StudenciInformacja na temat sposobu i terminu składania wniosków o przyznanie świadczeń dla studentów w roku akademickim 2022/2023

Student, który ubiega się o przyznanie świadczeń dla studentów (tj: stypendium socjalnego, stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi) zobowiązany jest do wypełnienia w systemie USOSweb odpowiednich wniosków. Wypełnione wnioski (oświadczenie o dochodach) należy wydrukować z systemu USOSweb i złożyć wraz z załącznikami w Sekcji ds. Świadczeń dla Studentów ul. Żytnia 17/19, 08-110 Siedlce, z zastrzeżeniem iż wnioski o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych należy składać w Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami.

UWAGA!!! W przypadku stypendium socjalnego należy najpierw wypełnić oświadczenie o dochodach.

 

17.01.2023 r.

Od miesiąca stycznia 2023 roku stypendium socjalne może być przyznane pod warunkiem, że dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1294,40 zł miesięcznie.03.01.2023 r.

HARMONOGRAM  WYPŁAT STYPENDIÓW Z FUNDUSZU STYPENDIALNEGO dla studentów w roku akademickim 2022/2023:

MIESIĄC 

DATA PRZELEWU

 GRUDZIEŃ
22

 STYCZEŃ
27

LUTY
3

MARZEC
24

KWIECIEŃ
28

MAJ
26

CZERWIEC
23
07.12.2022 r.

Wysokość świadczeń dla studentów w roku akademickim 2022/2023, kwoty podane na podstawie porozumienia podpisanego w dniu 7 grudnia 2022 r.  pomiędzy Rektorem UPH – reprezentowanym przez prof. dr hab. Marka Gugałę – Prorektora ds. studiów oraz Parlament Studentów:

 1. Stypendium socjalne i stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może być przyznane pod warunkiem, że dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1051,70 zł miesięcznie.
 2. Wysokość stypendium socjalnego wynosi 1100 zł przy dochodzie na osobę w rodzinie do 1051,70 włącznie.
 3. Kwota zwiększenia stypendium socjalnego wynosi 100 zł.
 4. Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych wynosi:

  1) 2000 zł– przy znacznym stopniu niepełnosprawności,
  2) 1500 zł – przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  3) 1100 zł – przy lekkim stopniu niepełnosprawności.
 1. Zapomoga wynosi 6000 zł.
 2. Wysokość stypendium rektora dla studentów zakwalifikowanych do 10 % najlepszych studentów na danym kierunku studiów wynosi 1230 zł w przedziale punktowym 43,0 - 200,0 pkt.15.09.2022 r.

W dniu 16 września 2022 roku od godziny 13:00 w systemie USOSweb zostanie uruchomione aplikowanie o przyznanie świadczeń dla studentów, tj. stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora oraz zapomogi.

Wnioski o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi należy składać zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów UPH do dnia 14 października 2022 r.

UWAGA !!!

Aplikowania w systemie USOSweb o stypendium rektora zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów UPH możliwe jest jedynie do dnia 13 października 2022 r. do godz. 23:59, po tej godzinie system zostanie zamknięty (uwaga !!! do tego terminu wniosek należy również wydrukować z systemu). Wygenerowane wnioski o przyznanie stypendium rektora należy składać w terminie do 14 października 2022 r.

W przypadku wniosków o przyznanie stypendium rektora postępowanie ma charakter konkursu.  Jest określony ścisły termin, do którego należy złożyć kompletny wniosek, tj. 14 października 2022 r. Wszystkie dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie mogą zostać uwzględnione. Zgodnie z art. 8 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej, kierując się zasadami proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania.

Uwaga

Termin do którego należy składać wnioski o przyznanie stypendium rektora ma charakter materialny – w postępowaniu Odwoławcza Komisja Stypendialna może uwzględniać jedynie dokumenty, które wpłynęły do tego terminu. Nie ma możliwości uzupełniania wniosków oraz załączników.

 

01.08.2022 r.

