnym, tj. do szkoły ponadgimnazjalnej).

Moduł kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela jest realizowany odpłatnie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych równolegle z kształceniem na poszczególnych kierunkach w ramach studiów I i II stopnia. Uruchomienie modułu może nastąpić w przypadku wybrania go przez co najmniej 28 studentów z danego kierunku studiów.

Student zainteresowany modułem kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela rejestruje się w systemie USOS w ustalonym terminie oraz składa równocześnie w wyznaczonym terminie do właściwego dziekana wydziału podanie z prośbą o przyjęcie na moduł z zaznaczeniem w treści na jaki etap lub etapy edukacyjne chce zdobyć uprawnienia, wraz załączoną kserokopią dotychczasowych uprawnień nauczycielskich (jeśli takie student zdobył i posiada, w celu ich potwierdzenia) i oświadczenie z zaznaczeniem, że podejmuje kształcenie na zasadach odpłatności, zgodnie z Zarządzeniem Nr 53 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie opłat za świadczone przez UPH usługi edukacyjne w roku akademickim 2016/2017. Zgodnie z zarządzeniem, odpłatność wynosi 150 zł za każdy jednosemestralny kurs (przedmiot). Przedmioty realizowane na module zależą od wariantu kształcenia. Warianty kształcenia oferowane dla studentów w ramach modułu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela:

1) wariant kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela dla studentów studiów I stopnia (kierunków: informatyka, matematyka, biologia, filologia – sp. język angielski w biznesie z translatoryką,  język rosyjski w biznesie i sp. język niemiecki w biznesie, filologia polska, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych), nie posiadających dotychczas kwalifikacji i uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela a ubiegających się o uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela na II etapie edukacyjnym. W ramach tego wariantu student realizuje i uzyskuje zaliczenia z następujących kursów (przedmiotów):

Moduł II                                                                                                       

Semestr I

1) Podstawy psychologii, 45 godz.
2) Podstawy pedagogiki, 45 godz.

Semestr II

1) Psychologiczne aspekty pracy z uczniem na II etapie edukacyjnym, 30 godz.
2) Pedagogiczne aspekty pracy z uczniem na II etapie edukacyjnym, 30 godz.
3) Emisja głosu, 15 godz.
4) Praktyka nauczycielska psychologiczno-pedagogiczna (1 tygodniowa), 30 godz.

Moduł III                                                                                                                                         

Semestr III                                                      

1) Podstawy dydaktyki, 30 godz.
2) Dydaktyka przedmiotu na II etapie edukacyjnym, 45 godz.
3) Praktyka nauczycielska śródroczna, 15 godz.

Semestr IV

1) Dydaktyka przedmiotu na II etapie edukacyjnym, 45 godz.
2) Praktyka nauczycielska śródroczna, 15 godz.
3) Praktyka nauczycielska dydaktyczna na II etapie edukacyjnym, 90 godz.                         2) wariant kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela dla studentów studiów II stopnia (kierunków: filologia polska, filologia sp. język angielski w biznesie z translatoryką, matematyka), nie posiadających dotychczas kwalifikacji i uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela a ubiegających się o uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela na II, III i IV etapie edukacyjnym. W ramach tego wariantu student realizuje i uzyskuje zaliczenia z następujących kursów (przedmiotów):

Moduł II                                                                                                                                           

Semestr I – od listopada                                            

1) Podstawy psychologii, 45 godz.
2) Podstawy pedagogiki, 45 godz.

Semestr II

1) Psychologiczne aspekty pracy z uczniem na II etapie edukacyjnym, 30 godz.
2) Psychologiczne aspekty pracy z uczniem na III i IV etapie edukacyjnym, 30 godz.
3) Pedagogiczne aspekty pracy z uczniem na II etapie edukacyjnym, 30 godz.
4) Pedagogiczne aspekty pracy z uczniem na III i IV etapie edukacyjnym, 30 godz.
5) Emisja głosu, 15 godz.
6) Praktyka nauczycielska psychologiczno-pedagogiczna (1 tygodniowa), 30 godz.

