Studenci

Informacja na temat sposobu i terminu składania wniosków o przyznanie świadczeń dla studentów w roku akademickim 2021/2022

Student, który ubiega się o przyznanie świadczeń dla studentów (tj: stypendium socjalnego, stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi) zobowiązany jest do wypełnienia w systemie USOSweb odpowiednich wniosków. Wypełnione wnioski (oświadczenie o dochodach) należy wydrukować z systemu USOSweb i złożyć wraz z załącznikami w Sekcji ds. Świadczeń dla Studentów ul. Żytnia 17/19, 08-110 Siedlce, z zastrzeżeniem iż wnioski o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych należy składać w Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami.

UWAGA!!! W przypadku stypendium socjalnego należy najpierw wypełnić oświadczenie o dochodach.

16.07.2021 r.

Stypendium socjalne  może być przyznane pod warunkiem, że dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1051,70 zł miesięcznie.

W dniu 19 lipca 2021 roku od godziny 12:00 w systemie USOSweb zostanie uruchomione aplikowanie o przyznanie stypendium socjalnego.  Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego należy składać zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów UPH do dnia 15 października 2021 r.

Uwaga !!!

Studenci, którzy we wniosku o przyznanie stypendium socjalnego wykazują dochód z gospodarstwa rolnego - zarejestrowanie wniosku w systemie USOSweb możliwe będzie po 23 września 2021 r., czyli po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2020 r.        

Oryginały wniosków wraz z załącznikami będą przyjmowane w następujący sposób:

  • osobiście,
  • korespondencyjnie,
  • poprzez złożenie dokumentów w skrzynce podawczej, która znajduje się w Sekcji ds. Świadczeń dla Studentów. Dokumenty należy złożyć zabezpieczone w kopercie, na której powinny się znaleźć następujące informacje: imię i nazwisko studenta, numer albumu, rok studiów, kierunek studiów/wydział. Dokumenty ze skrzynki podawczej będą wyjmowane na bieżąco, co najmniej raz dziennie i ostemplowane pieczęcią z datą przyjęcia dokumentów.

W przypadku składania wniosków osobiście, student zobowiązany jest do posiadania własnych środków ochrony osobistej, tj. osłony nosa i ust, student zobowiązany jest również do dezynfekcji rąk oraz zachowania dystansu min. 1,5 metra. Dodatkowo student musi posiadać własny długopis.

Pracownicy Sekcji prowadzą Rejestr wizyt w biurze.

UWAGA! W Sekcji ds. Świadczeń dla Studentów nie ma możliwości skorzystania z dostępu do komputerów.

Termin rozpoczęcia aplikowania o przyznanie stypendium rektora oraz stypendium dla osób niepełnoprawnych będzie podany w późniejszym czasie.


UWAGA !!!

Od 1 sierpnia 2019 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która wprowadziła nowe zwolnienie z PIT. Zwolnienie obejmuje osoby w wieku do ukończenia 26 lat uzyskujące przychody (dochody) ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego, stosunku pracy nakładczej lub umów zlecenia. Zwolnienie nie dotyczy więc innych dochodów np. z tytułu samozatrudnienia, czy umów o dzieło.

Wobec powyższego wprowadzono zmianę w ustawie o świadczeniach rodzinnych, zgodnie z którą za dochód nieopodatkowany uznaje się: „przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne”;

W związku z powyższym, studenci lub członkowie ich rodzin w wieku do ukończenia 26 lat, którzy uzyskują przychody (dochody) ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego, stosunku pracy nakładczej lub umów zlecenia, mają obowiązek dołączyć do wniosku o stypendium socjalne, oprócz zaświadczenia o dochodach opodatkowanych z Urzędu Skarbowego, zaświadczenie o przychodach wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ww. zaświadczenie można uzyskać na wniosek w Urzędzie Skarbowym.

Dodatkowo informujemy, iż na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.):

- obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111) z powodu przeciwdziałania COVID-19, stanowi utratę dochodu w rozumieniu tej ustawy i jest uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń dla studentów.


Tabela zawiera druki dotyczące stypendium
DrukPlik DOCPlik PDFPlik dostępny cyfrowo
ZARZĄDZENIE Nr 147/2020 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 12 października 2020 roku w sprawie regulaminu świadczeń dla studentów   Plik PDF Plik dostępny cyfrowo
ZARZĄDZENIE Nr 154/2020 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 20 października 2020 roku zmieniające Zarządzenie Rektora Nr 147/2020 z dnia 12 października 2020 roku w sprawie regulaminu świadczeń dla studentów   Plik PDF Plik dostępny cyfrowo
ZARZĄDZENIE Nr 161/2020 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 2 listopada 2020 roku w sprawie trybu postępowania w przedmiocie przyznawania zapomogi w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania Uniwersytetu   Plik PDF Plik dostępny cyfrowo
ZARZĄDZENIE Nr 107/2021 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 16 lipca 2021 roku w sprawie zmian w regulaminie świadczeń dla studentów UPH   Plik PDF Plik dostępny cyfrowo
Regulamin świadczeń dla studentów UPH w Siedlcach   Plik PDF Plik dostępny cyfrowo
Załącznik 1 do regulaminu: zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki
Plik PDF Plik PDF Plik dostępny cyfrowo
Załącznik 2 do regulaminu: zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, dotyczące osoby rozliczającej się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Plik PDF Plik PDF Plik dostępny cyfrowo
Załącznik 3 do regulaminu: oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki
Plik PDF Plik PDF Plik dostępny cyfrowo
Załącznik 4 do regulaminu: oświadczenie członka rodziny o dochodzie z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki oraz o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki
Plik PDF  Plik PDF Plik dostępny cyfrowo
Załącznik 5 do regulaminu: zaświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki Plik PDF Plik PDF Plik dostępny cyfrowo
Załącznik 6 do regulaminu: wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów w danym roku Plik PDF Plik PDF  Plik dostępny cyfrowo
Załącznik 7 do regulaminu: oświadczenie o nieuzyskiwaniu dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki Plik PDF Plik PDF Plik dostępny cyfrowo
Załącznik 8 do regulaminu: oświadczenie studenta o nieprowadzeniu gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców / opiekunów prawnych Plik PDF Plik PDF Plik dostępny cyfrowo
Załącznik 9 do regulaminu: szczegółowe zasady przyznawania miejsc i zakwaterowania w Domach Studenta Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
  Plik PDF  Plik dostępny cyfrowo
Do odczytania dokumentów PDF Plik PDF niezbędny jest program Adobe Reader. Dokumenty oznaczone Plik DOC zapisane są w formacie Microsoft Word 2007 i wersje nowsze.