Stypendium socjalne może być przyznane pod warunkiem, że dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1051,70 zł miesięcznie.

W dniu 2 sierpnia 2022 roku od godziny 12:00 w systemie USOSweb zostanie uruchomione aplikowanie o przyznanie stypendium socjalnego. Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego należy składać zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów UPH do dnia 14 października 2022 r.

Uwaga !!!

Studenci, którzy we wniosku o przyznanie stypendium socjalnego wykazują dochód z gospodarstwa rolnego - zarejestrowanie wniosku w systemie USOSweb możliwe będzie po 23 września 2022 r., czyli po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2021 r.

UWAGA! W Sekcji ds. Świadczeń dla Studentów nie ma możliwości skorzystania z dostępu do komputerów.

Termin rozpoczęcia aplikowania o przyznanie stypendium rektora oraz stypendium dla osób niepełnoprawnych będzie podany w późniejszym czasie.


24.02.2022 r.

Od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022 będą obowiązywały nowe zasady ustalania okresu przysługiwania prawa do stypendium socjalnego, stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi.
Dotychczas ww. świadczenia przysługiwały studentowi przez okres 6 lat (tj.: 72 miesiące).

Począwszy od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022 stypendium socjalne, stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogę będzie można otrzymać przez okres do 12 semestrów, z zastrzeżeniem, że:

 • na studiach pierwszego stopnia - nie dłużej niż przez 9 semestrów;
 • na studiach drugiego stopnia - nie dłużej niż przez 7 semestrów;
 • do okresu 12 semestrów wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopu;
 • do okresu 12 semestrów nie wlicza się kolejnych studiów pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego;
 • w przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr;
 • w przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego stypendium dla osób niepełnosprawnych przysługuje przez dodatkowy okres 12 semestrów;
 • do powyższych limitów wlicza się okresy studiów i tytuły zawodowe uzyskane za granicą.

Jeżeli limit upływa w czasie obowiązywania decyzji stypendialnej (np. po pierwszym semestrze, gdy student otrzymuje stypendium socjalne, stypendium rektora lub stypendium dla osób niepełnosprawnych) decyzja o przyznaniu świadczenia wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student utracił prawo do świadczenia. Oznacza to, że stypendium jest przyznawane na cały rok akademicki, a gdy upłynie okres przysługiwania świadczeń decyzja wygasa z mocy prawa (stypendium przestaje być wypłacane).

Podstawa prawna: art. 93 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 478 ze zm. ), w brzmieniu nadanym ustawą 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021r. poz. 2232).


14.01.2022 r.

Uwaga Studenci !!!

Ważne zmiany od 1 stycznia 2022 r. w przypadku wniosków o przyznanie stypendium socjalnego.

Student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej (od 1 stycznia 2022 r. – 600 zł netto), dołącza do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny. Niedołączenie takiego zaświadczenia skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego. Do 31 grudnia 2021 kwota ta wynosiła 528 zł netto.

10.01.2022 r.

HARMONOGRAM  WYPŁAT STYPENDIÓW Z FUNDUSZU STYPENDIALNEGO dla studentów i doktorantów w roku akademickim 2021/2022:

MIESIĄC 

DATA PRZELEWU

 GRUDZIEŃ
27

 STYCZEŃ
21

LUTY
4

MARZEC
25

KWIECIEŃ
29

MAJ
27

CZERWIEC
24

LIPIEC

(Doktoranci) 

Termin przelewu będzie podany w kwietniu 2022 r.

 

Wysokość świadczeń dla studentów w roku akademickim 2021/2022:

 1. Stypendium socjalne i stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może być przyznane pod warunkiem, że dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1051,70 zł miesięcznie.

 2. Wysokość stypendium socjalnego w zależności od dochodu na osobę w rodzinie wynosi:

  1) 1000 zł przy dochodzie na osobę w rodzinie do 400 zł włącznie,
  2) 950 zł przy dochodzie na osobę w rodzinie powyżej 400 – do 700 zł włącznie,
  3) 900 zł przy dochodzie na osobę w rodzinie powyżej 700 – do 1051,70 zł włącznie.
 1. Kwota zwiększenia stypendium socjalnego wynosi 100 zł.