Moduł III                                                                                                                                         

Semestr III                                                      

1) Podstawy dydaktyki, 30 godz.
2) Dydaktyka przedmiotu na II etapie edukacyjnym, 45 godz.
3) Dydaktyka przedmiotu na III etapie edukacyjnym, 45 godz.
4) Praktyka nauczycielska śródroczna, 20 godz.
5) Praktyka nauczycielska dydaktyczna na II etapie edukacyjnym, 45 godz.
6) Praktyka nauczycielska dydaktyczna na III etapie edukacyjnym, 30 godz.

Semestr IV

1) Dydaktyka przedmiotu na IV etapie edukacyjnym, 45 godz.
2) Praktyka nauczycielska śródroczna, 10 godz.
3) Praktyka nauczycielska dydaktyczna na IV etapie edukacyjnym,30 godz.  3) wariant kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela dla studentów studiów II stopnia (kierunków: filologia polska, filologia sp. język angielski w biznesie z translatoryką, administracja, zarządzanie, chemia, matematyka, dietetyka, bezpieczeństwo narodowe) ubiegających się o uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela na III i IV etapie edukacyjnym. W ramach tego wariantu student realizuje i uzyskuje zaliczenia z następujących kursów (przedmiotów) :

Moduł II                                                                                                                                          

Semestr I – od listopada                                             

1) Podstawy psychologii, 45 godz.
2) Podstawy pedagogiki, 45 godz.

Semestr II

1) Psychologiczne aspekty pracy z uczniem na III i IV etapie edukacyjnym, 30 godz.
2) Pedagogiczne aspekty pracy z uczniem na III i IV etapie edukacyjnym, 30 godz.
3) Emisja głosu, 15 godz.
4) Praktyka nauczycielska psychologiczno-pedagogiczna (1 tygodniowa), 30 godz.

Moduł III                                                                                                      

Semestr III                                                     

1) Podstawy dydaktyki, 30 godz.
2) Dydaktyka przedmiotu na III etapie edukacyjnym, 45 godz.
3) Praktyka nauczycielska śródroczna, 15 godz.
4) Praktyka nauczycielska dydaktyczna na III etapie edukacyjnym, 45 godz.

Semestr IV

1) Dydaktyka przedmiotu na IV etapie edukacyjnym, 45 godz.
2) Praktyka nauczycielska śródroczna, 15 godz.
3) Praktyka nauczycielska dydaktyczna na IV etapie edukacyjnym,45 godz.  4) wariant kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela dla studentów studiów I lub II stopnia, posiadających kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela jednego przedmiotu, ubiegających się o zdobycie uprawnień do nauczania kolejnego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym.

Dla studentów studiów I stopnia posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela na II etapie edukacyjnym (w szkole podstawowej) i ubiegających się o uprawnienia do zawodu nauczyciela kolejnego przedmiotu na II etapie edukacyjnym:

Moduł IV                                                                                                                                          

Semestr III                                                     

1) Dydaktyka przedmiotu na II etapie edukacyjnym, 45 godz.,
2) Praktyka nauczycielska śródroczna, 15 godz.

Semestr IV

1) Dydaktyka przedmiotu na II etapie edukacyjnym, 45 godz.
2) Praktyka nauczycielska śródroczna, 15 godz.
3) Praktyka nauczycielska dydaktyczna na II etapie edukacyjnym, 45 godz.

Dla studentów studiów II stopnia posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela na III i IV etapie edukacyjnym (w szkole gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej) i ubiegających się o uprawnienia do zawodu nauczyciela kolejnego przedmiotu na III i IV etapie edukacyjnym:

Moduł IV                                                                                                                                          

Semestr III                                                     

1) Dydaktyka przedmiotu na III etapie edukacyjnym, 45 godz.
2) Praktyka nauczycielska śródroczna, 15 godz.
3) Praktyka nauczycielska dydaktyczna na III etapie edukacyjnym, 30 godz.

Semestr IV

1) Dydaktyka przedmiotu na IV etapie edukacyjnym, 45 godz.
2) Praktyka nauczycielska śródroczna, 15 godz.
3) Praktyka nauczycielska dydaktyczna na IV etapie edukacyjnym, 30 godz.

Kontakt w sprawie zapisów na moduł:

dr Sabina Wieruszewska-Duraj
Pełnomocnik Rektora ds. kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
środa: 9.00 - 10.30, p. 1.41
e-mail:
tel.: 25 643 18 29 (kontakt w podanych godzinach) oraz tel. Kom. 600 396 814.