Studenci

Informacja na temat sposobu i terminu składania wniosków o przyznanie świadczeń dla doktorantów w roku akademickim 2021/2022

Doktorant, który ubiega się o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi, zobowiązany jest do wypełnienia w systemie USOSweb odpowiednich wniosków. Wypełnione wnioski (oświadczenie o dochodach) należy wydrukować z systemu USOSweb i wraz z załącznikami, złożyć do dnia 15 października 2021 roku w Sekcji ds. Świadczeń dla Studentów ul. Żytnia 17/19, 08-110 Siedlce, z zastrzeżeniem iż wnioski o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych należy składać w Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami.

UWAGA!!! W przypadku stypendium socjalnego należy najpierw wypełnić oświadczenie o dochodach.

14.01.2022 r.

Uwaga Doktoranci !!!

Ważne zmiany od 1 stycznia 2022 r. w przypadku wniosków o przyznanie stypendium socjalnego.

Doktorant, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej (od 1 stycznia 2022 r. – 600 zł netto), dołącza do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny. Niedołączenie takiego zaświadczenia skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego. Do 31 grudnia 2021 kwota ta wynosiła 528 zł netto.

10.01.2022 r.

HARMONOGRAM  WYPŁAT STYPENDIÓW Z FUNDUSZU STYPENDIALNEGO dla studentów i doktorantów w roku akademickim 2021/2022:

MIESIĄC 

DATA PRZELEWU

 GRUDZIEŃ
27

 STYCZEŃ
21

LUTY
4

MARZEC
25

KWIECIEŃ
29

MAJ
27

CZERWIEC
24

LIPIEC

(Doktoranci) 

Termin przelewu będzie podany w kwietniu 2022 r.


16.09.2021 r.

W dniu 16 września 2021 roku od godziny 13:00 w systemie USOSweb zostanie uruchomione aplikowanie o przyznanie świadczeń dla studentów, tj. stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi.

Wnioski o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi należy składać zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów UPH do dnia 15 października 2021 r.

Stypendium rektora należy złożyć w formie papierowej do dnia 30 października 2021 r.(wzór określa załącznik Nr 1 do Zasad przyznawania stypendium rektora dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020.

W przypadku wniosków o przyznanie stypendium rektora postępowanie ma charakter konkursu.  Jest określony ścisły termin, do którego należy złożyć kompletny wniosek, tj. 30 października 2021 r. Wszystkie dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie mogą zostać uwzględnione. Zgodnie z art. 8 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej, kierując się zasadami proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania.

Uwaga

Termin do którego należy składać wnioski o przyznanie stypendium rektora ma charakter materialny – w postępowaniu Odwoławcza Doktorancka Komisja Stypendialna może uwzględniać jedynie dokumenty, które wpłynęły do tego terminu. Nie ma możliwości uzupełniania wniosków oraz załączników.

16.07.2021 r.

Stypendium socjalne  może być przyznane pod warunkiem, że dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1051,70 zł miesięcznie.

W dniu 19 lipca 2021 roku od godziny 12:00 w systemie USOSweb zostanie uruchomione aplikowanie o przyznanie stypendium socjalnego.  Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego należy składać zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów UPH do dnia 15 października 2021 r.

Uwaga !!!

Doktoranci, którzy we wniosku o przyznanie stypendium socjalnego wykazują dochód z gospodarstwa rolnego - zarejestrowanie wniosku w systemie USOSweb możliwe będzie po 23 września 2021 r., czyli po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2020 r.        

Oryginały wniosków wraz z załącznikami będą przyjmowane w następujący sposób:

  • osobiście,
  • korespondencyjnie.

W przypadku składania wniosków osobiście, doktorant zobowiązany jest do posiadania własnych środków ochrony osobistej, tj. osłony nosa i ust, doktorant zobowiązany jest również do dezynfekcji rąk oraz zachowania dystansu min. 1,5 metra. Dodatkowo doktorant musi posiadać własny długopis.

Pracownicy Sekcji prowadzą Rejestr wizyt w biurze.

UWAGA! W Sekcji ds. Świadczeń dla Studentów nie ma możliwości skorzystania z dostępu do komputerów.

Termin rozpoczęcia aplikowania o stypendium dla osób niepełnoprawnych oraz termin składania wniosków o przyznanie stypendium rektora będzie podany w późniejszym czasie.

UWAGA !!!

Od 1 sierpnia 2019 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która wprowadziła nowe zwolnienie z PIT. Zwolnienie obejmuje osoby w wieku do ukończenia 26 lat uzyskujące przychody (dochody) ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego, stosunku pracy nakładczej lub umów zlecenia. Zwolnienie nie dotyczy więc innych dochodów np. z tytułu samozatrudnienia, czy umów o dzieło.

Wobec powyższego wprowadzono zmianę w ustawie o świadczeniach rodzinnych, zgodnie z którą za dochód nieopodatkowany uznaje się: „przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne”;

W związku z powyższym, studenci lub członkowie ich rodzin w wieku do ukończenia 26 lat, którzy uzyskują przychody (dochody) ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego, stosunku pracy nakładczej lub umów zlecenia, mają obowiązek dołączyć do wniosku o stypendium socjalne, oprócz zaświadczenia o dochodach opodatkowanych z Urzędu Skarbowego, zaświadczenie o przychodach wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ww. zaświadczenie można uzyskać na wniosek w Urzędzie Skarbowym.

Dodatkowo informujemy, iż na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.):

- obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111) z powodu przeciwdziałania COVID-19, stanowi utratę dochodu w rozumieniu tej ustawy i jest uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń dla studentów.

 
Tabela zawiera druki dotyczące stypendium
DrukPlik DOCPlik PDFPlik dostępny cyfrowo
ZARZĄDZENIE Nr 148/2020 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 12 października 2020 roku w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium rektora dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020
  Plik PDF Plik dostępny cyfrowo
ZARZĄDZENIE Nr 149/2020 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 12 października 2020 roku w sprawie zasad wypłaty świadczeń dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020,w okresie przedłużenia trwania tych studiów   Plik PDF Plik dostępny cyfrowo
ZARZĄDZENIE Nr 161/2020 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 2 listopada 2020 roku w sprawie trybu postępowania w przedmiocie przyznawania zapomogi w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania Uniwersytetu   Plik PDF Plik dostępny cyfrowo
Zasady przyznawania stypendium rektora dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020   Plik PDF Plik dostępny cyfrowo
Załącznik 1 do zasad przyznawania: wniosek o przyznanie stypendium rektora dla doktorantów
Plik PDF Plik PDF Plik dostępny cyfrowo
Załącznik 1a do zasad przyznawania: publikacje naukowe w roku akademickim Plik PDF Plik PDF Plik dostępny cyfrowo
Załącznik 1b do zasad przyznawania: udział w konferencjach naukowych w roku akademickim Plik PDF Plik PDF Plik dostępny cyfrowo
Załącznik 1c do zasad przyznawania: ocena postępów w przygotowaniu rozprawy doktorskiej Plik PDF Plik PDF Plik dostępny cyfrowo
Załącznik 2 do zasad przyznawania: wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przyznania stypendium rektora na rok akademicki Plik PDF Plik PDF Plik dostępny cyfrowo
Do odczytania dokumentów PDF Plik PDF niezbędny jest program Adobe Reader. Dokumenty oznaczone Plik DOC zapisane są w formacie Microsoft Word 2007 i wersje nowsze.