 2. Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych wynosi:

  1) 1300 zł – przy znacznym stopniu niepełnosprawności,
  2) 1200 zł – przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  3) 1100 zł – przy lekkim stopniu niepełnosprawności.
 1. Zapomoga wynosi 2000 zł.

 2. Wysokość stypendium rektora dla studentów zakwalifikowanych do 10 % najlepszych studentów na danym kierunku studiów, w zależności od uzyskanej liczby punktów wynosi:

  1) 1320 zł w przedziale punktowym 50,1 - 200,0 pkt;
  2) 1200 zł w przedziale punktowym 43,0 - 50,0 pkt.

16.09.2021 r.

W dniu 16 września 2021 roku od godziny 13:00 w systemie USOSweb zostanie uruchomione aplikowanie o przyznanie świadczeń dla studentów, tj. stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora oraz zapomogi.

Wnioski o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi należy składać zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów UPH do dnia 15 października 2021 r.

UWAGA !!!

Aplikowanie w systemie USOSweb o stypendium rektora zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów UPH możliwe jest jedynie do dnia 14 października 2021 r. do godz. 23:59, po tej godzinie system zostanie zamknięty (uwaga do tego terminu wniosek należy również wydrukować z systemu). Wygenerowane wnioski o przyznanie stypendium rektora należy składać w terminie do 15 października 2021 r.

W przypadku wniosków o przyznanie stypendium rektora postępowanie ma charakter konkursu.  Jest określony ścisły termin, do którego należy złożyć kompletny wniosek, tj. 15 października 2021 r. Wszystkie dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie mogą zostać uwzględnione. Zgodnie z art. 8 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej, kierując się zasadami proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania.

Uwaga

Termin do którego należy składać wnioski o przyznanie stypendium rektora ma charakter materialny – w postępowaniu Odwoławcza Komisja Stypendialna może uwzględniać jedynie dokumenty, które wpłynęły do tego terminu. Nie ma możliwości uzupełniania wniosków oraz załączników.

16.07.2021 r.

Stypendium socjalne  może być przyznane pod warunkiem, że dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1051,70 zł miesięcznie.

W dniu 19 lipca 2021 roku od godziny 12:00 w systemie USOSweb zostanie uruchomione aplikowanie o przyznanie stypendium socjalnego.  Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego należy składać zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów UPH do dnia 15 października 2021 r.

Uwaga !!!

Studenci, którzy we wniosku o przyznanie stypendium socjalnego wykazują dochód z gospodarstwa rolnego - zarejestrowanie wniosku w systemie USOSweb możliwe będzie po 23 września 2021 r., czyli po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2020 r.        

Oryginały wniosków wraz z załącznikami będą przyjmowane w następujący sposób:

 • osobiście,
 • korespondencyjnie.

W przypadku składania wniosków osobiście, student zobowiązany jest do posiadania własnych środków ochrony osobistej, tj. osłony nosa i ust, student zobowiązany jest również do dezynfekcji rąk oraz zachowania dystansu min. 1,5 metra. Dodatkowo student musi posiadać własny długopis.

Pracownicy Sekcji prowadzą Rejestr wizyt w biurze.

UWAGA! W Sekcji ds. Świadczeń dla Studentów nie ma możliwości skorzystania z dostępu do komputerów.

Termin rozpoczęcia aplikowania o przyznanie stypendium rektora oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych będzie podany w późniejszym czasie.


UWAGA !!!

Od 1 sierpnia 2019 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która wprowadziła nowe zwolnienie z PIT. Zwolnienie obejmuje osoby w wieku do ukończenia 26 lat uzyskujące przychody (dochody) ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego, stosunku pracy nakładczej lub umów zlecenia. Zwolnienie nie dotyczy więc innych dochodów np. z tytułu samozatrudnienia, czy umów o dzieło.

Wobec powyższego wprowadzono zmianę w ustawie o świadczeniach rodzinnych, zgodnie z którą za dochód nieopodatkowany uznaje się: „przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne”;

W związku z powyższym, studenci lub członkowie ich rodzin w wieku do ukończenia 26 lat, którzy uzyskują przychody (dochody) ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego, stosunku pracy nakładczej lub umów zlecenia, mają obowiązek dołączyć do wniosku o stypendium socjalne, oprócz zaświadczenia o dochodach opodatkowanych z Urzędu Skarbowego, zaświadczenie o przychodach wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ww. zaświadczenie można uzyskać na wniosek w Urzędzie Skarbowym.

Dodatkowo informujemy, iż na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.):

- obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111) z powodu przeciwdziałania COVID-19, stanowi utratę dochodu w rozumieniu tej ustawy i jest uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń dla studentów.


Tabela zawiera druki dotyczące stypendium
DrukPlik DOCPlik PDFPlik dostępny cyfrowo
ZARZĄDZENIE Nr 147/2020 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 12 października 2020 roku w sprawie regulaminu świadczeń dla studentów   Plik PDF Plik dostępny cyfrowo
ZARZĄDZENIE Nr 154/2020 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 20 października 2020 roku zmieniające Zarządzenie Rektora Nr 147/2020 z dnia 12 października 2020 roku w sprawie regulaminu świadczeń dla studentów   Plik PDF Plik dostępny cyfrowo
ZARZĄDZENIE Nr 161/2020 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 2 listopada 2020 roku w sprawie trybu postępowania w przedmiocie przyznawania zapomogi w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania Uniwersytetu   Plik PDF Plik dostępny cyfrowo
ZARZĄDZENIE Nr 107/2021 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 16 lipca 2021 roku w sprawie zmian w regulaminie świadczeń dla studentów UPH   Plik PDF Plik dostępny cyfrowo
ZARZĄDZENIE Nr 22/2022 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie zmian w regulaminie świadczeń dla studentów UPH   Plik PDF  
ZARZĄDZENIE Nr 88 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 1 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w regulaminie świadczeń dla studentów UPH   Plik PDF  
Regulamin świadczeń dla studentów UPH w Siedlcach (tekst ujednolicony)
  Plik PDF  
Załącznik 1 do regulaminu: zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki
Plik PDF Plik PDF Plik dostępny cyfrowo
Załącznik 2 do regulaminu: zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, dotyczące osoby rozliczającej się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Plik PDF Plik PDF Plik dostępny cyfrowo
Załącznik 3 do regulaminu: oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki
Plik PDF Plik PDF Plik dostępny cyfrowo
Załącznik 4 do regulaminu: oświadczenie członka rodziny o dochodzie z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki oraz o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki
Plik PDF Plik PDF Plik dostępny cyfrowo
Załącznik 5 do regulaminu: zaświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki Plik PDF Plik PDF Plik dostępny cyfrowo
Załącznik 6 do regulaminu: wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów w danym roku Plik PDF Plik PDF Plik dostępny cyfrowo
Załącznik 7 do regulaminu: oświadczenie o nieuzyskiwaniu dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki Plik PDF Plik PDF Plik dostępny cyfrowo
Załącznik 8 do regulaminu: oświadczenie studenta o nieprowadzeniu gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców / opiekunów prawnych Plik PDF Plik PDF Plik dostępny cyfrowo
Załącznik 9 do regulaminu: szczegółowe zasady przyznawania miejsc i zakwaterowania w Domach Studenta Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
  Plik PDF Plik dostępny cyfrowo
Do odczytania dokumentów PDF Plik PDF niezbędny jest program Adobe Reader. Dokumenty oznaczone Plik DOC zapisane są w formacie Microsoft Word 2007 i wersje nowsze.